بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید در سال تحصیلی 96-9

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اساتید یکی از ارکان اصلی دانشگاه محسوب میشوند و نحوه عملکرد آنها در بازدهی کل نظام آموزشی نقش اساسی ایفا میکند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید انجام گرفت.

روش

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تمام اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 278 نفر در سال تحصیلی 96-97 بودند. به روش سرشماری همه اعضا هیات علمی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از نرم افزار ارزشیابی اساتید استفاده شد. اطلاعات از فرم ارزشیابی اساتید با استفاده از نرم افزار سامانه سما که دارای 14 مولفه می باشد، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی فرم به تایید صاحب نظران و پایایی فرم با استفاده از روش الفای کرونباخ 82/0 بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

یافته ها

شرکت کنندگان در این مطالعه 144نفر 44درصد زن و 155 نفر56درصد مرد بودند. حداکثر نمره ارزشیابی اساتید 5 بود و میانگین نمره کلی ارزشیابی 29/49±0/4 بدست آمد. بین میانگین وضعیت ارزشیابی اساتید بر اساس جنس و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما بین نمره ارزشیابی اساتید براساس رتبه علمی تفاوت معنی داری وجود داشت 001>/p .

نتیجه گیری

توجه به رفتار و عملکرد استاد در کالس درس می تواند به عنوان راهکاری برای ارتقاء عملکرد اساتید دانشگاه موثر باشد. بنابراین توانمند نمودن اساتید بر حسب رتبه علمی یا اساتید با درجه علمی پایین تر در زمینه روش های تدریس موثر و همچنین آموزش مهارتهای ارتباطی با دانشجویان ضروری به نظر میرسد .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
13 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108033 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.