فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری
پیاپی 35 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی ابراهیمی نژاد*، باهره حکمت میرحسینی صفحات 9-32
  کشور ایران در منطقه حادثه خیزی قرار دارد و بسیاری از مسایلی که باید در مورد نکات ایمنی برای کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی رعایت گردد، مورد غفلت واقع شده است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش کارکنان حوزه آموزشی سازمان هلال احمر استان کرمان بود که تعداد آنها 150 نفر است. برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که مطابق آن 108 نفر برآورد شده است.  پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده توزیع شد. تحلیل استنباطی پرسشنامه با استفاده از آزمون t تک نمونه، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون در محیط نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ پیشگیری تاثیر معناداری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی دارد. هم چنین ایجاد امنیت و پیشگیری، رهبری شایسته، مسئولیت پذیری و یادگیری و آموزش بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی تاثیر معناداری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ پیشگیری، کاهش خسارت، سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر کرمان
 • حجت الله مرادی*، حجت فرزانه قلعه صفحات 33-54

  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران است. روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران است که تعداد آنها 95 نفر است. با توجه به کم بودن حجم جامعه، حجم نمونه به صورت کل شمار درنظر گرفته شده است و همه اعضای جامعه به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. برای بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که 57 سوال دارد و دو متغیر را می سنجد. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد و روایی پرسشنامه نیز توسط جمعی از استادان دانشگاه مورد تایید قرار گرفت. از روش های آمار استنباطی از نوع پارامتریک از قبیل آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای اطمینان از عادی بودن داده ها و الگوی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لییزرل به منظور آزمون فرضیه ها استفاده شد. مهمترین یافته های تحقیق نشان داد که به طور کلی مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. خلق دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد، اکتساب دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. ذخیره سازی دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به کارگیری دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، توانمندسازی کارکنان، مدیریت بحران
 • حسین ظفری، جلیل زربین* صفحات 55-78
  در بیستم فروردین ماه 1392 زمین لرزه ای به بزرگی 6،3 ریشتر شهر شنبه در استان بوشهر را لرزاند. این زلزله از جمله زمین لرزه های مهم اوایل دهه 90 شمسی به شمار می آید. پس از وقوع زلزله شنبه، نیروهای امدادی در منطقه حاضر شدند و با کمک مردم محلی کار امداد و نجات آسیب دیدگان آغاز شد. در ادامه، نهادهای مسیول به برنامه ریزی برای استقرار اسکان اضطراری، اسکان موقت، و بازسازی اقدام کردند. از آنجا که بررسی فرایند و شیوه مدیریت بحران این زلزله حاوی درس آموخته های فراوانی است در این تحقیق به شیوه و فرایند مدیریت بحران با تاکید بر مراحل اسکان اضطراری و موقت پرداخته شده است. در همین راستا این تحقیق با استفاده از مشاهده مشارکتی محقق در منطقه زلزله زده و حضور میدانی (با حضور در شهر زلزله زده شنبه و مصاحبه با مسیولان و مدیران مسیول در مدیریت بحران) انجام شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که مدیران بحران در شهرشنبه در مرحله آمادگی، پیشگیری، آمارگیری در اسکان اضطراری و ارایه نقشه ساختمانی هماهنگ با اقلیم و فرهنگ منطقه دارای  نقاط ضعف بوده و در زمینه سرعت عمل حضور دستگاه ها در منطقه، عرضه خدمات امدادی و سرعت عمل در بازسازی بخوبی عمل کرده اند. شایسته است این نقاط قوت، تقویت، و نقاط ضعفها برطرف شود.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، شهر شنبه، حوادث و سوانح منطقه ای، زلزله و پیامدهای آن
 • محسن باقری*، محمود بابایی، یحیی کمالی صفحات 79-115
  امنیت فیزیکی تنها امنیت مورد نیاز دولتها نیست بلکه تامین امنیت هستی شناسانه نیز برای دولتها ضروری به نظر می رسد. انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که ارمغان عصرجدید است، امنیت "خود" را مورد تهدید قرار داده، از این رو پژوهشها در این حوزه ها باید مورد توجه دولتها قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از رویکرد نظری امنیت هستی شناختی گیدنز و روش توصیفی تحلیلی ضمن تشریح مفهوم بحران و بحرانهای جمهوری اسلامی ایران به بررسی تهدیدهای هویتی حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با رویکرد امنیت هستی شناختی گیدنز می پردازد و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چرا تهدیدهای فتنه سال 1388 موفقیت چندانی نداشت. ترس از تغییر و تحول هویتی یا به عبارتی دیگر حفظ امنیت هستی شناختی که با مولفه های اسلامی ایرانی عجین شده بود، عامل اصلی عدم موفقیت تهدیدهای این وضعیت بحرانی است. هم چنین در مسئله مواجهه با رهبران فتنه با رویکرد مناقشات پایدار امنیت هستی شناختی روشن می شود تا وقتی نظام اعتماد پایه اطمینان بخش اولیه به وجود نیاید، این مناقشه پایدار خواهد بود. یافته اصلی پژوهش نشان داده تا وقتی هویت و خود انقلاب اسلامی در باورها، اعتقادات و ارزشهای اسلامی ایرانی ریشه دارد، بقای جمهوری اسلامی تضمین خواهد بود.
  کلیدواژگان: امنیت هستی شناختی، وضعیت بحران، حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری، مناقشه پایدار، جمهوری اسلامی ایران، فتنه
 • ایرج صالحی کهریزسنگی*، محمد مهدی رشیدی صفحات 117-138

  استفاده از قابلیت مدیریت دانایی برای تدوین چشم انداز تامین رضایت بیماران و حفظ سلامت افراد بسیار با اهمیت است و در بسیاری از موارد استفاده از دانایی و تجربه جان بسیاری از افراد بویژه در موقعیتهای بحرانی را نجات داده است. در بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی همواره با بحرانهایی روبه روست که برنامه ریزی برای اداره آن بحرانها ضروری می باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت دانایی بر کاهش بحران با توجه به نقش واسطه ای چابک سازی منابع انسانی در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان است. نتایج حاکی است که دانش و چابکی گروه درمانی، زمانی که بحرانی دامنگیر یک مرکز درمانی می شود، وضعیت کاری را بسیار بهبود می بخشد و در مجموع، مدیریت دانایی بر عملکرد کلی این مرکز درمانی موثر است و باعث بهبودکیفیت خدمات سلامت و کاهش خطرهای احتمالی و نهایتا رضایت بیماران می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانایی، چابکی منابع انسانی، مدیریت بحران، سرمایه فکری
 • سیدفردین رضایی*، محمدامین کرامت صفحات 139-155

  این مقاله به تمایل مشارکت اعضای «موسسه تداوم کسب وکار» برای توسعه و درک بیشتر مدیریت بحران پاسخ می دهد. اهداف این مقاله عبارت است از: تعریف واژه بحران، ماهیت و ویژگیهای مختلف آن کاوش در مورد اینکه آیا مدیریت بحران را می توان فرایند تعریف کرد یا توانایی. شناسایی و توصیف عناصر کلیدی، سامانه ها، مهارتها و مفاهیم فرهنگی مدیریت بحران و اجرای آن از جمله ارتباط آن با ارتباطات بحران توصیف مزایای اجتماعی رشد توان مدیریت موثر بحران ین مقاله کار یک زیر گروه در «موسسه تداوم کسب وکار» است که از طریق مشارکت «موسسه تداوم کسب و کار» هماهنگ می شود. این مقاله دیدگاه های «موسسه تداوم کسب وکار» یا هر سازمان دیگری را نشان نمی دهد بلکه به عنوان محرک بحث میان کارکنان «موسسه تداوم کسب و کار» به کار می رود.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، اجرا کردن، بحران، ارتباطات بحران
|
 • Mehdi Ebrahiminejad *, Bahereh Hekmatmirhosseini Pages 9-32
  Iran is located in a disastrous region; yet, most of the problems requiring to be considered with relation to safety issues for the reduction of the damages caused by natural disasters has been neglected. Consequently, this research is aimed at investigating the effects of preventive culture on the reduction of the damages caused by natural disasters from the viewpoints of the employees of the Red Crescent Society of Kerman. This is a descriptive correlational research whose data is collected by a questionnaire. The statistical population of the study includes 150 of the employees of Kerman Red Crescent Society. Cochran’s formula was used to estimate the sample size which resulted in 108 employees. The questionnaires were distributed among the sample randomly. Inferential analysis of the questionnaire was performed using single sample excel, Friedman test, correlation coefficient and regression test in T-test software. The results indicated that preventive culture significantly affects positively the reduction of damages caused by events. Furthermore, creation of security and prevention, competent leadership, responsibility and learning and teaching significantly influences the reduction of damages caused by natural disasters.
  Keywords: prevention culture, damage reduction, Natural Disasters, Kerman Red Crescent Society
 • Hojjatollah Moradi*, Hojjat Farzaneh Ghaleh Pages 33-54

  The aim of conducting this study is to examine the effect of knowledge management on employees’ empowerment in Crisis Management Organization of Tehran Municipality. A descriptive – correlation research method is used in this study. Statistical population of this study is consisted of all the employees of Crisis Management Organization of Tehran Municipality that are a total of 95 person. Considering the fact that research population of this study is limited, full enumeration has been used and all the members of research population have been selected as research sample. For studying research variables, a 57- item questionnaire was used which measures two variables. Reliability of this questionnaire was confirmed by Cronbach’s alpha test and its validity was also confirmed by a group of university professors. Inferential statistical methods of parametric type like Kolmogorov-Smirnov test were used for assuring data normal distribution and structural equations model and path analysis in LISREL were used for testing research hypotheses. Major research findings indicated that in general, knowledge management has a positive effect and significant effect on employees’ empowerment; knowledge creation has a positive and significant effect on employees’ empowerment; knowledge acquisition has a positive and significant effect on employees’ empowerment; knowledge storage has a positive and significant effect on employees’ empowerment; knowledge sharing has a positive and significant effect on employees’ empowerment; and knowledge application has a positive and significant effect on employees’ empowerment.

  Keywords: knowledge management, Employees’ empowerment, crisis management, Employees
 • Hossein Zafari, Jalil Zarbin * Pages 55-78
  On April 9, 2013, an earthquake measuring 6.3 on the Richter scale shook Shonbeh town of Bushehr province. That earthquake was one of the major ones of the early 2010s. After the earthquake, relief forces arrived at the area and began to rescue the people with the help of local forces. Subsequently, the authorities in charge started to plan for emergency and temporary resettlement, and reconstruction. As the study of the crisis management process and methods of this earthquake contain many lessons, this research aims at investigating the crisis management methods and techniques through concentration on emergency and temporary settlement. Accordingly, this research is conducted through participant observation in the earthquake zone and a field study in Shonbeh and interviews with authorities and managers in crisis management. The results revealed that crisis managers in Shonbeh town practiced weakly in preparation, prevention, emergency resettlement statistics, and designing appropriate plans for reconstruction. However, they worked quite well in terms of quick reaction, deployment of machines to the area, providing rescue services and the pace of action in reconstruction. It is suggested that the strong points be reinforced, and the weak points be eliminated.
  Keywords: crisis management, shonbeh town, regional disasters, earthquake, its consequences
 • Mohsen Bagheri *, Mahmood Babaei, Yahya Kamali Pages 79-115
  Physical security is not the only security required to be provided by governments; rather, the establishment of ontological security is also necessary. The revolution in information and communication of the modern age is threatening the security of the "self"; therefore, research in these areas seem quite vital for governments. Employing a theoretical approach to the ontological security of Giddens, and trying to describe the concept of crisis and the actual crises of the Islamic republic of Iran, this descriptive-analytic research makes an attempt to identity the post-election identity threats of presidential election through the concept of the ontological security. It explains why the threats of 2009 crisis gained little success. The results indicated that identity concerns, that is, maintaining ontological security which entangled Islamic-Iranian features, is the main cause of the failure of threats in this critical situation. The issue of seizure can also be clarified by the ontological security challenges approach, until the basic trust system of the principal reassurance is established. This research is mainly aimed at notifying that so long as the identity and the Islamic Revolution itself are embedded in the Iranian Islamic beliefs, faith and values, its survival is guaranteed.
  Keywords: Ontological security, Crisis situation, the tenth presidential election events, constant conflicts, Islamic republic of Iran
 • Iraj Salehi Kahrizsangi *, MohammadMahdi Rashidi Pages 117-138

  The employment of knowledge management capacity is crucially important for ensuring patients’ satisfaction and maintaining the health of individuals. The use of knowledge and experience have saved many lives in lots of cases, especially in critical situations. The Social Security Organization is always threatened by crises which require planning. This study is intended to investigate the direct and indirect effects of knowledge management on crisis reduction through the mediating role of human resource agility in Shariati Hospital of Isfahan. The results demonstrated that knowledge and agility of medical team greatly improvethe condition of the medical services significantly at time of crises and improves medical services and reduces potential dangers. Generally, knowledge management influences the overall performance of the health center, improves the quality of health services, reduces potential risks, and results in patients' satisfaction.

  Keywords: knowledge management, human resource agility, crisis management, intellectual capital
 • SaywdFardin Rezaie *, MohammadAmin Keramat Pages 139-155

  This paper responds to a desire expressed by members of the BCI partnership to develop further understanding of crisis management. It aims were to define the term crisis and its varying nature and characteristics, to explore whether crisis management might best be defined as a process or a capability, to identify and describe the key elements, systems, skills and cultural implications of crisis management and its implementation, including its relationship with crisis communications, and to describe the likely benefits of fostering an effective crisis management capability. The paper is the output of a BCI membership subgroup coordinated by the BCI Partnership. It does not represent the views of the BCI or any other organization. It is intended to be used as a platform for stimulating debate among BCI practitioners.

  Keywords: crisis management, Business Continuity, crisis communication, effective crisis management