فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیرا کمری حاجی شوره، محسن یزدانیان*، محمدحسن سرایلو صفحات 1-22

  در این تحقیق اثرات تغذیه ای دو نوع کیتوزان به‎روش گوارشی و با استفاده از دز های مختلف کیتوزان مخلوط شده با غذای مصنوعی بررسی شد. آزمایش ها در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی) در شش دز 0، 5/2، 4، 6، 8 و 10 گرم بر کیلوگرم غذای مصنوعی روی لاروهای سنین سوم و پنجم این آفت انجام شدند و مرگ ومیر لاروها، و اثرات ضدرشدی و ضدتغذیه ای بررسی گردیدند. به دلیل این که طول دوره لاروی سنین سوم و پنجم این حشره در تحقیق حاضر دو روز بود، آزمایش ها طی دو روز تغذیه انجام شدند. براساس نتایج، مرگ و میر لاروهای سنین سوم و پنجم طی دو روز تغذیه حتی از دز 10 گرم بر کیلوگرم هر دو نوع کیتوزان مشاهده نشد. با وجود استفاده از دزهای بالای 6، 8 و 10 گرم بر کیلوگرم و برخلاف آنچه مورد انتظار بود، تغذیه لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه از دزهای مختلف هر دو نوع کیتوزان در تعدادی از لاروهای هر تکرار باعث تحریک و در تعدادی باعث بازداشته شدن رشد و تغذیه آن ها شد. به طور کلی، هر دو نوع کیتوزان بازدارنده رشد و تحریک کننده تغذیه لاروهای سن سوم، و تحریک کننده رشد و تحریک‎کننده تغذیه لاروهای سن پنجم بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برای درک کامل تر اثرات کیتوزان و مشتقات آن روی مرگ و میر و رشد و تغذیه لاروهای حشرات به بررسی های بسیار بیشتری روی انواع گروه های تاکسونومیک آفات و نیز آنزیم های گوارشی آن ها نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera، کیتوزان، رشد، تغذیه
 • محسن فتحی سعدآبادی*، سیدجلال میرقاسمی صفحات 23-42

  به‎ منظور ارزیابی و مقایسه از ژنوتیپ ها و دورگ های جدید پنبه که طی آزمایش های متعدد مورد گزینش قرار گرفته و از نظر صفات کمی و کیفی ویژگی های ممتازی بودند، این پروژه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو منطقه هاشم آباد (بدون تنش) و انبارالوم (تنش شوری) طی دو سال 94-1393 انجام شد. 38 ژنوتیپ به همراه دو رقم تجاری گلستان و سپید (به‎عنوان شاهد) مورد مقایسه قرار گرفتند.صفات اندازه گیری شده شامل: عملکرد (چین اول، چین دوم و عملکرد کل)، اجزای عملکرد (وزن غوزه، تعداد غوزه، طول و تعداد شاخه های زایا)، ارتفاع بوته و زودرسی (نسبت چین اول به عملکرد کل) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی در سال ها و مکان های انجام آزمایش از نظر اکثر صفات مورد بررسی تفاوت آماری معنی داری در سطح 5% یا 1% وجود دارد. بیشترین میزان عملکرد را در شرایط بدون تنش ژنوتیپ های Er26،Tj82 ، Tj135 و DB24 از خود نشان دادند. اما رتبه بندی تیمارها در شرایط تنش متفاوت بود و ژنوتیپ های Tj174،Er34 و Tj135 بیشترین عملکرد را در شرایط تنش شوری تولید کردند. ازنظر شاخص تحمل ژنوتیپ های Er26، Er29 و Tj82 برتر از بقیه ژنوتیپ ها بودند. اما بر اساس شاخص حساسیت به تنش (SSI) ژنوتیپ های Er29، Tj185 و Er26 حساس تر بودند. در نمودار رسم شده توسط نرم افزار GGE biplot دو مولفه تعیین شده در مجموع 94 درصد از تغییرات را توجیه کرد. سرانجام از نظر تحمل شوری ژنوتیپ‎های Tj135، Er38 و Tj82 بعنوان برترین و متحمل ترین ژنوتیپ ها انتخاب و معرفی شدند.

  کلیدواژگان: پنبه، ژنوتیپ، شاخص، تحمل به شوری
 • مجید روزبه*، لادن جوکار صفحات 43-62
  استقرار قابل قبول گیاهچه های پنبه در دست یابی به عملکرد مناسب، بسیار مهم می باشد. بنابراین مطالعه مزرعه ای به منظور ارزیابی تاثیر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز شدن و استقرار گیاهچه های پنبه انجام شد. این پژوهش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجرا شد. کرت های اصلی شامل پنج رقم پنبه: تی دو (V1)، کاریزما (V2)، لیدیا (V3)، ایدیسا (V4)، ب440 (V5) و کرت های فرعی نیز شامل چهار نوع کارنده: خطی کار با شیار باز کن نوع کاردی و چرخ فشارنده مخروطی (P1)، کمبینات با شیار بازکن بشقابی و پوشاننده میله ای (P2)، ردیف کار با شیار باز کن کفشکی و چرخ فشارنده با رویه لاستیکی صاف (P3) وکارنده کشت مستقیم با شیار باز کن دو بشقابی و چرخ فشارنده دوتایی (P4) بود. نتایج نشان داد که نوع رقم و کارنده تاثیر معنی داری بر عمق کاشت، سرعت جوانه زنی، فاصله میان بوته ای، تعداد غوزه و عملکرد وش دارد. استفاده از کارنده P2 موجب افزایش عمق کاشت و کاهش سرعت جوانه زنی به طور متوسط به میزان 5/39 و 1/52 درصد نسبت به سایر کارنده ها شد. بیشترین و کمترین تعداد غوزه به ترتیب از برهم کنش های P3 × V3 و P2 × V4 مشاهده شد. یافته آشکار ساخت که میزان عملکرد وش متاثر از کارنده های مختلف به صورت P3>P4>P1>P2 بود.. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که عمق کاشت، فاصله میان بوته ای و تعداد غوزه، به عنوان برجسته ترین شاخص های کارایی کاشت و مورفولوژیک پنبه شناخته می شوند.
  کلیدواژگان: پنبه، سرعت جوانه زنی، رقم، کارنده پنبه، عمق کاشت
 • مهدی کاکایی* صفحات 63-74
  ژرم پلاسم از جمله منابع ارزشمند در حوزه علوم زیستی و کشاورزی محسوب می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق مطالعه تاثیر حفاظت فراسرد به‎روش شیشه ای شدن بر شاخص های رشد و نموی بذور گیاه پنبه می باشد. تکنیک نگهداری در نیتروژن مایع از جمله روش های نگهداری بذر و سایر بافت های گیاهی است که در آن مواد گیاهی به‎طور نامحدود و بدون از دست دادن قوه نامیه قابل ذخیره سازی است. آزمایش حاضر به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی بذور پنبه (بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه) انجام گرفت. فاکتور اول رقم با دو سطح (ورامین و ساجدی) و فاکتور دوم زمان آب گیری با پنج سطح شامل (20، 40، 60، 80 و 100 دقیقه) و فاکتور سوم نوع محلول آب گیری در دو سطح (PVS2 و PVS3) و شاهد در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، زمان تیمار و نوع محلول بر روی صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در سطح احتمال 1 درصد (P<0.01) معنی دار است. اثر متقابل رقم × زمان تیمار برای دو صفت طول ریشه چه و درصد جوانه زنی معنی دار بود (P<0.01). اثر رقم × نوع محلول نیز روی کلیه صفات معنی دار بود. زمان تیمار × نوع محلول تنها در صفت طول ساقه چه معنی دار بود و اثرات سه گانه رقم × زمان تیمار × نوع محلول تنها در صفت درصد جوانه زنی معنی دار بود (P<0.01). از نتایج حاصله از این تحقیق می توان در حفاظت از ژرم پلاسم بذور پنبه بهره مند گردید.
  کلیدواژگان: پنبه، جوانه زنی، زمان آبگیری، فراسرد، نیتروژن مایع
 • عبدالرضا قرنجیکی*، علیرضا فلاح نصرت آباد صفحات 75-92

  نیتروژن مهم‎ترین عنصر محدود کننده تولید محصول در پنبه است. همچنان که کمبود این عنصر در گیاه منجر به کاهش عملکرد می‎شود، فراهمی بیش از حد آن نیز تاثیر منفی بر تولید محصول خواهد داشت. بنابراین، مدیریت مصرف کود نیتروژن در زراعت پنبه اهمیت بسیار زیادی دارد. باکتری‎های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم، به‎علت توان تثبیت غیرهمزیستی نیتروژن و بهبود رشد گیاه و تولید محصول، در کشاورزی بسیار مورد توجه هستند. به‎منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و این باکتری‎ها بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت تاخیری پنبه رقم گلستان (کشت دوم پنبه بعد از برداشت گندم)، آزمایشی مزرعه‎ای با چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) و چهار سطح تلقیح بذر پنبه با این باکتری‎ها (بدون تلقیح، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و ترکیب مساوی از تلفیق این دو باکتری) اجرا گردید. براساس نتایج تحقیق، اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه معنی‎دار بود. همچنین، با اینکه تلقیح بذر با باکتری‎ها منجر به افزایش غلظت نیتروژن برگ گردید، اما عملکرد و سایر اجزای عملکرد پنبه پاسخ معنی‎داری نسبت به تلقیح باکتری‎ها نشان نداند. اثر متقابل بین نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری‎ها نیز از نظر آماری معنی‎دار نبود. با توجه به یافته‎های این آزمایش، برای کشت دوم پنبه رقم گلستان با عملکرد قابل انتظار کمتر از 2 تن در هکتار، در شرایط خاک محل اجرای آزمایش، 75 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن توصیه می‎گردد.

  کلیدواژگان: آزوسپیریلوم، ازتوباکتر، رقم پنبه گلستان
 • آیدین حمیدی*، موسی الرضا وفایی تبار، عبادالله بانیانی، فردین خزائی صفحات 93-114

  به منظور ارزیابی خصوصیات ریخت شناختی کیفی36 رقم و ژنوتیپ پنبه در این تحقیق در سال های92-1391، 22خصوصیت ریخت شناختی کیفی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران(ورامین) و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج بررسی شدند. نتایج نشان داد، 11 خصوصیت ریخت شناختی کیفی متمایز بودند. برمبنای رنگ گلبرگ ارقام و ژنوتیپ های  به دو گروه متمایز گلبرگ زرد و کرم تقسیم شدند. تمامی ارقام گلبرگ زرد رنگ، پنبه های تاربلند و همه ارقام و ژنوتیپ های گلبرگ کرم رنگ پنبه های تار متوسط بودند. از میان ارقام گلبرگ زرد رنگ، شامل ارقام دکتر عمومی، گیزا و ترمز14، رقم ترمز14، به علت همتراز بودن موقعیت کلاله نسبت به پرچم ها از 2 رقم دیگر متمایز شد. ارقام گلبرگ کرم رنگ نیز براساس شکل برگ به2 گروه برگ پنجه مانند و برگ نیزه ای تفکیک شدند. ارقام و ژنوتیپ های برگ نیزه ای3 رقم سپید، اکرا برگ قرمز و سوپر اکرا بودند که در میان آن ها  خصوصیت شکل برش طولی قوزه و رنگ کرک بذر3 رقم را از یکدیگر متمایز کردند. ارقام و ژنوتیپ های برگ پنجه ای نیز که بالغ31 رقم و ژنوتیپ مورد ارزیابی بودند، برمبنای صفت شکل برش طولی قوزه به3 گروه اصلی تقسیم شدند.20 رقم و ژنوتیپ این گروه ارقام و ژنوتیپ های با شکل برش طولی قوزه تخم مرغی بودند که ارقام این گروه نیز براساس7 خصوصیت ریخت شناختی کیفی حفره های سطحی قوزه، دندانه دار بودن براکته، موقعیت کلاله نسبت به پرچم ها، پرز داربودن سطح زیرین برگ، شکل گیاه در بلوغ سبز، تراکم کرک بذر و تیپ گل‎دهی گیاه از یکدیگر متمایز شدند.

  کلیدواژگان: خصوصیات ریخت شناختی کیفی، پنبه، ثبت رقم و آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS)
 • یحیی چوپان*، عباس خاشعی سیوکی، علی شهیدی صفحات 115-130
  به منظور بررسی اثر پساب تصفیه شده خانگی شهر تربت حیدریه بر عملکرد پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum L.)، پژوهشی به صورت آزمایش های مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل T1 (آب چاه به عنوان تیمار شاهد)، T2 (فاضلاب تصفیه شده)، T3 (ترکیب حجمی50% آب چاه و 50% فاضلاب تصفیه شده)، T4 (آبیاری یک در میان آب چاه و آب فاضلاب تصفیه شده) و T5 ((ترکیب حجمی 33% آب چاه و 66% فاضلاب تصفیه شده (مورد استفاده کشاورزان منطقه))، می باشند. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای آب آبیاری بر عملکرد کل در سال اول و دوم در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. بیش ترین و کمترین عملکرد کل در سال اول به ترتیب مربوط به تیمارهای T3 و شاهد با وزن های 3908 و 2343 کیلوگرم در هکتار بود. هم چنین بیش ترین و کم ترین عملکرد کل در سال دوم به ترتیب در تیمارهای T3 و شاهد با وزن های 4173 و 3107 کیلوگرم در هکتار طبق نتایج، مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان دادند تیمارهای پژوهش در سال دوم در مقایسه با سال اول از عملکرد بالاتری برخوردار بوده، به نحوی که تیمار T3 به عنوان تیمار حداکثر عملکرد کل در سال اول و دوم، دارای بیش ترین مقدار کارآیی مصرف آب به میزان 616/0 و 658/0 کیلوگرم محصول تولیدی بر مترمکعب آب مصرفی می باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد کل، پساب، کارآیی مصرف آب، رقم ورامین
|
 • Samira Kamari Haji Shooreh, Mohsen Yazdanian *, MohammadHassan Sarailoo Pages 1-22

  The Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae) is one of the most important and most economic pests of cotton. The species is a polyphagous pest and, because of high mobility, high viability under adverse conditions, being multivoltine and resistance to insecticides, it is very difficult to manage. In this study, nutritional effects of chitosan صere studied orally suing different doses of chitosan mixed with an artificial diet. The experiments were carried out under laboratory conditions at six dose rates of 0, 2.5, 4.0, 6.0, 8.0 and 10.0 g/kg of artificial diet. Larval mortality, and anti-growth and antifeedant effects were investigated. In this research, mortality of both third and fifth instars did not observe even by two-days feeding from dose rate of 10.0 g/kg of both chitosan. feeding of third and fifth instars of the Cotton bollworm from different dose rates of chitosan stimulated the growth and feeding of some larvae and inhibited the growth and feeding of some others in each replication. This shows that in dependence on dose rate and larval instar, effects of chitosan on third and fifth instars have been either as growth inhibition or stimulation, and either as feeding inhibition or stimulation. Growth and feeding stimulation of larvae of an insect due to feeding from chitosan is reproted for the first time. This would be led to the better understanding of factors affecting on chitosan efficacy and its effects on different aspects of insect biologies.

  Keywords: cotton bollworm, Helicoverpa armigera, chitosan, Growth, Feeding
 • Mohsen Fathi Sadabadi *, SeyydJalal Mirghasemi Pages 23-42

  In order to and compare a group of genotypes and new cotton hybrids were selected through numerous experiments in term of qualital and quantital characteristics, This project conducted in a randomized complete block design with three replications in two areas Hashemabad (non- stress) and Anbaralum (salinity stress) during two years 2013-2014. 38 genotypes were compared with two commercial cultivars of Golestan and Sepid (as control) were evaluated. The measured traits included: Seed cotton yield (1st and 2nd harvest), yield components (boll weight, boll number, length and number of sympodial branches), plant height and earliness (first to total yield ratio). The results of analysis of variance showed that there were significant differences among the genotypes in the years and locations of experimental for the majority of studied traits at a level of 5% or 1%. The highest yield in non-stress condition was shown for Er26, Tj82, Tj135 and DB24 genotypes. But the ranking of treatments was different under stress conditions so that Tj174, Er34 and Tj135 genotypes produced the highest yield under stress conditions. In terms of tolerance index, Er26, Er29 and Tj82 genotypes were superior to other genotypes. Two components drawn in chart determined 94% of the variations by the GGE biplot software. Finally, Tj135, Er38 and Tj82 were selected and introduced as the best and most genotypes for salinity tolerance

  Keywords: Cotton, genotype, Index, Tolerance to Salinity
 • Majid Roozbeh *, Ladan Jowkar Pages 43-62
  The establishment of an acceptable population of cotton seedlings is important to obtain high yields. A field experiment was conducted to evaluate the effect of planter type and seed variety on cotton seedling emergence uniformity and irrigated seed cotton yield. The experimental design was a randomized complete block with split-plot arranged in three replications. The seed varieties were in five levels of T2 (V1), Karisma (V2), Lidiya (3), Edisa (V4), B440 (V5) as the main plot and four cotton planter type as the subplot include: grain drill with knife opener and conical press wheel (P1), cultivation combination with cultivator (seed drill) with single disk opener and bar covering device (P2), row crop planter with runner opener and rubber smooth-crown press wheel (P3) and direct drill with double disk opener and double rubber band press wheel (P4). The results showed that variety and planter type had a significant effect on sowing depth, speed of emergence, plant distance, boll number, and seed cotton yield. The P2 treatment compared to P1, P3, and P4, caused sowing depth increasing by 39.5%, and emergence speed reduction by 52.1%. The maximum and the minimum number of boll was observed for V3 × P3 and V4 × P2 treatments, respectively. The findings revealed that seed cotton yield influenced by different planters was in the order P3>P4>P1>P2. The results of factor analysis indicated that sowing depth, plant distance, and boll number were identified as the most effective indicators for sowing performance and cotton morphological indexes.
  Keywords: cotton, Emergence speed, variety, Cotton Planter, sowing depth
 • Mehdi Kakaei * Pages 63-74
  Germplasm is one of the most valuable resources in the field of science and agriculture, which is very important. The main objective of this study was to study the effect of ultrasound conservation in vitro on the growth parameters of cotton seeds (on germination percentage, root length and shoot length). Maintenance technique in liquid nitrogen is one of the methods for preserving seeds and other plant tissues in which plant materials can be stored indefinitely and without loss of fluids. The present experiment was carried out using a completely randomized design with three replications as a factorial on cotton seeds. The first factor was genotype level with two levels (Varamin and Sajedi cultivar) and the second factor was the dewatering time of five levels (20, 40, 60, 80 and 100 minutes) and factor 3 with soluble dewatering (PVS2 and PVS3 and control). The results of analysis of variance showed that the effect of cultivar, treatment time and type of solution on germination percentage, root length and shoot length were significant at 1% probability level (P<0.01). Regarding the interaction of cultivar during the treatment, both root length and germination percentage were significant (P<0.05). The effect of cultivar× type of solution also has a significant effect on all traits. The treatment time×type of solution significantly affected only stem length, and the triple effect of genotype during treatment was only significant in terms of germination percentage (P<0.05). According to these results can be used in protecting cotton seeds germplasm.
  Keywords: cotton, Ggermination, Dewatering time, Frost, Liquid Nitrogen
 • Abdolreza Gharanjiki *, Alireza Fallah Nosrat Abad Pages 75-92

  Nitrogen (N) is the most important element limiting crop production in cotton cultivation. As N deficiency in plant decreases the seedcotton yield, excessive N availability negatively affects crop production, too. Therefore, N fertilizer management is very important in cotton cropping. Azotobacter and Azospirillum bacteria have been given much attention in agriculture due to non-symbiotic N fixation and improve plant growth and crop production. In order to the studying effect of N and Azotobacter and Azospirillum bacteria on yield and yield components of late-planted cotton cv. Golestan, a field experiment was conducted with four levels of N fertilizer (0, 30, 60 and 90 kg ha-1m from urea as the N source) and four treatments of cotton seed inoculation with the two PGPR bacteria (no inoculation, Azotobacter, Azospirillum and a equal combination of Azotobacter and Azospirillum bacteria). Basis on the results, the effect of N fertilizer was significant on yield and yield components of cotton, whereas the response of yield and yield components of cotton to seed inoculation was not significant. An insignificant interaction effect between the nitrogen and seed inoculation with bacteria was occurred on yield and yield components of cotton, too. According to the experiment's finding, in soil conditions like as present experiment, 75 kg N ha-1 is recommended for double-cropping cotton cv. Golestan, with expected seedcotton yield which is less than 2 tons per hectare.

  Keywords: Azospirillum, Azotobacter, Cotton cv. Golestan
 • Aidin Hamidi *, Musalreza Vafaeetabar, Ebadollah Baniani, Fardin Khazaei Pages 93-114

  In order to 36 cotton cultivars and genotypes qualitative morphological characteristics evaluation, in this research, during 2012 to 2013 years in Tehran provinces Agriculture and Natural Resources Research Center at Varamin and Seed and Plant Certification and Registration Institute(SPCRI) at Karaj22 qualitative morphological characteristics studied. Results indicated that, cultivars and genotypes distinct for 11 qualitative morphological characteristics. Based on color of petal cultivars and genotypes divided into 2 distinct yellow and cream petal color groups. All yellow petal color group cultivars, were Sea Island cottons and all cream petal color group cultivars and genotypes were Upland cottons. Among yellow petal color cultivars,for the reason of same level of position of stigma relative to anthers, medium bract dentations at green maturity and strong leaf lower side density of pubescene, Termez 14 cultivar distinct from 2 other cultivars. Cream petal color cultivars and genotypes also based on leaf shape distinct into 2 palmate and lanceolate groups. Lanceolate group cultivars and genotypes were 3 cultivars, Sepid, Okra Leaf-Red and Super okra which among their boll shape in longitudinal section and seed color of fuzz distinct 3 cultivars from each other. Palmate leaf shape cultivars and genotypes group which amounted to31 of evaluated cultivars and genotypes, based on boll shape in longitudinal section divided to 3 main groups. 20 cultivars and genotypes of this group which were cultivars and genotypes with ovate boll shape in longitudinal section also based on 7 characteristics, boll pitting of surface, bract dentations at green maturity,

  Keywords: Morphological qualitative chracteristics, cotton, Cultivar registration, Distinctness, Uniformity, Stability (DUS) test
 • Yahya Choopan *, Abbas Khashei Siuki, Ali Shahidi Pages 115-130
  In order to investigate the effect domestic wastewater of Torbat-Heydarieh on cotton (Gossypium hirsutum L), a field experiment was conducted in a completely randomized design with irrigation water treatments and 3 replications. The treatments were consists of well water (control treatment) T1, treated wastewater T2, 50% wastewater and 50% well water composition T3, alternate irrigation of well water and treated wastewater T4, and 66% wastewater and 33% well water composition T5. The results showed that, the effect of irrigation water treatments was significant on total yield in the first and second year at the P Keywords: Cotton yield, Wastewater, Water Use Efficiency, Varamin Variety
  Keywords: Cotton yield, Wastewater, Water use efficiency, Varamin Variety