بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتیین جیره‌ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور، تعداد 320 قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 16 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل 5 سطح پروتیین جیره به میزان 16، 18، 20، 22 و 24 بودند که در جیره پایه ذرت و سویا تنظیم گردید. پس از دو هفته از تغذیه جیره‌های آزمایشی، تولید روزانه هر قفس، وزن تخم‌های تولید شده، مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بصورت هفتگی برای مدت شش هفته ثبت گردید. در سه مرحله در پایان هر دو هفته، از هر تکرار 5 تخم بلدرچین به طور تصادفی انتخاب و صفات کیفی تخم ارزیابی شدند. در پایان دوره، از هر تکرار تعداد دو پرنده به‌صورت تصادفی انتخاب و خون‌گیری جهت ارزیابی فراسنجه‌های خونی به عمل آمد. درصد پروتیین جیره اثر معنی داری بر برخی شاخصه‌های تولیدی و خونی شامل مقاومت پوسته، وزن سفیده، قطر سفیده، وزن زرده، ارتفاع زرده و نیز میزان تری گلیسرید وLDL خون در بلدرچین ژاپنی داشت (05/0>P). بیشترین تاثیر مثبت پروتیین بر میزان مقاومت پوسته، وزن آلبومین، قطر آلبومین در سطح 22 درصد پروتیین جیره مشاهده شد (05/0>P). بیشترین وزن و ارتفاع زرده مربوط به سطح 24 درصد پروتیین جیره‌ای بود. به‌طور کلی، استفاده از سطوح 22 و 24 درصد پروتیین در جیره بلدرچین ژاپنی با توجه به داشتن بهترین عملکرد تولیدی، توصیه می‌شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107116 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.