فهرست مطالب

مجله آموزش پرستاری
سال دوازدهم شماره 6 (پیاپی 62، بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زیبا پورصادق، علی نقی اقدسی، تورج هاشمی*، سید محمود طباطبائی صفحات 1-12
  مقدمه

  رشد تاب‍ آوری به واسطه حل مسیله، راهبردهای مقابله ای و خلق وخو انجام می‍شود و درخصوص تعیین نقش روابط علی ساختاری مهارت‍های حل مسیله، راهبردهای مقابله ای و خلق وخو با تاب‍آوری با میانجی‍گری آشفتگی روانشناختی مطالعه‍ای در بین پرستاران صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف تعیین روابط علی ساختاری مهارت‍های حل مسیله، راهبردهای مقابله ای و خلق وخو با تاب‍آوری با میانجی‍گری آشفتگی روانشناختی در پرستاران انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش توصیفی - همبستگی (معادلات ساختاری) بود و جامعه آماری آن دربرگیرنده کلیه پرستاران شهر تبریز در سال 1400-1399 بود که تعداد 500 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‍ای انتخاب شدند. اطلاعات  با استفاده از  پرسشنامه‍های حل مسیله هپنر و کراسکوف (PSQ)، راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (CSQ)، خلق و خو باس و پلامین (EAS)، تاب آوری کانر - دیویدسون (CD-RISC) و آشفتگی روانشناختی کسلر و همکاران (PDQ) گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS.23 و Smart Pls3 تحلیل شدند.

  یافته‍ ها:

   بین مهارت‍های حل مسیله (001/0=p، 174/0β=) و راهبردهای مقابله ای (002/0=p، 188/0β=) با تاب آوری رابطه علی مستقیم وجود داشت؛ درحالی که بین خلق وخو با تاب آوری رابطه علی مستقیم وجود نداشت (459/0=p). همچنین، بین راهبردهای مقابله ای (001/0=p، 143/0β=) و خلق وخو (002/0=p، 259/0β=) با تاب آوری با میانجی‍گری آشفتگی روانشناختی رابطه علی غیرمستقیم وجود داشت؛ اما بین مهارت‍های حل مسیله (947/0=p، 003/-0β=) با تاب آوری با میانجی‍گری آشفتگی روانشناختی رابطه علی غیرمستقیم وجود نداشت.

  نتیجه‍ گیری:

   با توجه به اینکه رابطه راهبردهای مقابله ای و خلق وخو با تاب آوری را آشفتگی روانشناختی میانجی‍گری می‍کند؛ به نظر می‍رسد نتایج این پژوهش در طراحی مداخلاتی با هدف ارتقای تاب‍آوری پرستاران با درنظرگرفتن نقش متغیرهای مورد بحث کمک‍کننده باشد.

  کلیدواژگان: حل مسئله، راهبرد مقابله، خلق وخو، تاب‍آوری، آشفتگی روانی
 • فرحناز عسکریان سرداری، محمدحسین فلاح*، سعید وزیری، ابوالقاسم عاصی مذنب صفحات 13-25
  مقدمه

  تنظیم هیجان پیوندهای یکپارچه با اندیشه، معنویت، نگرش دینی و سلامت روان دارد. لذا هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش پویش روانی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر تنظیم هیجان دانش آموزان دختر دبیرستانی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع تحصیلی دوم دبیرستان شهر کرمان در سال 1401 بودند. تعداد 30 نفر دانش آموز به شیوه خوشه ای تصادفی و تخصیص تصادفی ساده انتخاب و در گروه آزمایش وگواه  قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). جمع آوری داده ها با استفاده از فرم جمعیت شناختی و پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان ‎انجام شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش تحت 12 جلسه 90 دقیقه ای برنامه پویش روانی مبتنی بر رویکرد اسلامی قرار گرفتند. ابزار توسط  گروه آزمایش و گواه در 3 مرحله مطالعه تکمیل گردید. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS-24 در سطح معناداری 05/0>p انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات تنظیم هیجان دوگروه آزمایش و گواه به ترتیب در مرحله پیش آزمون 90/10±60/97، 95/10±67/98؛ پس آزمون 18/12±01/145، 97/8±80/109 و پی گیری 89/10 ±53/142، 15/9 ±80/110 بود. بر اساس آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه گیری های مکرر بین دوگروه از لحاظ نمرات تنظیم هیجان تفاوت معنی دار وجود داشت (001/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر آموزش پویش روانی مبتنی بر رویکرد اسلامی به شیوه گروهی بر افزایش تنظیم هیچان دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان توصیه می شود در اکثر مدارس، این آموزش در قالب برنامه های مدون به دانش آموزان دختر ارایه گردد.

  کلیدواژگان: پویش روانی، رویکرد اسلامی، تنظیم هیجان، دانش آموزان، دختران
 • معصومه سادات موسوی*، حسین قاسمی، سیما بابایی صفحات 26-34
  مقدمه

  بیماری عروق کرونر قلب علت اصلی مرگ ومیر ناشی از اختلالات قلبی عروقی است. در چند دهه گذشته، آنژیوپلاستی عروق کرونر به روشی موثر برای درمان بیماری عروق کرونر تبدیل شده است. بیمارانی که تحت آنژیوپلاستی قرار می گیرند، به دلیل کیفیت پایین مراقبت ناشی از آموزش ناکافی و غیراصولی پرستاران، سطوح بالایی از اضطراب را تجربه می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی مبتنی بر مدل جیمز براون بر کیفیت مراقبت پرستاری آنژیوپلاستی بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی به روش قبل و بعد، 24 پرستار شاغل در بخش آنژیوپلاستی بیمارستان چمران اصفهان در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفتند که به روش نمونه گیری سر شماری انتخاب شدند. گروه پرستاران بر اساس مدل جیمز براون آموزش دیدند. کیفیت مراقبت های پرستاری آنژیوپلاستی قبل از مداخله، 3 روز و یک ماه پس از مداخله با استفاده از چک لیست محقق ساخته کیفیت مراقبت آنژیوپلاستی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 در سطح معنی داری 05/0< p مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

   بر اساس نتایج، میانگین نمرات کیفیت مراقبت پرستاری قبل از مداخله 04/6 ± 52/42 ، سه روز بعد از مداخله 51/7 ± 46/60 ، و یک ماه بعد از مداخله 53/6 ± 07/66 بود. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات کیفیت مراقبت پرستاری آنژیوپلاستی قبل از آموزش با مدل جیمز براون و همچنین سه روز و یک ماه پس از آموزش تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، برنامه آموزشی جیمز براون کیفیت مراقبت های پرستاری آنژیوپلاستی را افزایش داد. بنابراین پیشنهاد می شود پرستاران شاغل در این واحد آموزش مراقبت ویژه آنژیوپلاستی را از طریق مدل جیمز براون دریافت کنند.

  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، آنژیوپلاستی، مدل آموزشی جیمز براون، مراقبت پرستاری، ایران
 • مهناز رخشان، مهدی کریم یار جهرمی* صفحات 35-47
  مقدمه

  شکاف بین دانش نظری و مراقبت های بالینی، یکی از مشکلات اصلی پرستاری است و دانشجویان پرستاری نمی توانند خود را با این وضعیت وفق دهند. مطالعات انجام شده بر روی شکاف های نظری و بالینی، کمتر به دیدگاه و کسب و کار دانشجویان در این زمینه پرداخته است. تجربیات مثبت یا منفی، بر یادگیری دانشجویان تاثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تجربیات زیسته دانشجویان پرستاری در مواجهه با خلاهای نظری و عملی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه پدیدارشناسی تفسیری، 7 دانشجوی پرستاری، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با رویکرد دیکلمن تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  از پاسخ های شرکت کنندگان، دو مضمون اصلی و هفت مضمون فرعی استخراج شد. مضمون اصلی «انفکاک حرفه گرایی در آموزش و بالین» از زیرمضامین «تمایل به روتین گرایی در بالین»، «محدودیت استفاده از دانش حرفه ای در بالین»، «کم توجهی به استانداردها در شرایط بالینی» و «ضعیف بودن دانش حرفه ای پرسنل بالین» و مضمون اصلی «نقصان در درک متقابل» از زیرمضامین «تفاوت در جایگاه پرستاری دانشکده و بالین»، «جو حرفه ای متفاوت در دانشکده ها و بالین» و «تعامل غیرحرفه ای پرسنل بالین با اساتید دانشکده» استخراج گردیده است.

  نتیجه گیری

  فاصله دانش نظری و پرستاری بالینی، تجربیات منفی در شکل دهی مهارت های اساسی و توانایی های حرفه ای دانشجویان دارد.

  کلیدواژگان: شکاف تئوری-بالین، آموزش پرستاری، مطالعه پدیده شناسی
 • زهرا طالبی*، حسین نصیری، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 48-56
  مقدمه

  از مسایل مهم فلسفه وجودی دانشگاه های علوم پزشکی از دیر باز تا کنون، نهادینه کردن اصول اخلاقی و حرفه ای سازی دانشجویان و اجرای اصول اخلاقی در آموزش بالینی است، مطالعه حاضر با هدف بیان چالش های اخلاقی آموزش مهارت های بالینی به دانشجویان پرستاری با استفاده از جسد بیمار تازه فوت شده انجام شد.

  گزارش مورد:

   مربی آموزشی از جسد بیمار برای آموزش احیای قلبی ریوی پایه و مراقبت های مربوط به جسد به دانشجویان استفاده می کند. بیمار آقایی 75 ساله، مورد شناخته شده تومور مغزی متاستاتیک و بستری در یکی از بخش های جنرال بیمارستان است که به دنبال ایست قلبی تنفسی، عملیات احیای قلبی ریوی شروع شد و ناموفق بود. سپس مربی شروع به آموزش می کند که با واکنش همراه بیمار و نارضایتی روبرو می شود. مربی دچار تعارض نقش شده است که چطور می تواند آموزش مهارت بالینی را  توام با آموزش اخلاق حرفه ای انجام دهد.

  نتیجه گیری

   در این مطالعه چالش استفاده از جسد بیمار تازه فوت شده مبتلا به بیماری صعب العلاج بیان شد و نشان داد با وجود اینکه بیمار در مراحل پایانی حیات است، می تواند منجر به نارضایتی و واکنش همراهان وی گردد. استفاده از جسد بیمار تازه فوت شده منوط به اخذ رضایت کتبی از بیمار و یا همراهان وی است، تدوین دستورالعمل و محدودیت های لازم برای هدایت و بکارگیری توسط اساتید و مربیان بالینی بسیار ضروری است. پیشنهاد می گردد مقایسه فواید و مضرات تمرین بر روی جسد بیمار تازه در گذشته مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش، مهارت های بالینی، دانشجویان پرستاری، جسد، رضایت آگاهانه
 • هاجره ابراهیمی ریگی تنها، سید محمدرضا حسینی، غلامرضا شریف زاده، خلیل برهان زهی* صفحات 57-66
  مقدمه

  مهارت ناکافی پرستاران در تفسیر نوار قلب می تواند منجر به اشتباهات بالینی جدی شود. روش های نوین آموزش می توانند نقش مهمی در بهبود مهارت داشته باشند. شبکه های اجتماعی با ماهیت اشتراک گذاری، امکان خلاقیت و نوآوری را در آموزش فراهم می کنند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با آموزش کارگاهی بر مهارت پرستاران اورژانس در تفسیر نوار قلب انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی سه گروهه قبل و بعد شاهد دار ، سه بیمارستان به صورت تصادفی به سه گروه کنترل،کارگاه و شبکه اجتماعی واتس آپ تقسیم شدند. پرستاران به روش در دسترس انتخاب شدند، قبل از مداخله از هر سه گروه پیش آزمون گرفته شد. به گروه کارگاه از طریق کارگاه و به گروه مبتنی بر شبکه های اجتماعی، از طریق واتس آپ آموزش داده شد. پس از پایان آموزش از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد و میزان تغییرات نمره مهارت در هرگروه با گروه های دیگر مقایسه شد. داده ها با نرم افزار 19-SPSS و (05/0 > P) تحلیل گردید.

  یافته ها

  مقایسه میانگین نمره مهارت در هر سه گروه کنترل (011/0=, P 71/2=t)، کارگاه (016/0=, P 58/2=t) و واتس آپ (001/0>, P 03/5=t) افزایش معنی داری قبل با بعد از مداخله داشت. مقایسه میانگین تغییرات نمره مهارت در گروه واتس آپ بطور معنی داری بالاتر از دو گروه دیگر بود (044/0 =P). مقایسه میانگین نمره مهارت تفسیر نوار قلب بین دوگروه واتس آپ وکنترل (022/0 =P) و بین دوگروه واتس آپ و کارگاه (039/0 = P) تفاوت معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه نمره مهارت تفسیر نوار قلب پرستاران گروه واتس آپ بالاتر بود، بنابراین شبکه های اجتماعی می توانند معرف روش نوین آموزش در کنار سایر روش های آموزشی باشند و در بهبود فرایند آموزش موثر واقع شوند.

  کلیدواژگان: آموزش کارگاهی، پرستار، شبکه های اجتماعی، مهارت تفسیر نوار قلب
 • امین داوودی، مینو متقی، مهسا السادات موسوی* صفحات 67-77
  مقدمه

   نگرش به نقش جنسیتی، نگرش افراد در مورد فعالیت های نقشی مناسب برای زنان و مردان را نشان می دهند. بسیاری از عوامل مرتبط با خانواده از جمله عقاید و رفتار والدین می توانند بر چگونگی نگرش افراد بر نقش جنسیتی تاثیر بگذارند. پرستاران به عنوان ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی در کمک به شکل گیری ارزش ها و رفتارهای بهداشتی در سطوح مختلف می توانند ایفای نقش کنند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه نگرش به نقش های جنسیتی والدین با کیفیت رابطه والد فرزند در پرستاران زن شاغل در بیمارستان های منتخب کازرون در سال 1401 بود.

  روش کار

   این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که در سال 1401 بر روی 135پرستار زن شاغل در بیمارستان های منتخب به صورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه نقش جنسی بم فرم کوتاه و پرسشنامه ارزیابی رابطه والد - فرزند فاین و همکاران بود. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 19/7±62/32 سال بود. میانگین نمره نگرش به نقش های جنسیتی در پرستاران 25/12±47/170 و در محدوده ی 139 تا 185 مشاهده شد. میانگین نمره نگرش در بعد نقش زنانگی برابر 14/5±06/64، در بعد نقش مردانگی برابر 96/5±78/54، در بعد مطلوبیت اجتماعی برابر 53/3±64/51 بود. میانگین نمره رابطه والد فرزند نیز 74/9±19/142 بود. نتایج، ارتباط مستقیم و معنادار بین نمره نگرش به نقش های جنسیتی و رابطه ی والد فرزند در پرستاران زن نشان داد (030/0=P، 187/0=R).  

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه را می توان در حیطه های مختلف آموزش و آگاه سازی والدین و اولیاء مدارس جهت تاثیر بر کیفیت روابط، ارزش ها و نگرش های کودکان و والدین و تغییر افکار عمومی جامعه در مورد نقش مثبت زنان و مردان در سازندگی جامعه به کارگرفت.

  کلیدواژگان: نقش های جنسیتی، والدین، رابطه والد فرزند، پرستار
 • صاحبه یوسفی، فاطمه بیابانی، عرفان یارمحمدی نژاد، سمیرا نوروز رجبی، الهام رسولیان برزکی* صفحات 78-86
  مقدمه

  فناوری در آموزش پزشکی یک موضوع کمتر شناخته شده ای است که نیاز است، استفاده از آن با سرعت بیشتری گسترش یابد. در این راستا، محققان لازم است، در خصوص تبیین چالش های این موضوع بیشتر و با کیفیت بیشتری بپردازند. پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی وضعیت موجود و مطلوب کاربرد  فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن از منظر اساتید و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحقیقات کیفی پایه ، بوسیله مصاحبه های نیمه ساختار و به منظور دسته بندی چالش ها و موانع کاربرد فناوری های نوین در سلامت در سال 1402 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری - مامایی و مهندسین فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشند که 17 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. مصاحبه ها دست نویس، کدگذاری و طبقه بندی شدند.

  یافته ها

  چالش های کاربرد فناوری سلامت در دانشگاه در دو طبقه "حمایت ناکافی و "چالش تکنولوژی" و زیرطبقات "کاهش انگیزه برای استفاده از روش های جدید آموزشی مبتنی بر  فناوری ، گریز از تکنولوژی، فراهم نبودن بسترهای آموزشی جدید، بالا بودن هزینه ها و حمایت ناکافی" قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برای سهولت به کارگیری و استفاده از تکنولوژی های نوین آموزش در علوم پزشکی بایستی فواید استفاده از این فناوری ها را برای اساتید با استفاده از روش های مختلف آموزشی موثر تبیین نموده تا رغبت و انگیزش لازم برای برای پژوهش های فنآورانه و آموزش مبتنی بر فناوری در اساتید که مهمترین نفش را در این حیطه دارند، ایجاد شود و مسیولین نیز زیر ساخت های لازم را برای رفع چالش های پیش روی اساتید و کارشناسان فناوری  اطلاعات دانشگاه بیش از پیش فراهم آورند.

  کلیدواژگان: فناوری سلامت، هیات علمی، تکنولوژی، دانشگاه
|
 • Ziba Poursadegh, Ali Naghi Aghdasi, Touraj Hashemi*, Seyed Mahmoud Tabatabaei Pages 1-12
  Introduction

  The development of resilience is done through problem-solving, coping strategies, and mood, and regarding determining the role of structural causal relationships of problem-solving skills, coping strategies and temperament with resilience with the mediation of psychological disturbance, no study has been done between nurses. This research was conducted to determine  the structural causal relationships of problem-solving skills, coping strategies, and temperament with resilience through the mediation of psychological disturbance in nurses.

  Methods

  This was descriptive-correlational research (structural equations) and the statistical population included all the nurses in Tabriz city in 2020-2021 and 500 people were selected by stratified random sampling. Information was collected using Heppner & krauskopf problem-solving questionnaires (PSQ), Lazarus & Folkman coping strategies (CSQ), Buss & Plomin temperament (EAS), Connor-Davidson resilience (CD-RISC) and psychological disturbance Kessler et al. (PDQ). Data were analyzed using the structural equation analysis method in SPSS.23 and Smart Pls3 software.

  Results

  There was a direct causal relationship between problem-solving skills (β=0.174, p=0.001) and coping strategies (β=0.188, p=0.002)  with resilience; while there was no direct causal relationship between temperament and resilience (p=0.459). Also, there was an indirect causal relationship between coping strategies (β=0.143, p=0.001) and temperament (β=0.259, p=0.002) with resilience mediated by psychological disturbance; but there was no indirect causal relationship between problem-solving skills (β= -0.003, p=0.947) and resilience with the mediation of psychological disturbance.

  Conclusion

  Considering that the relationship between coping strategies and mood with resilience is mediated by psychological disturbance; it seems that the results of this research help design interventions aimed at improving the resilience of nurses by considering the role of the discussed variables.

  Keywords: Problem-Solving, Coping Strategy, Mood, Resilience, Psychological Disturbance
 • Farhanaz Askarian Sardari, MohammadHossein Fallah*, Saeed Vaziri, Abulqasem Asi Mozneb Pages 13-25
  Introduction

  Emotion regulation has integral links with thought, spirituality, religious attitude, and mental health. Therefore, this research aimed to investigate the effectiveness of the psychodynamics training based on the Islamic approach to emotional regulation of female high school students.

  Methods

  The current semi-experimental study was conducted with a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The statistical population of this research included all female students in the second grade of high school in Kerman City in 2022, 30 students were selected by random cluster method and simple random allocation and were placed in the experimental and control groups (15 people in each group). Data collection was done using a demographic form and a cognitive emotion regulation questionnaire. After conducting the pre-test, the experimental group underwent 90-minute 12 sessions of the psychodynamics program based on the Islamic approach. The tools were completed by the experimental and control groups in 3 stages of the study. Data analysis was done in SPSS-24 software at a significant level of p< 0.05.

  Results

  The results showed that the average emotion regulation scores of the experimental and control groups were 97.60±10.90, 98.67±10.95, and 98.67±10.95 respectively in the pre-test stage; The post-test was 145.01±12.18, 109.80±8.97, and the follow-up was 142.53±10.89, 110.80±9.15. According to a two-way analysis of variance with repeated measurements, there was a significant difference between the two groups in terms of emotion regulation scores (p<0.001).

  Conclusion

  Considering the effect of psychodynamics training based on the Islamic approach in a group manner on increasing the emotion regulation of any high school students, it is recommended to provide this training in the form of written programs to female students in most schools.

  Keywords: Psychodynamics Education, Islamic Approach, Emotion Regulation, High school Students, Female
 • Masoumeh-Sadat Mousavi*, Hossein Ghasemi, Sima Babaee Pages 26-34
  Introduction

  Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of death from cardiovascular disorders. Over the past few decades, coronary angioplasty has become an effective procedure for the treatment of coronary artery disease. Patients undergoing angioplasty experience high levels of anxiety due to poor quality of care resulting from inadequate and unprincipled training of nurses. The aim of this study was to evaluate the effect of an educational program based on the James Brown model on the quality of nursing care during angioplasty.

  Methods

  The current quasi-experimental study (before and after method) investigated 24 nurses working in the angioplasty unit of chamran hospital in Isfahan in 2021. They were selected by the consensus sampling method. The nurses’ group was trained based on the James Brown model. The quality of angioplasty nursing care was measured before the intervention, 3 days and one month after the intervention Using a researcher-made checklist of the quality of angioplasty care. The data were analyzed by the SPSS 16 software at the significance level of p<0.05. Statistical tests such as paired t-test and repeated measure ANOVA were used to analyze the data.

  Results

   Based on the results, the mean scores of the nursing care quality equaled 42/52±6/04 before the intervention, 60/46±7/51 three days after the intervention, and 66/07±6/53 one month after the intervention. The results showed significant differences among the mean scores of the angioplasty nursing care quality before training by the James Brown model, as well as three days and one month after the training (p<0.001).

  Conclusion

  According to the results, The James Brown educational program enhanced the quality of angioplasty nursing care. Therefore, it is suggested that the nurses working in this unit receive specific angioplasty care training through the James Brown model.

  Keywords: Care Quality, Angioplasty, James Brown Educational Model, Nursing Care, Iran
 • Mahnaz Rakhshan, Mahdi Karimyar Jahromi* Pages 35-47
  Introduction

  The gap between theoretical knowledge and clinical care is one of the main problems in nursing and nursing students cannot adapt to this situation. Studies on theoretical and clinical gaps have paid less attention to students' views and business in this field. Positive or negative experiences affect students' learning. This study aimed at the lived experiences of nursing students in the face of theoretical and practical gaps.

  Methods

  In this interpretive phenomenological study, seven nursing students were selected with purposeful sampling. Data were collected by semi-structured interviews and analyzed with Dickelman approach.

  Results

  From the participants' answers, two main themes and seven subthemes were extracted; The theme "separation of professionalism in education and the clinic" from " Tendency to routine in bedside", " Restrictions on the use of professional knowledge in the clinic", " Lack of attention to standards in clinical conditions" and " Poor professional knowledge of clinical staff", and "lack of mutual understanding" from " Differences in faculty and clinical nursing status", " Different professional atmospheres in colleges and bedside" and " Non-professional interaction of clinical staff with faculty members " subthemes.

  Conclusion

  Theoretical and practical distance have negative experiences in shaping students' basic skills and professional abilities.

  Keywords: theory-practice gap, nursing education, phenomenology study
 • Zahra Talebi*, Akram Sanagoo, Leila Jouybari Pages 48-56
  Introduction

  The institutionalization of ethical and professional principles in medical education has been a longstanding concern. This study aims to explore the ethical challenges associated with teaching clinical skills to nursing students using the body of a recently deceased patient.

  Case Report: 

  An educational instructor utilized the body of a deceased patient to demonstrate basic cardiopulmonary resuscitation and cadaver care to students. The patient, a 75-year-old man with a metastatic brain tumor, had undergone unsuccessful resuscitation following cardiac and respiratory arrest. The instructor encountered resistance and dissatisfaction from the patient's family, leading to role conflict in balancing clinical skill instruction with professional ethics.

  Conclusion

  This study highlights the ethical challenges involved in using the body of a recently deceased patient, particularly one with a terminal illness, for educational purposes. It emphasizes the importance of obtaining written consent from patients or their families for such use, as well as the development of guidelines and restrictions for its ethical utilization. It is recommended that future research compare the benefits and drawbacks of utilizing deceased patients for clinical skill instruction.

  Keywords: Education, Clinical Skills, Nursing Students, Cadaver, Informed Consent
 • Hajareh Ebrahimi Rigi Tanha, Said MohammadReza Hoeeini, Gholamreza Sharifzadeh, Khalil Borhanzehi* Pages 57-66
  Introduction

  Misinterpretation of the ECG can lead to serious clinical errors. Social networks with sharing features enable creativity and innovation in education. The aim of this study was the compare the effect of social-networking-based teaching and workshop-based teaching on emergency nurse ECG interpretation skills.

  Methods

  This was three groups pre-test and post-test quasi-experimental study with a control group. Three hospitals were randomly divided into three groups: control, workshop, and WhatsApp. Nurses were selected by the available method. Before the intervention, a pre-test was taken from all three groups. The workshop group was taught through the workshop and the based on social networks group was taught through WhatsApp. After the end of the training, a post-test was taken from all three groups and the amount of skill score changes in each group was compared with other groups. Data were analyzed with SPSS-19 software and (P<0.05).

  Results

  Comparison of the average skill score in all three study groups: control (t=2.71, P=0.011), workshop (t=2.58, P=0.016), and WhatsApp (t= 5.03, P< 0.001) had a significant increase before and after the intervention. The average comparison of skill score changes in the WhatsApp group was significantly higher than the other two groups (P = 0.044). There was a significant difference between the average score of the ECG interpretation skill between the WhatsApp and control groups (P = 0.022) and between the WhatsApp and workshop groups (P = 0.039).

  Conclusion

  Considering that the score of the ECG interpretation skills of the WhatsApp group nurses was higher. Therefore, social networks can represent the new method of education along with other educational methods and be effective in improving the education process.

  Keywords: Workshop education, Nurse, Social Networks, ECG Interpretation Education
 • Amin Davoodi, Minoo Motaghi, Mahsa Sadat Mousavi* Pages 67-77
  Introduction

  Attitudes towards gender roles show people's attitudes about appropriate role activities for women and men. Many family-related factors, including parents' beliefs and behavior, can affect people's attitudes towards gender roles. As health care providers, nurses can play a role in helping to form health values ​​and behaviors at different levels. The purpose of this study was to investigate the relationship between the attitude toward parental gender roles and the quality of the parent-child relationship among nurses working at selected hospitals in Kazeroon in 2022.

  Methods

  This study was descriptive-correlation research conducted on 135 female nurses by convenient sampling. The data collection tool in this research was the Bam Sex Role Questionnaire -short form and including the Parent-Child Rating Scale. Statistical analysis was done using SPSS version 16 software.

  Results

  The mean age of the participants was 32.62 ± 7.19 years. The mean score of attitude towardgender roles in nurses was 170.47±12.25. The average attitude score in the dimension of the femininity role was 64.06±5.14, in the dimension of the masculinity role it was 54.78±5.96, and 51.64±3.53 in the social desirability dimension. The average score of the  parent-child relationship in children of nurses was 142.19±9.74. The results showed a direct and significant relationship between the score of attitudes toward gender roles and parent-child relationship in nurses (r=187, p=0.03).

  Conclusion

  The results of this study can be used in various fields of education and awareness of parents and school guardians to influence the quality of relationships, values, ​​and attitudes of children and parents and to change the public opinion of society about the positive role of women and men in construction.

  Keywords: Attitude towards gender roles, Parents, Quality of parent-child relationship, Nurse
 • Sahebeh Usefi, Fateme Biabani, Erfan Yar Mohammadi Nezhad, Samira Nourooz Rajabi, Elham Rasoulian Barzoki* Pages 78-86
  Introduction

  Technology in medical education is a little-known issue that needs to be used more quickly. In this regard, researchers need to explain the challenges of this issue more and with better quality. The current research has been carried out with the main purpose of identifying the current and desirable situation of the use of information technology in medical education and the challenges facing it from the point of view of the professors and personnel of Birjand University of Medical Sciences.

  Methods

  This study was conducted using a qualitative method, with semi-structured interviews, in order to categorize the challenges and obstacles of the use of new technologies in health in 1402. 17 of them were selected by purposeful sampling. Interviews were written, coded, and classified.

  Results

  the challenges of using health technology in the university in two categories "insufficient support and "technology challenge" and sub-categories "decreasing motivation to use new educational methods based on technology, avoiding technology, not providing new educational platforms, high costs, and insufficient support They were placed.

  Conclusions

  Providing infrastructures, getting to know more personnel and providing appropriate educational assistance for practical ideas and teaching user-friendly technology programs can greatly help to solve the challenges of modern technologies in the field of medical sciences and health in medical sciences universities.

  Keywords: Health Technology, Faculty, Challenge, University