کشت درون شیشه ای گیاه بومی Astragalus gymnolobus Fischer و مقایسه مشخصات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، و فنولیک آن با گیاه کشت شده در مزرعه

پیام:
چکیده:

گیاه Astragalus gymnolobus Fischer  (از خانواده Leguminosae) از گیاهان بومی ترکیه است . در این پژوهش، نخست سامانه ای برای کشت این گیاه در شیشه با استفاده ازریز نمونه های برگ و دمبرگ روی بستر Murashige and Skoog (MS) همراه با غلظتهای متفاوت مواد تکمیلی شامل مواد زیر به دست آمد: سیتوکینین ها[thidiazuron (TDZ), kinetin (KIN), benzyladenine (BA)] ، اکسین ها (auxins [indole-3-butyric acid (IBA), indole-3-acetic acid (IAA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) و نفتالین اسید استیک (NAA) و اسید جیبرالیک (GA3) . بهترین تشکیل شاخساره با ریز نمونه های برگ به دست آمد و TDZ به تنهایی یا ترکیب TDZ و IAA  در تشکیل شاخساره نقش موثری داشتند. بهترین واکنش القای شاخساره یا ساقه (به تعداد 6/17 ساقه در هر ریزنمونه با بسآمد 81/23%) در تیمار 5/0 میلی گرم در لیتر TDZ به تنهایی ثبت شد. در تیمارهایی که TDZ به تنهایی مصرف شد، تیمار 5/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر نیز از لحاظ بسآمد القای ساقه(به ترتیب به میزان 82/31 % و 43/30%) موثر بودند. ریشه بعد از 3 ماه فقط در بسترMS  عاری از اکسین (شاهد) تشکیل شد(5/3 ریشه در هر شاخساره یا ساقه با بسآمد ریشه برابر 8/775(و در آن زمان ریشه های باز زایی شده (regenerated roots) در فاصله 1-5/0 سانتی متری از پایه بریده شد تا قسمت پینه (callus) جدا شود. هدف دیگر این پژوهش این بود که خواص آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی کشت درون شیشه ای وکشت مزرعه ای A. gymnolobus تعیین و مقایسه شود. نتایج آشکار ساخت که برگ های کشت مزرعه ای به طور کلی دارای فعالیت زیستی بیشتر و مقادیر بیشترترکیبات فنولی بودند. افزون بر این، برگ های A. gymnolobus منبع قابل توجهی از ماده Rutin بودند. این دستورالعمل اولیه برای کشت درون شیشه ای گیاه بومی A. gymnolobus با هدف حفاظت منابع ژنتیکی ارزشمند است و می تواند در مطالعات کار برد تنش ها برای افزایش سطح تولید مواد فنولیک در کشت درون شیشه ای مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
815 -828
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113923 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.