فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشاد رحمانی، علی اکبر تقیلو* صفحات 231-251

  اتخاذ استراتژی های کارآمد پایدارسازی برای جنبه های مختلف تولید، توزیع و مصرف رسالت اصلی متولیان امور توسعه روستایی است. هدف این تحقیق مطالعه میزان تاب آوری و انعطاف پذیری روستاهای دهستان چشمه سرا ازنظر تولید، توزیع و مصرف در بخش های مختلف اقتصادی و تبیین نقش سازمان فضایی عناصر در تاب آوری آن است. روش تحقیق حاضر اکتشافی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی بوده است. روش نمونه گیری نیز به صورت ساده تصادفی و حجم نمونه(320 نفر) با استفاده از روش آماری کوکران انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آماری در محیط SPSS و GIS انجام شد. نتایج رگرسیون فضایی حاکی از ارتباط بین تاب آوری و عناصر سازمان فضایی دارد. ارتباط تاب آوری با لکه ها و شبکه ها بالاست. روستاهایی که اراضی مناسب تری داشتند، تاب آوری بالاتری را نیز تجربه کردند و تنها تعداد معدودی از روستاها چنین حالتی نداشتند و کمترین ارتباط نیز مربوط به سازمان فضایی جمعیت با تاب آوری است. در مورد شبکه ها وضعیت نوسان زیادی داشته است. به طوری که روستاهای علی کندی و ایل بلاغی که بالاترین وزن را در شبکه های ارتباطی داشتند دارای تاب آوری پایینی می باشند. به همین دلیل ضریب محلی آن از 3/0 تا7/0 در نوسان بوده است. به طورکلی نتایج نشان از ارتباط معنی دار بین عناصر سازمان فضایی و با تاب آوری است. ضرایب محلی تخمین زده شده برای آن ها 85/0است که نشان از ارتباط بالای تمام روستاهاست. تقویت کیفیت شبکه های ارتباطی، ایجاد مشاغل کوچک روستایی و خانگی شامل، تولید عرقیات، خشکبار، خشک کردن میوه سبزی، تولید لبنیات که باعث نگهداشت جمعیت روستایی شود، می توان تاب آوری روستاها را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، اقتصاد روستا، تاب آوری، دهستان چشمه سرا
 • سیده شیرین گلباز*، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 253-264
  مدیریت صحیح آب در تاکستان ها باعث استفاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های انگور توسط انگورکاران شهرستان خرمدره می باشد، تا از طریق استفاده بهینه از آب ضمن صرفه جویی در مصرف آن محصولات بهتر و با کیفیت تری تولید شود. این پژوهش با استفاده از یک پیمایش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند با انگورکاران با کمک ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. نمونه ای متشکل از 260 نفر از جامعه 3942 نفری انگورکاران شهرستان خرمدره با استفاده از یک روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب گردیدند. نتایج مقایسه فرایند تصمیم پذیرش (دانش، قصد ونیت (نگرش) و رفتار) بکارگیری آبیاری مناسب در بین سه گروه نشان داد‏ که این اختلاف هم بین افراد گروه 1 (غیر تحت پوشش) با گروه 2 (افراد تحت پوشش طرح طوبی87-1380) و گروه 3 (تحت پوشش طرح توسعه باغ ها سالهای 90-1388) وجود دارد و هم بین افراد گروه 2 با گروه 3 وجود دارد. به طور کلی میانگین رتبه‏ای دانش، قصد و نیت و رفتار انگورکاران گروه 3 نسبت به دو گروه 1 و 2 بیشتر شده است و میانگین گروه 2 نیز نسبت به گروه 1 بالاتر است. در نتیجه دانش، قصد و نیت و رفتار پذیرش آبیاری مناسب در بین گروه 3 بالاتر می باشد، پس طرح اصلاح و بهبود باغ های انگور موجب بالا بردن تصمیم پذیرش آبیاری مناسب توسط انگورکاران شهرستان خرمدره شده است.
  کلیدواژگان: پذیرش نوآری، طرح اصلاح و بهبود باغ ها، آبیاری مناسب، تاکستان ها، شهرستان خرمدره
 • مهناز محمدزاده، حسین شعبانعلی فمی*، مسلم سواری، مهسا معتقد، مسیب بقائی، سمیرا افشاری صفحات 265-278
  خشکسالی از نظر گستره و حجم خسارات اقتصادی که بر جای می گذارد، جزء پرمخاطره ترین بلایای طبیعی محسوب می شود که خسارات جبران ناپذیری را بر بخش کشاورزی و منابع آب کشور وارد می سازد. این تحقیق، با هدف بررسی راهکارهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی در مناطق روستایی استان اصفهان انجام شده است. از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی، ازنظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان کوچک مقیاس استان اصفهان بودند که در شرایط خشکسالی قرار داشتند. بر اساس برآورد مرکز آمار ایران تعداد کل بهره برداران خرد و دهقانی استان اصفهان حدود 166030 نفر است. حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به تعداد 394 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داد که کشاورزان کوچک مقیاس از روش های گوناگونی جهت مدیریت آب در مقابله با خشکسالی استفاده می کنند که طی تحلیل عاملی در سه دسته راهکارهای مدیریت آبیاری و انتقال آب، مدیریت زراعی- فنی مناسب در مزرعه و مدیریت اطلاعات و سرمایه اجتماعی تلخیص شدند. لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم بلحاظ تصویب قوانین بهره برداری بهینه آب، برگزاری دورهای های آموزشی متناسب، جلب سرمایه گذاری های خصوصی در راستای توسعه زیرساخت های مورد نیاز آبیاری نوین صورت گیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت آب، خشکسالی، کشاورزان کوچک مقیاس، مناطق روستایی
 • رخساره اسدی کرم* صفحات 279-297

  گردشگری روستایی می تواند به مانند یکی از گزینه های مناسب برای درآمدزایی و ایجاد شغل و تحولات و دگرگونی های مثبت روستاها درنظر گرفته شود. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری میمند و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی(فرصت ، تهدید) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 9 قوت ،7 ضعف داخلی ، در عین حال 8 فرصت و5 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می باشد. نتایج ارزیابی های حاصل از مدل راهبردی SWOT نشان می دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی موثر بر توسعه گردشگری میمند،T4,O8,W4,S4,به ترتیب دارای امتیاز وزنی،39/0 ،51/0، 6/0 ، 72/0 بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (21/3) و بیرونی (26/3) نشان می دهد که در مجموع شرایط منطقه مورد مطالعه از نظر امتیازهای گردشگری در شرایط مطلوب قرار دارد. استراتژی های منتج از راهبردSWOT نشان داد که راهبرد تهاجمی(SO) با امتیاز 41/3 به عنوان اولین الویت و راهبردهای(ST) با امتیاز 29/3،(WO) با امتیاز 17/3 ،(WT) با امتیاز 05/3 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری میمند می باشند.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، روستای میمند، گردشگری روستایی، مدل سوات
 • فاطمه قلی زاده، محمد کاوسی کلاشمی* صفحات 299-317
  توسعه گردشگری روستایی می تواند فرصت هایی نظیر رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی- اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و حفظ منابع طبیعی، فرهنگی و محیط زیست را برای جوامع روستایی به ارمغان آورد. در این راستا، شناسایی روستاهای مستعد و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در این مناطق ضروری است. در این پژوهش روستاهای دارای جاذبه گردشگری شهرستان لاهیجان در استان گیلان شناسایی شد و رتبه بندی این روستاها برمبنای هشت معیار و 30 زیرمعیار و اطلاعات جمع آوری شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در سال 1397 صورت گرفت. به منظور تعیین وزن شاخص های مورد استفاده، نظر 10 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری با استفاده از الگوهای رهیافت های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی 10 روستای شاخص گردشگری در سطح شهرستان لاهیجان، برای اولویت بندی این روستاها از روش های ارزیابی نسبت تجمعی، ارزیابی مجموع حاصل ضرب کلی وزنی و راه حل سازش ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تعیین وزن معیارها نشان داد که معیارهای ویژگی های طبیعی روستا و اقتصادی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین اهمیت می باشند. براساس نتایج حاصل از سه رهیافت اولویت بندی، روستای شیخانور با جاذبه های گردشگری بقعه ی شیخ زاهد گیلانی و غار شیخانور، رتبه اول را در میان روستاهای مورد بررسی به خود اختصاص داد. توسعه زیرساخت ها و زیربناهای گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان لاهیجان براساس اولویت ارایه شده در پژوهش حاضر می تواند مساعدت بخش گردشگری به اقتصاد شهرستان را بهبود دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی، مقایسات زوجی
 • محمد مهتری آرانی، ابوالفضل باغبانی آرانی*، یاسر مقصودی گنجه، سعید عبدالمنافی صفحات 319-332

  هدف تحقیق حاضر بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: محصول سیب زمینی) در شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان به تعداد 150 شرکت که در سال 1397 انجام گرفت و از این تعداد، مطابق با جدول کرجسی-مورگان، 110 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد 44 پرسشی است که میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 78/0 می باشد. در این تحقیق از نرم افزار Spss، آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در قالب سه دسته دولت، تولیدکننده و مصرف کننده در نمونه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر برندسازی به ترتیب دولت، تولیدکننده و مصرف کننده این محصول می باشد. نتایج آزمون رگرسیون به ترتیب حاکی از تاثیر 32، 24 و 22 درصدی نقش دولت، تولیدکننده و مصرف کننده بر برندسازی محصول سیب زمینی می باشد. از عوامل موثر مربوط به دولت می توان به اهرم های حمایتی دولت، اعطای تسهیلات و الزام به برندسازی محصولات کشاورزی اشاره نمود. همچنین نتایج نشان داد که عوامل موثر بر برندسازی از منظر تولیدکنندگان شامل آگاهی به برندسازی با تاثیر مثبت و قیمت تمام شده محصول سیب زمینی و هزینه های ایجاد نام تجاری، تاثیر منفی را بر برندسازی محصول دارند. علاوه براین مصرف کننده نهایی نیز با مولفه های کیفیت و نوع بسته بندی با تاثیر مثبت و تک فروشی محصول و قیمت با تاثیر منفی در برندسازی محصول سیب زمینی موثر است.

  کلیدواژگان: محصولات کشاورزی، برند، برندسازی، سیب زمینی، بازاریابی
 • عنایت الله مشفق نژادی*، افشین حکمتی اصل صفحات 333-346

  در فرآیند توسعه روستایی هر چند ارتقاء کلیه مناطق روستایی مهم است، ولی توجه به نواحی محروم و کمتر برخوردار در راستای تامین نیازهای اساسی آنها و تعدیل تفاوت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه مناطق روستایی، شناخت امکانات و تعیین میزان برخورداری سکونتگاه ها از امکانات مختلف توسعه است. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر تحلیل و رتبه بندی سطوح توسعه و شناخت برخوردارترین و محروم ترین دهستان ها در سطح شهرستان بویراحمد است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق دهستان های از شهرستان بویراحمد است. به منظور ارزیابی و رتبه بندی سطوح توسعه دهستان ها 38 شاخص بر اساس داده های فرهنگ آبادی های سال 1395 شهرستان تنظیم شد. این متغیرها با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک Topsis استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که دهستان ها از نظر برخورداری از شاخص های توسعه در سطوح متفاوتی قرار دارند. به گونه ای که از نه دهستان، یک دهستان در طبقه نسبتا توسعه یافته، سه دهستان در طبقه در حال توسعه و پنج دهستان دیگر در طبقه نسبتا محروم از توسعه قرار دارند. برای بهبود و ارتقای وضعیت توسعه دهستان ها پیشنهاد شد که در راستای دستیابی به تعادل در مناطق روستایی شهرستان نوعی سیاست عدم تمرکز در اریه خدمات روستایی مورد توجه مسیولین شهرستان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، شهرستان بویراحمد، تکنیک تاپسیس، تصمیم گیری چند شاخصه
 • سمین ارمغان* صفحات 347-362
  پژوهش حاضر به بررسی ارزیابی پایداری توسعه گردشگری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان نور با استفاده از روش شناسی توصیفی-تحلیلی، پیمایشی پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور است. منطقه مورد مطالعه (روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور) دارای 14روستا  و 1574 خانوار می باشد که بر اساس فرمول کوکران 310 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. اطلاعات گردآوری شده براساس آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون اسپیرمن و مدل بارومتریک بررسی شده اند. هدف این تحقیق پاسخگویی به این پرسش که ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی، توسعه گردشگری در روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور به چه صورت است بدین منظور پژوهش حاضر با توسعه روش عملی به ارزیابی وضعیت پایداری گردشگری و نقش هر عامل در یک محدوده زمانی (بهار و تابستان 97) پرداخته است. نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص های مذکور در سطح روستاهای شهرستان نور، بیانگر این مطلب است که رابطه معنی داری بین توسعه گردشگری و پایداری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور در ابعاد اجتماعی فرهنگی وجود دارد. همچنین ابعاد اجتماعی-فرهنگی بامیانگین 488/0 از سطح پایداری متوسط برخوردار است.
  کلیدواژگان: شاخص های پایداری، گردشگری پایدار، توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا، شهرستان نور
|
 • Farshad Rahmani, Ali Akbar Taghiloo * Pages 231-251

  The main responsibility of those in charge of rural development is adoption of proper strategies for effective sustainable management of the various aspects of production, distribution and consumption. The aim of this study is to study resilience and flexibility of villages in terms of production, distribution and consumption in different economic sectors and also explain the role of spatial organization of elements in resilience in the Cheshmeh-Sara district. The research method is descriptive-analytic. The method of collecting information is library search in documents and field study. Random sampling method was applied and the sample size was chosen to be 320 people according to Cochran’s statistical method. The data was analyzed using GIS and the SPSS software package. Spatial regression results indicate the relationship between resilience and elements of the spatial organization. The villages have more suitable lands that experienced a higher resilience, but only a few villages did not have such a situation. The least associated was the resilience of the spatial organization of the population. There has been a lot of volatility in the networks. Although Alikandi and Al-Balagh villages have the highest weight in communication networks but they have a low resilience. To this cause, its local coefficient ranged from 0.3 to 0.7. In general, the results indicate that the elements of spatial organization are resilient. The estimated local coefficient for them is 0.85, which indicates the high correlation of the entire village. Improving the quality of communication networks, creating small rural and domestic businesses, including the production of sweat, nuts, vegetable drying, dairy production that maintain the rural population, can increase rural resilience.

  Keywords: Resilience-Land use-Rural economic-Cheshmesra district
 • Seyede Shirin Golbaz *, Esmaeil Karami Dehkordi Pages 253-264
  Proper water management in orchards will make optimal use of water, soil, fertilizer resources and production of large amounts of high quality products. Therefore, the purpose of this study was to analyze adoption of the decision to apply proper irrigation in grape orchards by grape growers in the Khorramdarreh Township in order to produce better high quality products through efficient use of water while saving it. This study was done using a descriptive-analytical survey. Data were collected through structured interviews with grape growers by  using questionnaire tools. A sample containing 260 people of 3942 grape growers in the Khor’ramdar’reh Township were selected by the multi-level sampling method who were interviewed. The results of the comparison of knowledge, intent, and implementation of applying proper irrigation method the three groups showed that this difference exists between both group 1 (non-members in the plan) and  groups 2 (the cover of Toba plan 2001-2008) and 3 (grape growers under the cover of garden development plans 2008-2011) and between groups 2 and 3. Generally, the average score of knowledge, intent, and implementation of grape growers in group 3 were higher than that of groups 1 and 2, and the average score of knowledge for group 2 was higher than that of group 1. As a result of knowledge, intent, implementation in adoption of a proper irrigation method is higher among group 3. Therefore, reforming and Improving Grape Orchard Plan has increased the adoption of a proper irrigation method by grape growers in the Khor’ramdar’reh Township.
  Keywords: Innovation Adoption, Reforming, Improving Grape Orchard Plan, Proper Irrigation, Grape Growers, Khoramdar Township
 • Mahnaz Mohammadzadeh, Hossein Shabanali Fami *, Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mosayab Baghaee, Samira Afshari Pages 265-278
  Drought is one of the most serious natural disasters in terms of extent and magnitude of the economic damage it entails and the irreparable damages it causes to the agricultural sector and the water resources of the country. This research study was conducted to investigate water management solutions by small scale farmers in drought conditions in the Isfahan province. This study is based on the nature of quantitative research, it is of the non-exponential type in terms of control of variables, and it is done by the descriptive-correlation method in terms of method and it is in the form of applied research. The statistical population consists of all small-scale farmers in the Isfahan province and the study was done in drought conditions. According to the statistics center of Iran, the total number of small scale farmers in the Isfahan province is about 166030 people. The sample size in this group was selected to be 394 people using the Morgan’s table. The sample size in this group was determined using Morgan table and a sample of 394 persons were chosen by the proportional allocation method. The main instrument for collecting data is a questionnaire whose face validity was confirmed by professors and its reliability was confirmed by the Cronbach's alpha coefficient (0.95). The results show that small-scale farmers use various methods for water management in dealing with droughts that were identified through factor analysis in three categories of water management, farm-management, technical management, information management and social capital management.
  Keywords: Water management, Drought, Solution, small scale farmers, Rural Areas
 • Rokhsareh Asadikorom * Pages 279-297

  Rural tourism serve as one of the appropriate options for making money, creating jobs, positive developments and positive developments in villages that are considered. Therefore, the main objective of this research study is to identify the capabilities Meymand village for tourist attraction  and development of a tourism development strategic plan by using a set of internal factors (strengths, weaknesses) and a set of external factors (opportunities, threats). The research is of the descriptive type and analytical methods are used for data processing. Collecting information and data required by a library study and field studies were conducted by the researchers , the information collected was analyzed by using the SWOT technique (to find strengths, weaknesses, opportunities and threats) and proper regional tourism development strategic plan was adopted. As a result, seventeen strengths and opportunities were identified in the village versus twelve weaknesses and threats. It affects tourism functions in Meymand. The results from strategic SWOT study imply that among the internal and external factors affecting the development of tourism in Meymand, the T4, O8, W4, S4 parameters have weights of 0.39, 0.51, 0.6, and 0.72 respectively. Moreover, the internal factors (3.21) and external (3.26) for assessment matrices indicate that the conditions of the region for tourism are at their optimal points. The result of the strategies adopted from SWOT indicated that (SO) with a score of 3.41 is the top priority, and (ST) with a score of 3.29, (WO) with a score of 3.17, (WT) with a score of 3.05 are successively the next priorities in the Merman tourism plan for the year 2016.

  Keywords: strategic plan, Meymand Village, Rural tourism, SWAT model
 • Fatemeh Gholizadeh, Mohammad Kavoosi Kalashami * Pages 299-317
  Rural tourism development can bring opportunities to rural communities such as economic growth, socio-cultural development, quality of life improvement and preservation of natural, cultural and environmental resources. So, identifying talented villages and planning for tourism development in these areas is essential. In this study, villages with tourism attractions in Lahijan County of Guilan province were studied and ranked based on 30 indices in eight general categories using information collected from management and planning organization of Guilan Province in 2018. In order to determine the weights of the understudy indices, the views of 10 experts, were analyzed using analytic hierarchy process and fuzzy analytic hierarchy process. Then, in order to prioritize the 10 selected villages of Lahijan County, additive ratio assessment, weighted aggregated sum product assessment and combined compromise solution, were used. The results of the criteria weighting showed that the criteria of natural features of the village and the economic criteria had the highest and the lowest importance, respectively. The results of three ranking methods showed that Sheikhanvar village with the tourism attractions of Sheikh-Zahed Guilani tomb and Sheikhanvar cave ranked first among all other villages. Development of tourism infrastructures in tourism target villages of Lahijan County based on the priority presented in this study can improve the tourism sector's contribution to the economy of Lahijan County.
  Keywords: Rural tourism, Multi Criteria Decision Making, Ranking, Paired Comparisons
 • Mohammad Mehtari Arani, Abolfazl Baghbani Arani *, Yasser Maghsoudi Ganjeh, Saed Abdolmanafi Pages 319-332

  The aim of this study is to examine and rank the factors affecting  branding of agricultural products in Isfahan’s rural cooperative companies. This research study is applied in terms of its purpose and field survey research in terms of its nature and method. The statistical population consists of managers of rural cooperative companies in the Isfahan province with 150 companies in 2018, of which 110 were selected at random according to the Krejcie & Morgan Table. The data gathering tool in this research study was a standard questionnaire consisting of 44 questions. The Cronbach's alpha for this questionnaire was 0.78. In this study, the SPSS software package, Spearman correlation test and regression analysis were used to analyze the collected data. Also, Friedman test was used to rank the effective factors (barriers and drivers) on potato in three groups of government, producer and consumer in the sample. The results of the research study showed that the factors influencing brand-building are government, producer and consumer, respectively. The results of regression test indicate the effect of 32, 24 and 22 percent of government, producer and consumer role on potato product branding. Government-supported leverage, lending facilities, and the requirements for branding of agricultural products are among the most influential factors in the state. The results also showed that the factors affecting branding from the perspective of producers including awareness of branding with a positive effect on the price of potatoes and the cost of brand creation have a negative effect on product branding. In addition, the final consumer is also affected by the quality and packaging components with a positive impact, and the single sale of the product and the price has a negative effect on the brand-name product of potato.

  Keywords: Agricultural products, Branding, Marketing, Potato
 • Enaiat Moshfeghnejadi *, Afshin Hekmati Assl Pages 333-346

  Although it is important to improve all rural areas in the process of rural development, it is more important to pay attention to disadvantaged and less privileged areas in order to meet their basic needs and mitigate their differences. The first step in the process of planning and development of rural areas is to identify the facilities and determine the extent to which the settlements have different development opportunities. The aim of this study is to analyze and rank the levels of development and recognition of the most favored and deprived villages in Boyer Ahmad County. This is an applied study based on its purpose and descriptive-analytical based on the nature and method. The statistical population of the study is the districts of Boyerahmad County. In order to evaluate and rank the development levels of the villages, 38 indices were adjusted based on data from villages in 2016. These variables were weighted using Shannon entropy method and Topsis technique was used for data analysis. The results show that rural areas are at different levels in terms of development indicators. One district is in the relatively developed class, 3 districts are in the developing class, and the other 5 are in the relatively deprived class. In order to improve the status of rural development, it was suggested that in order to achieve balance in rural areas of the city, the attention goes to a decentralization policy in rural servicing.

  Keywords: Rural Development, Boyer Ahmad County, TOPSIS Technique, Multi-character Decision Making
 • Simin Armaqan * Pages 347-362
  This paper has taken the tourism development evaluation of Nour Township sample villages using cross-sectional survey methodology under consideration. Moreover, it studies the dimensions and effective characteristics in tourism stability. The study collected information using document and library methods. The target population of this study is target villages and tourism sample of Noor city. The study area (target villages and tourism sample of Noor city) has 14 villages and 1574 households. Based on Cochran's formula, 310 household heads were selected as the sample size. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics using Spearman test and the barometric model. The goal of this paper is to answer the question: “how is the stability evaluation in socio-cultural tourism development in target villages, and tourism sample in the Nour township. For this purpose, the present study evaluates sustainability of tourism and the role of each factor in a time period (Spring Summer 97) by developing a practical method. The results of field research and evaluation of these indicators in rural areas of the Noor city  indicate that there is a significant relationship between tourism development and sustainability of target villages and tourism sample of Noor city in socio-cultural dimensions of existence and socio-cultural dimensions of  0/488. It has a medium stability level.
  Keywords: Sustainability indicators, Sustainable Tourism, Rural Social, Cultural Development, Noor County