ارزیابی عملکرد پنبه تحت آبیاری با پساب تصفیه شده خانگی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر پساب تصفیه شده خانگی شهر تربت حیدریه بر عملکرد پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum L.)، پژوهشی به صورت آزمایش های مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل T1 (آب چاه به عنوان تیمار شاهد)، T2 (فاضلاب تصفیه شده)، T3 (ترکیب حجمی50% آب چاه و 50% فاضلاب تصفیه شده)، T4 (آبیاری یک در میان آب چاه و آب فاضلاب تصفیه شده) و T5 ((ترکیب حجمی 33% آب چاه و 66% فاضلاب تصفیه شده (مورد استفاده کشاورزان منطقه))، می باشند. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای آب آبیاری بر عملکرد کل در سال اول و دوم در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. بیش ترین و کمترین عملکرد کل در سال اول به ترتیب مربوط به تیمارهای T3 و شاهد با وزن های 3908 و 2343 کیلوگرم در هکتار بود. هم چنین بیش ترین و کم ترین عملکرد کل در سال دوم به ترتیب در تیمارهای T3 و شاهد با وزن های 4173 و 3107 کیلوگرم در هکتار طبق نتایج، مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان دادند تیمارهای پژوهش در سال دوم در مقایسه با سال اول از عملکرد بالاتری برخوردار بوده، به نحوی که تیمار T3 به عنوان تیمار حداکثر عملکرد کل در سال اول و دوم، دارای بیش ترین مقدار کارآیی مصرف آب به میزان 616/0 و 658/0 کیلوگرم محصول تولیدی بر مترمکعب آب مصرفی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108029 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.