بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی)

پیام:
چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی) در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان به تعداد 150 شرکت که در سال 1397 انجام گرفت و از این تعداد، مطابق با جدول کرجسی-مورگان، 110 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد 44 پرسشی است که میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 78/0 می باشد. در این تحقیق از نرم افزار Spss، آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در قالب سه دسته دولت، تولیدکننده و مصرف کننده در نمونه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر برندسازی به ترتیب دولت، تولیدکننده و مصرف کننده این محصول می باشد. نتایج آزمون رگرسیون به ترتیب حاکی از تاثیر 32، 24 و 22 درصدی نقش دولت، تولیدکننده و مصرف کننده بر برندسازی محصول سیب زمینی می باشد. از عوامل موثر مربوط به دولت می توان به اهرم های حمایتی دولت، اعطای تسهیلات و الزام به برندسازی محصولات کشاورزی اشاره نمود. همچنین نتایج نشان داد که عوامل موثر بر برندسازی از منظر تولیدکنندگان شامل آگاهی به برندسازی با تاثیر مثبت و قیمت تمام شده محصول سیب زمینی و هزینه های ایجاد نام تجاری، تاثیر منفی را بر برندسازی محصول دارند. علاوه براین مصرف کننده نهایی نیز با مولفه های کیفیت و نوع بسته بندی با تاثیر مثبت و تک فروشی محصول و قیمت با تاثیر منفی در برندسازی محصول سیب زمینی موثر است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107223 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.