شناسایی عوامل موثر بر رشد بانکداری الکترونیک (با استفاده از تکنیک دلفی)

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر رشد بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملی استان ایلام از آن جهت ضرورت دارد که با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک ملی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک شناسایی این عوامل برای انطباق و پذیرش این فن آوری از اهمیت بیشتری برخوردار است، تا با استفاده از اطلاعات کسب شده این فن آوری نوین را به گونه ای بهتر و همگام با خواسته های مشتریان ارایه کرد.روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت و بانکداری بوده که در این میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمندتعداد 12 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه (باز- بسته) بوده متغیر های اثرگذار بر بانکداری الکترونیک و مدل مفهومی تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی استخراج شده اند و عبارتند از: سهولت بکارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش و هنجارهای ذهنی. نتایج پژوهش نشان دادند که سهولت بکارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش و هنجارهای ذهنی بر رشد بانکداری الکترونیکی شعب بانک ملی استان ایلام در بین مشتریان تاثیر دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2115758 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.