طراحی و روان سنجی پرسش نامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران جهت پیشگیری از درد گردن

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اینکه وضعیت های نادرست پرستاران در حین کار ارتباط مستقیمی با ایجاد درد در نواحی مختلف از جمله گردن دارد به همین جهت لزوم طراحی یک پرسش نامه با روایی و پایایی قابل قبول احساس شد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی پرسش نامه آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با پیشگیری از درد گردن بود.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع روان سنجی و در دو بخش طراحی پرسش نامه و بررسی روایی و پایایی آن در سال 1398 در شهرستان پلدختر انجام گرفت. در این پژوهش ابزار مورد استفاده پرسش نامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد بود که با استفاده از منابع علمی، مطالعات صورت گرفته و نظرات متخصصان طراحی گردید. برای بررسی روایی محتوایی از ضریب های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا با استفاده از نظرات 10 متخصص استفاده شد. همچنین در این پژوهش از روش های بازآزمون و آزمون آلفای کرونباخ، جهت بررسی پایایی بیرونی و درونی کمک گرفته شد.

یافته ها

پرسش نامه اولیه دارای 44 سوال بود که در مراحل بررسی اعتبار 16 سوال حذف گردید. در این بین 14سوال حیطه آگاهی، 9سوال حیطه نگرش و 5 سوال حیطه عملکرد را می سنجیدند. در پژوهش حاضر، نسبت و شاخص روایی محتوا، به ترتیب 87/0 و 92/0 تعیین گردید که عددی قابل قبول برای این پرسش نامه می باشد. همچنین آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 85/0 به دست آمد و ضریب همبستگی میان سوالات در سری اول و دوم به صورت 93/0 گزارش شد که حاکی از همبستگی بالای میان سوالات پرسش نامه بود.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر نشان داد که پرسش نامه محقق ساخته مذکور از اعتبار روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با پیشگیری از درد گردن استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.