تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی

پیام:
چکیده:

الگوی خیس شدگی در آبیاری قطره ای از ویژگی های مهمی است که در هنگام طراحی باید به آن توجه شود. بهبود ابعاد الگوی خیس شدگی موجب افزایش کارایی مصرف آب و سیستم آبیاری می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار (biochar) آن بر الگوی خیس شدگی خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی بود. در این پژوهش از یک جعبه به طول 200، عرض 50 و ارتفاع 100 سانتی متر استفاده شد. به منظور سهولت در پر و خالی کردن، تنها تا ارتفاع 50 سانتی متری آن از خاک پر شد. شلتوک برنج و بیوچار به میزان صفر، یک و دو درصد وزنی خاک با آرایش فاکتوریل تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار افزوده شد. بیوچار ها در دمای 500 درجه سانتی گراد تهیه شدند. آزمایش ها با قطره چکان دارای دبی ثابت چهار لیتر در ساعت با مدت زمان آبیاری سه ساعت انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد حضور تیمارهای آلی سبب افزایش رطوبت خاک در دامنه رطوبتی گنجایش زراعی تا نقطه پژمردگی دایم شدند که این افزایش در تیمار بیوچار دو درصد نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. همچنین افزودن شلتوک و بیوچار در خاک رسی سیلتی سبب کاهش پیشروی افقی و افزایش پیشروی عمودی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.