فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (1396)
 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1397/01/06
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سید مهدی الوانی، داود حسین پور، حامد گنجی زاده مرادلو* صفحات 1-7

  پژوهش حاضر با هدف تاثیر استراتژی های خطرپذیر جدید بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های کارآفرین صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و رویکرد کمی دارد و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران شرکت های شهرک صنعتی پرند استان تهران (197 شرکت) تشکیل می دهند که از میان آنها تعدادی (125مدیر شرکت) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزارهای Spss و Smart pls تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار استراتژی خطرپذیر جدید بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های کارآفرینی می باشد و میانگین متغیرهای اصلی پژوهش در جامعه آماری مورد بررسی در سطح قابل قبولی قرار داشته اند. همچنین تاثیر سه مولفه متغیر مستقل (نوآوری محصول، وسعت بازار و ایتلاف بازاریابی) بر متغیر وابسته (تشخیص فرصت های کارآفرینی) تایید شده اما مولفه تمایز بازاریابی رد شد. در بین ابعاد تاثیرگذار نیز، بعد وسعت بازار تاثیرگذارتر از بقیه بوده است.

  کلیدواژگان: استراتژی، شرکت های کارآفریناستراتژی، استراتژی خطرپذیر جدید، تشخیص فرصت های کارآفرینی، شرکت های کارآفرین
 • علی شائمی برزکی، هادی تیموری، مریم عبدی* صفحات 9-18

  کارآفرینی اجتماعی امروزه به موضوعی پر اهمیت در کارآفرینی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی است که به صورت مطالعه ی موردی درخیریه های منتخب شهر اصفهان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 70 نفر از کارکنان خیریه های منتخب شهر اصفهان بودند، که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه حاوی 55 پرسش، برای سنجش متغیرهای تحقیق بودکه روایی محتوایی و سازه و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفا کرونباخ کل پرسش نامه،0/96 برآورد شد که پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و    Smart-PLS و به روش الگوسازی معادله های ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش بیان می کند که هوش اجتماعی و ابعاد آن نظیر مهارت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و پردازش اطلاعات اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، مهارت اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی و آگاهی اجتماعی
 • جلال حقیقت منفرد، احمدرضا اعتمادی* صفحات 19-27
  امروزه، اینترنت به عنوان یک ابزار سریع و ارزان ارتباطی، ابعاد مختلف زندگی بشر را دچار دگرگونی کرده است. آمار نشان می دهد که طی چند سال اخیر تعداد استفاده کنندگان از شبکه اینترنت در کشورهای مختلف، گسترش فوق العاده ای یافته است. در این میان، شرکت های ارایه دهنده سرویس های اینترنت به دنبال یافتن نیاز های اصلی مشتریان خود بوده اند. یکی از راهکارهای اصلی برای شنیدن صدای مشتریان استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت می باشد. پژوهش حاضر در یکی از شرکت های ارایه دهنده سرویس های اینترنت در ایران صورت گرفته است. در مسیر پژوهش، ابتدا نیازهای مشتریان شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظم و جامعیتی که در رویکرد گسترش عملکرد کیقیت وجود دارد، این نیازها در محصول که در واقع همان خدمات اینترنتی هستند، پیاده سازی شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که "قیمت مناسب خدمات ارایه شده"دارای بالاترین اهمیت در نیازهای مشتریان و "استفاده از کارکنان خبره، متخصص و با انگیزه" مهمترین الزامات فنی جهت پیاده سازی نیازهای مشتریان هستند که تمرکز بیشتر روی آن ها در حصول موفقیت نقش اساسی ایفا می کنند شود.
  کلیدواژگان: گسترش عملکرد کیفیت، تحلیل سلسله مراتبی، خواسته های مشتریان، خدمات اینترنت
 • نرگس دل افروز، علی قلی پور سلیمانی، آرمین گلی* صفحات 29-39
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی تاثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و رضایت بر نیات رفتاری مشتریان در بانک های دولتی و خصوصی استان مازندران است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک های دولتی (سپه، ملی و کشاورزی) و بانک های خصوصی (پاسارگاد، سامان و قوامین) در استان مازندران و در چهار شهرستان (تنکابن، رامسر، عباس آباد و چالوس) است. بر این اساس، 384 مشتری از دو جامعه آماری مشتمل بر 192 نمونه از میان مشتریان بانک های دولتی و 192 نمونه نیز از میان مشتریان بانک های خصوصی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. داده ها به وسیله پرسش نامه گردآوری شده و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و تصویر شرکت بر نیات رفتاری در بانک های خصوصی موثر هستند؛ اما در بانک های دولتی تنها رضایت مشتریان بر نیات رفتاری موثر است. بررسی مقایسه ای بانک های دولتی و خصوصی نشان دادند که تاثیر مستقیم کیفیت خدمات بر رضایت و تاثیر مستقیم رضایت بر نیات رفتاری در بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی بوده است، اما تاثیر مستقیم کیفیت خدمات بر تصویر شرکت در بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، تصویر شرکت، رضایت مشتری، نیات رفتاری
 • محمد صائبی، وحید حاجی لو* صفحات 41-51

  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پیامدهای مهمی برای سازمان دارد. بروز این رفتارها می تواند سبب افزایش اثر بخشی سازمانی شود. جو سازمانی به عنوان ادراکات فرد از سازمانی است که در آن کار می کند و احساسی است که فرد نسبت به سازمانش دارد. همچنین مشخص کننده فضایی است که به سازمان حکمرانی می شود و عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی نقش جو سازمانی در ایجاد محیطی برای افزایش رفتار شهروند سازمانی (OCB) در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است. بر این اساس جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی به تعداد 700 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی- همبستگی است. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه های جو سازمانی جاو و لیو  و رفتار شهروندی سازمانی بل و منگاس ، گرد آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Lisrel و SPSS، از طریق معادلات ساختاری (اس.ای.ام) بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از 5 بعد جو سازمانی، 4 بعد اثر بخشی ارتباطات، رضایت و توافق بر روی رویه ها، وضوح و روشنی نقش ها و وضوح و روشنی اهداف بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر داشت اما بین بعد رضایت از پاداش با رفتار شهروندی سازمانی تاثیری یافت نشد. در کل پژوهش حاضر نشان داد که جو سازمانی در ایجاد محیطی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی
 • سید یاسر ابراهیمیان جلودار*، مجید فتاحی صفحات 53-62
  سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی، تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها باعث شده که سازمان ها و شرکت ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان برآیند. در این خصوص، به نظر می رسد که حرکت به سوی سازمان هایی که از سرعت و انعطاف پذیری بالا در پاسخ به محیط متغیر و ناپایدار برخوردارند، راه حلی جدید و حیاتی می باشد. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام چابکی سازمانی بدست می آید. از طرف دیگر، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش دانش و آگاهی کارکنان و نیز غنی شدن محتوای مشاغل می انجامد، به گونه ای که دانش کارکنان، موجب تسلط حرفه ای آنان بر سازمان و شغل می شود و می توان ادعا کرد که در سازمان هایی که فناوری حاکم می شود، کارکنان از قدرت و انعطاف پذیری بیشتری برای مواجهه با تغییرات فزاینده ی محیطی خواهند داشت. بر این اساس، هدف تحقیق بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در شرکت سایپا در شهر تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق505 نفر بوده است که با استفاده از فرمول جامعه محدود، تعداد نمونه 177 نفر محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مهمی بر چابکی شرکت دارد. همچنین از میان سه متغیر بیرونی تجربه استفاده کننده، حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات، اثر تجربه استفاده کنندگان بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از دو متغیر دیگر بود.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، چابکی سازمانی، سازمان چابک، سایپا
 • مرضیه حاجی سلیم، علی بدیع زاده* صفحات 63-73

  پرداختن به ویژگی های خدمات نرم افزاری از آنجایی که می تواند در رضایت مشتری برای شرکت ها موثر باشد، و برای آن ها مزیت رقابتی ایجاد کند، حایز اهمیت می باشد. در همین راستا یکی از جدیدترین خدمات نرم افزاری کاربردی که در شرکت-های بیمه ای جدیدا ارایه گردیده است، خدمات نرم افزاری کاربردی تلفن همراه بیمه می باشد، لذا در همین راستا در این تحقیق به تاثیر ویژگی های خدمات نرم افزاری کاربردی تلفن همراه بیمه بر نگرش به استفاده و رضایت مشتری در صنعت بیمه پرداخته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر مسیر توصیفی، پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریانی بیمه ملت که از خدمات نرم افزاری تلفن همراه بیمه ملت در بازه زمانی ابتدای تیر (1394) تا انتهای فروردین (1395) استفاده نموده بودند تشکیل دادند که تعداد آنها 200 نفر بود. برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از سنجش روایی محتوا، مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 894/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی و معادلات ساختاری استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، ویژگی های خدمات نرم افزاری تلفن همراه بیمه شامل (سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، سرگرمی درک شده، سازگاری درک شده) بر نگرش به استفاده و رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنی داری داشته و ریسک درک شده بر نگرش و رضایت مشتری تاثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین نگرش به استفاده بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد و نگرش به استفاده در اثر ویژگی های خدمات نرم افزاری تلفن همراه بر رضایت مشتری نقش میانجی گری دارد.

  کلیدواژگان: ویژگی های خدمات نرم افزاری تلفن همراه، نگرش به استفاده، رضایت مشتری، صنعت بیمه
 • سعیده مجیدی*، میثم مجیدی صفحات 75-83
  در سال های اخیر، اعتماد میان مدیران و کارکنان به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان داشته اند، بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. هدف از این تحقیق که انجام گرفته، بررسی تاثیر اعتماد کارکنان به مدیران (اعتماد عمودی) بر موفقیت سیستم مدیریت دانش است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اعتماد کارکنان به مدیران در موفقیت سیستم مدیریت دانش در یک معاونت حوزه ICT تهران در سال 1396 انجام گرفت برای استخراج مدل مفهومی، نظریه ها و مدل های مرتبط با موضوعات و پژوهش های پیشین، به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که اعتماد بین مدیران و کارکنان (اعتماد عمودی) و موفقیت سیستم مدیریت دانش را شامل می شود، طراحی روابط بین آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 75 نفر از مدیران عالی و میانی و کارشناسان و کاربران سیستم مدیرت دانش بوده و از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین اعتماد عمودی و موفقیت سیستم مدیریت دانش در حوزه ICT رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد اطمینان، عامل موثر بر اعتماد عمودی دارای کمترین ضریب همبستگی و شایستگی، عامل موثر بر اعتماد عمودی دارای بیشترین ضریب همبستگی با موفقیت سیستم مدیریت دانش است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اعتماد، تسهیم دانش، اعتماد عمودی، ارزیابی سیستم اطلاعاتی
 • حسین علی حسن پور، مرتضی جبله* صفحات 85-93
  یک محصول هنگامی که در تعداد مناسب و به موقع و در زمان مناسب به مشتری تحویل داده شود با ارزش است. امروزه، شرکت ها و مردم با چالش های چابکی و ارزش های محوری روبرو هستند که استفاده از هر دو رویکرد و ترکیب آنها در مدل تحلیلی زنجیره تامین و ادبیات پیشین وجود ندارد. در این پژوهش یک مطالعه مبتنی بر مدل سازی عدد صحیح خطی در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین برای رسیدگی به این شکاف تحقیقاتی انجام شده است. زنجیره تامین مورد نظر در سه سطح تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان به صورت چندهدفه، چندمحصولی و چنددوره ای ارایه شده است. توابع هدف شامل حداکثرسازی چابکی و ارزش های محوری است. برای حل مدل ریاضی از نرم افزار گمز استفاده شده است. سپس الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب اعضای جمعیت ارایه شد و برای اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی نتایج آن با حل دقیق مقایسه شده است. در پایان، نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: چابکی و ارزش های محوری، مدل سازی عدد صحیح خطی، الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب
 • نوید صابرمعاش*، هادی همتیان، محمد زرگر، ناصر اسماعیل زاده، جلال ریزانه صفحات 95-105
  چرا کارکنان در برخی از سازمانها می توانند در کنار هم ایجاد سینرژی نمایند و عملکرد خویش را بهبود بخشند، در صورتی که در سازمانهای دیگر این امر امکان پذیر نیست؟ این سوالات امروزه افزایش یافته و پاسخ به آنها برای توسعه سازمانها حیاتی هستند. این تحقیق به بررسی نقش تعدیلگر تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی می پردازد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است که پرسشنامه های تحقیق در بین کارکنان مجتمع سنگ آهن سنگان به عنوان جامعه آماری، توزیع و تعداد 166پرسشنامه مورد تجزیه و تحقیق قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از نرم افزارآموس ابتدا از نرمال بودن داده ها اطمینان وسپس با استفاده از آزمون های آماری و معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از تاثیر معنادار سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی است و همچنین تعهد سازمانی نقش تعدیلگری در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی ندارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، تعهد سازمانی، توسعه سازمانی
 • کوروش امامی صالح، مریم حسینی*، الهه عسگری، عامر دهقان نجم آبادی صفحات 107-116
  جهت گیری استراتژیک پاسخگوی تغییرات محیطی کسب وکار است و بکارگیری استراتژی مناسب در راستای دستیابی به درک فرصت های موجود، منجر به توسعه محصولات جدید و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا خواهد شد. پژوهش حاضر که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است به بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید پرداخته است.جامعه آماری پژوهش شامل 260 نفر از مدیران، عرضه کنندگان و فروشندگان صنعت مبلمان بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 155 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. داده های لازم از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر معناداری دارد. همچنین نتیجه گرفته شد که جهت گیری بازار، جهت گیری تکنولوژیک، جهت گیری کارآفرینی و جهت گیری شبکه ای بر عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: جهت گیری استراتژیک، عملکرد توسعه محصول جدید، استراتژیک
 • محمد ابراهیمی، مقصود امیری* صفحات 117-129
  مسیله تعیین اندازه انباشته شامل تعیین مقدار محصول و زمان بندی برای چندین قلم بر روی یک واحد تسهیل با بیش از یک تعداد متناهی از دوره به طوری که تقاضا و ظرفیت محدود می تواند با حداقل هزینه ارضا شود، می باشد. در این مقاله، یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی با چند روش تولید ارایه می شود. هدف مدل ارایه شده مینیمم سازی هزینه می باشد. از الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش برای حل مدل استفاده می شود. از آنجایی که کیفیت حل همه الگوریتم های فرا ابتکاری به پارامترهای آن ها وابسته است، برای تنظیم پارامتر الگوریتم میرایی ارتعاش از روش تاگوچی استفاده شده است. سپس برای اثبات عملکرد مناسب روش حل ارایه شده، ابتدا مسایل آزمایشی با ابعاد مختلف تولید شده و سپس توسط نرم افزار لینگو و الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش حل گردید. در نهایت پاسخ لینگو و الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش را با هم از نظر زمان حل مقایسه می کنیم که نتایج بدست آمده نشان می دهد، جواب الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش در مسایل با اندازه بزرگ کیفیت بهتری نسبت لینگو داشته است.
  کلیدواژگان: ساختار محصول چند سطحی، مسئله تعیین اندازه انباشته، الگوریتم بهینه سازی میرایی ارتعاش
 • لطیف امامی، فرشید نمامیان* صفحات 131-140
  هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر رشد بانکداری الکترونیک در شعب بانک ملی استان ایلام از آن جهت ضرورت دارد که با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط بانک ملی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک شناسایی این عوامل برای انطباق و پذیرش این فن آوری از اهمیت بیشتری برخوردار است، تا با استفاده از اطلاعات کسب شده این فن آوری نوین را به گونه ای بهتر و همگام با خواسته های مشتریان ارایه کرد.روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت و بانکداری بوده که در این میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمندتعداد 12 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه (باز- بسته) بوده متغیر های اثرگذار بر بانکداری الکترونیک و مدل مفهومی تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی استخراج شده اند و عبارتند از: سهولت بکارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش و هنجارهای ذهنی. نتایج پژوهش نشان دادند که سهولت بکارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش و هنجارهای ذهنی بر رشد بانکداری الکترونیکی شعب بانک ملی استان ایلام در بین مشتریان تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیکی، سهولت بکارگیری، مفید بودن، اعتماد مشتریان، نگرش، هنجارهای ذهنی
 • محمد خلیل زاده*، داود صدیقی زاده، مرتضی واسعی، محمدرضا پاشاپور، هدیه شاکری صفحات 141-157

  یکی از مهم ترین مسایل هر نظام اقتصادی، پدیده فرار از پرداخت مالیات است که به سختی می توان تجزیه وتحلیل دقیقی از آن ارایه داد. هدف از ارایه این مقاله، شناسایی، پیداکردن روابط علی و معلولی و همچنین رتبه بندی عوامل اصلی موثر در فرار از پرداخت مالیات در کشور ایران است. این تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی دیمتل[1] و فرآیند تحلیل شبکه ای گروهی[2] و در شرایط فازی انجام شده است. همچنین، یک مورد تجربی ارایه می شود تا نشان دهد که مدل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه[3] ترکیبی فازی می تواند برای اندازه گیری و ارزیابی مشکل فرار از پرداخت مالیات در موارد واقعی به کار رود. نتایج را می توان به تصمیم گیرندگان برای انتخاب بهترین راه حل به جهت پیشگیری و مقابله با این مشکل ارایه کرد. در پایان، 5 عامل اصلی و 20 عامل فرعی موثر در فرار مالیاتی با کمک مدل ارایه شده و مصاحبه با متخصصین شناسایی شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، فرآیند تحلیل شبکه ای، دیمتل، تئوری فازی
 • غلامرضا کاشانی*، مسعود اسدی طاهری صفحات 159-170
  در شرایطی که روزنامه های مکتوب کشور با کاهش تیراژ و مخاطب روبرو شده اند نقش سازمان آگهی های آن ها بعنوان بخش اقتصادی و رگ حیاتی روزنامه از اهمیت بیشتری برخوردار شده است که با توجه به پویاتر شدن بازار تبلیغات نسبت به گذشته و توسعه فضای مجازی، نیازمند تحول اساسی هستند. در همین راستا شناسایی فرهنگ موجود سازمان به منظور بکارگیری استراتژی های جدید و تعیین میزان آمادگی سازمان برای تغییر، ضروری بنظر میرسد. هدف مقاله حاضر شناسایی وضع موجود فرهنگ سازمانی و فرهنگ مطلوب سازمان به منظور تعیین میزان آمادگی سازمان برای تغییر است. برای تحقق هدف فوق از مدل ارزش های رقابتی کویین استفاده شد که پرسشنامه آن برای 110 نفر از جامعه آماری تحقیق در سازمان آگهی های روزنامه همشهری ارسال شد. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای بررسی روایی سازه مدل از روش مقیاس گذاری چند بعدی استفاده شد که از نوآوری های پژوهش حاضر است. در گام بعد ضمن استخراج نیمرخ فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب با استفاده از آزمون های علامت زوج نمونه ای، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن وضعیت موجود فرهنگ سازمان تشریح شد. نتایج نشان داد فرهنگ موجود سازمان در الویت اول سلسله مراتبی ودر الویت دوم تمرکز بر ارزش های فرهنگ بازار است و ارزش های فرهنگ ادهوکراسی که مبتنی بر نوآوری و کار آفرینی است کمتر در آن دیده می شود و وضع موجود با فرهنگ مطلوب از دیدگاه پاسخ دهندگان تفاوت دارد همچنین فرهنگ سازمان بیشترین همبستگی را با فرهنگ سلسله مراتبی نشان داد. نتایج کلی نشان میدهد سازمان با ویژگی های جدید بیشتر مورد توجه ذینفعان داخل و خارج سازمان است و انتظار آن است که ارزش هایی همچون نوآوری در کارها، خلاقیت، ریسک پذیری و کسب منابع جدید در سازمان بیشتر شده و از سوی دیگر ارزش های فرهنگ سلسله مراتبی در سازمان کاهش یابد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار، فرهنگ قبیله ای، ارزش های رقابتی، مقیاس گذاری چند بعدی
 • حسین نوروزی، اسماعیل شعبانی نژاد*، رضوان ولایتی شکوهی صفحات 171-178
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان بازار گرایی با عملکرد سازمان و آزمون اثر میانجی متغیر بازاریابی کارآفرینانه است. جامعه ی آماری تحقیق شامل کسب وکارهای کوچک و متوسط استان مازندران می باشد که بر اساس فرمول جامعه محدود، در سطح اطمینان 95%تعداد 160 نفر از مدیران، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. به منظور سنجش روایی  پرسشنامه از روایی صوری و روایی سازه ای و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به کار رفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و همچنین نرم افزار LISREL نسخه 5/8 با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد بازار گرایی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد داشته و در حدود 68 درصد از واریانس آن را تبیین می کند.همچنین، مشخص شد که متغیر بازاریابی کارآفرینانه از اثر میانجی در رابطه بین بازار گرایی و عملکرد برخوردار است.
  کلیدواژگان: بازار گرایی، بازاریابی کارآفرینانه، عملکرد، کسب وکارهای کوچک و متوسط
 • صاحب ایمانی، مهدی بصیرت*، حسین آلبوعباد صفحات 179-191

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش است. روش پژوهش حاضر از نظر جمع آوری داده ها از نوع کمی و از نظر روند انجام تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان شاغل در نمایندگی های یک شرکت بیمه در استان خوزستان می باشد که با توجه به کم بودن حجم جامعه، از روش سرشماری استفاده شد که در نهایت با جمع آوری پرسشنامه های نهایی، تعداد 102 پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس (Smart-PLS) صورت پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول گرا بر مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی از یکسو و از سوی دیگر تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر رفتار شهروندی سازمانی و همچنین، نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، مدیریت دانش، رفتار شهروندی سازمانی، شرکت های بیمه، میانجی گری جزئی
 • احد جان آبادی*، مرتضی متوسل صفحات 193-204
  باتوجه به نقش سود حسابداری به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی افراد ذینفع و تاثیر آن بر بازده سهام شرکت ها، در این پژوهش مربوط بودن اجزای سود حسابداری با بازده سهام و ثبات سود در بازار سرمایه ایران بررسی شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1394 انجام شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد برخلاف یافته های پژوهش های پیشین، ثبات جزء تعهدی سود بیشتر از جزء نقدی آن است و نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد خالص پرداختی به سهامداران از پایداری بیشتری نسبت به خالص پرداختی به وام دهندگان برخوردار است. نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که جزء نقدی سود بر بازده عادی و بازده غیرعادی سهام تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: ثبات اجزای تعهدی، جزء نقدی، بازده عادی و بازده غیرعادی
 • محمدمهدی قمیان، سیدحسام وقفی*، علی فیاض صفحات 205-218

  تمرکز صرف بر وجوه عملکردی سازمان ها (و عدم توجه به ویژگی ها، وجوه افتراق ذاتی و عوامل خارج از اراده سازمان ها که بر عملکرد آن ها تاثیرگذار است)، از جمله مهم ترین نقایص سیستم های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی موجود بوده که در پژوهش های پیشین نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، در این پژوهش سعی شده تا با تعدیل و توسعه کارت امتیازی متوازن[1]، الگویی سفارشی برای رتبه بندی سازمان های تابعه شهرداری ها طراحی شود. در الگوی مورد نظر، شاخص های سیدبندی و عملکردی، توامان (ولی در دولایه مجزا) مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، از روش دلفی برای فاز طراحی و احصای نظر خبرگان که شامل مدیران کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری مشهد (14 سازمان و 6 شرکت تابعه) بوده اند، استفاده شده است. وزن پیشنهادی مشارکت کنندگان به مناظر چهارگانه الگو نیز با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی تحلیل سلسله مراتبی، مورد آزمون قرارگرفته و نرخ سازگاری اوزان معادل 019/0 و بیانگر سازگاری مقایسات زوجی بوده است. پس از طراحی الگو (که مشتمل بر 41 شاخص دسته بندی شده است)، اقدام به تبیین و پیاده سازی نمونه ای آن در سازمان های پنج گانه تابعه حوزه معاونت خدمات شهری مشهد (شامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان پارک ها و فضای سبز، سازمان فردوس ها و سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل) گردیده است.

  کلیدواژگان: طبقه بندی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، کارت امتیازی متوازن، شهرداری
 • شیما یاوری، سید محمود صابری* صفحات 219-226
  این پژوهش به منظور بررسی قصد خرید در صنعت بیمه  صورت پذیرفته است؛ با توجه به اینکه در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر بین متغیرها یا همان روابط علی بین متغیرهای مدل موردبررسی قرار گیرد این پژوهش ازنظر ماهیت و روش در دسته تحقیقات علی قرار می گیرد؛ همچنین این پژوهش ازلحاظ هدف شناختی یک پژوهش کاربردی است؛ و مبنای پژوهش کمی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شهرداری تهران بود. طبق جدول مورگان حداقل تعداد نمونه های لازم برای انجام این تحقیق 291 نفر است که با توجه به توزیع گسترده  پرسشنامه ها تعداد 385 نمونه پرسشنامه پاسخ داده شده جمع آموری گردید. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از یک پرسشنامه 29 سوالی استفاده شده است که شامل ابعاد محتوای پیام، ادراک، شخصی سازی، نگرش  و قصد خرید  بوده است. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس در نرم افزار SmartPLS2  نشان داد که نگرش افراد نسبت به پیامک تبلیغاتی تاثیر مثبتی بر قصد خرید دارد همچنین شخصی سازی کردن پیامک های تبلیغاتی بر ارتباط بین محتوای پیام تبلیغاتی و ادراک افراد از پیامک تبلیغاتی اثر تعدیل گری دارد.
  کلیدواژگان: قصد خرید، نگرش افراد، ادراک افراد، محتوای پیام تبلیغاتی، شخصی سازی کردن پیامک های تبلیغاتی، شهرداری تهران
 • مقداد حاجی محمد علی جهرمی*، سلیمان اله ویردی کلهری صفحات 227-235
  هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار در سرمایه گذاری شرکت ها در بخش تحقیق و توسعه می باشد. عواملی که در این تحقیق بعنوان متغیرهای مستقل مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از منابع ملموس، منابع ناملموس، عوامل مالی، عوامل بازاری و همچنین حضور شرکتهای بین المللی در کشور نیز به عنوان یک متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری انتخاب شده در این تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی تاکستان می باشد. نتایج نشان می دهد که عوامل بازاری (شدت رقابت، پیچیدگی محیط)، منابع ملموس (اندازه سازمان و سرمایه ساختاری)، منابع ناملموس (نیروی انسانی، شهرت و منابع کسب و کاری) و در نهایت عوامل مالی (استقلال مالی و سودآوری شرکت) به عنوان عوامل موثر، مهم و کلیدی در تصمیم گیری در امر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشند. نتایج نشان می دهد که حضور شرکت های بین المللی در ایران بعد از برجام و رفع تحریم ها، به عنوان متغیر میانجی از بعد شدت رقابت، روی تصمیم گیری مدیران در مورد سرمایه گذاری در خصوص تحقیق و توسعه ثاثیر معناداری ندارد، اما تاثیر این متغیر میانجی از بعد تاثیر پیچیدگی محیطی روی تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه معنادار است.
  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، تصمیم گیری در سرمایه گذاری، عوامل بازاری، منابع ملموس، منابع ناملموس و عوامل مالی
 • رضا احتشام راثی، وحید امینی، سعید امینی* صفحات 237-247

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان جهت گیری استراتژیک بر میزان مسیولیت اجتماعی در شرکت های صنعتی کرج انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد در شرکت های صنعتی شهر کرج تشکیل می دهند که شامل 3697 نفر بودند. از بین این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به تعداد 348 نفر طبق فرمول کوکران انتخاب گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و ازلحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و برای تایید روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای سنجش پایایی از نرم افزار SPSS استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه های جهت گیری استراتژیک و مسیولیت اجتماعی هر دو بالای 7/0 بدست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS و مدل تحلیل مسیر استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد جهت گیری استراتژیک«ستیزه جویی در رقابت ، گرایش به نوآوری ، هزینه گرایی و تمایل به خطر» با مسیولیت اجتماعی « بعد اجتماعی ، بعد اقتصادی و بعد محیطی» شرکت های صنعتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: جهت گیری استراتژیک، مسئولیت اجتماعی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد محیطی
 • مرتضی ملکی مین باش زرگاه، عظیم زارعی، محبوبه اسدزاده* صفحات 249-257
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و قصد خرید با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند در نمایندگی های بیمه ملت مشهد در انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه گیری خوشه ای با تخصیص متناسب، 2 نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه گیری، به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگی ها انجام شده است. این تحقیق  برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داد ه ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از  نرم افزار اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه هم به طور مستقیم و هم به واسطه ارزش ویژه برند با قصدخرید به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است. همچنین نتایج حاکی از ارتباط عامل مدت زمان استفاده از خدمات، با قصد خرید و ارزش ویژه برند می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، تبلیغات از طریق پیام کوتاه، قصد خرید، صنعت بیمه
 • حسین نوروزی*، رقیه احمدی صفحات 259-269
  این پژوهش با هدف بررسی و رتبه بندی مهم ترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی انجام گرفته است. مدل مفهومی تحقیق با وارد کردن عوامل مربوط به تولیدکننده و عوامل مربوط به دولت به مدل رفتار خریدار فلیپ کاتلر ایجاد گردید. جامعه آماری خریداران لوازم خانگی با نام تجاری خارجی شهرستان شیراز و نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع قضاوتی انتخاب گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. عللی که برای تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصولات خارجی شناسایی شد شامل عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل مربوط به محصول، عوامل فرهنگی، اثر هاله ای، عوامل مربوط به تولیدکنندگان و عوامل مربوط به دولت است. به منظور تایید این عوامل، تحلیل عامل تاییدی به کار گرفته شد. از آزمون تی استیودنت جهت آزمون فرضیه ها و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده شد. بر مبنای نتایج آزمون فرضیه ها، تاثیر عوامل مربوط به تولیدکنندگان و عوامل مربوط به دولت بر تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین جایگزین خارجی رد شد و بقیه موارد مورد تایید قرار گرفت. همچنین عوامل فرهنگی بالاترین و عوامل فردی پایین ترین رتبه را دارا بودند.
  کلیدواژگان: قصد خرید مصرف کننده، عوامل فردی، عوامل گروهی، اثر هاله ای، عوامل فرهنگی
 • مسعود سمیاری، فرشته منصوری موید*، مجید سمیاری صفحات 271-276
  خرید های ناگهانی و وسواسی یکی از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده و از مفاهیم با اهمیت در محیط بازاراست.. در این مقاله سعی شده است عوامل موثربر رفتار خریدهای  ناگهانی و وسواسی با نقش ارزش شادمندی در بین مصرف کنندگان کالاهای تند مصرف ایرانی بررسی گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی،از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش توصیفی می باشد.همچنین اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های کمی جمع آوری شده است و روش انجام پژوهش نیز به صورت پیمایشی است. بر اساس فرمول کوکران 508 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش با استفاده از نمونه گیری دردسترس در نظر گرفته شده اند.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه حضوری می باشد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ وجهت بررسی روایی پرسشنامه از  روایی محتوا بهره گرفته شده است.. نتایج تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده نرم افزارهای SPSSو PLS این موضوع را تبیین می کند که عوامل فردی و محیطی با نقش تعدیل کنندگی ارزش شادمندی، خریدهای وسواسی و ناگهانی را تحت تاثیر قرار می دهند.
  کلیدواژگان: خرید وسواسی، خرید ناگهانی، ارزش شادمندی، عوامل فردی و محیطی
|
 • Seyed Mahdi Alvin, Davood Hosseinpour, Hamed Ganjizadeh Moradlo * Pages 1-7

  This study with aim of the effect of new venture strategy on diagnosis entrepreneurial opportunities in parand entrepreneurial companies writen. This study is, functional and quantitative approach and the method of data collection, correlation. The study population will all managers in the industrial township of Tehran Province (197 ceo) are the estimated number (125-CEO) to randomly selected and studied. The Data through software Smartpls and Spss analyzed. The results showed a positive and significant impact of new venture strategy is to diagnosis entrepreneurial opportunities in entrepreneurial companies and mean variables in the study population have been evaluated at an acceptable level. The effect of three components of the independent variable (product innovation, market breadth and marketing alliance strategy) on the dependent variable (diagnosis of entrepreneurial opportunities) factors of differentiation of marketing approval but was rejected. The dimensions are impressive, the market breadth has been more effective than others.

  Keywords: strategy, New venture strategy, Diagnosis entrepreneurial opportunities, Entrepreneurial compani
 • Ali Shaemi Barzaki, Hadi Teimouri, Maryam Abdi * Pages 9-18

  Social entrepreneurship has become a major issue in entrepreneurship today. The purpose of this study is to analyze the effect of social intelligence on social entrepreneurship which is have been a case study in selected charities of Isfahan city. This research is applied in terms of its purpose and in terms of its nature and method, is descriptive-survey. The statistical population of this study was 70 employees of selected charities in Isfahan. which were selected by census method. The data collection tool was a questionnaire containing 55 questions to measure the variables of the research that Content validity and structure were verified and its reliability was confirmed. The total Cronbach alpha value of the entire questionnaire was 0.96 which the reliability of the questionnaire was approved.Data analysis was done using SPSS and Smart-PLS software and structural equation modeling. Research results show that social intelligence and its dimensions such as social skills, social awareness and social information processing have a positive and significant effect on social entrepreneurship.

  Keywords: Social intelligence, Social Entrepreneurship, social skills, Social information processing ‚Social awareness
 • Jalal Haqhighat Monfared, Ahmadreza Etemadi * Pages 19-27
  Nowadays, Internet as a quick and inexpensive mean of communication has changed different aspects of human life.In this regard, the Statistics shows that the number of Internet users has been increased greatly in different countries in recent years.Meanwhile, the companies that provide Internet services to their customers are looking for their basic needs. One of the main ways to hear the voice of customers is the quality function deployment approach. This study has been conducted in one of the companies providing Internet services in Iran. In the process of study, first, the needs of customers were identified. Then analytic hierarchy process method and quality function deployment approach were used to implement the needs in Internet services. The results of study indicated that “appropriate price for the provided services was the most important needs of customers and among engineering characteristics, “utilizing expert, motivated, and skilled employees was in the highest priorities. So, more focus on these important factors play crucial role in achieving success.
  Keywords: Quality Function Deployment, analytical hierarchy process, Customer Needs, Internet services
 • Narges Delafrooz, Ali Gholipoursoleimani, Armin Goli * Pages 29-39
  The main purpose of this study, comparative study are the impact of service quality, corporate image and customer satisfaction on behavioural intentions in the public and private banks. The population in This research are the customers of the public banks (Sepah, Meli and Keshavarzi) and the private banks (Pasargad, Saman and Ghavamin) in Mazandaram and in four cities (Tonekabon, Ramsar, Abbas abad and Chaloos). In this regard, 384 customer from two statistical communities among them 192 samples from public banks and 192 samples from private banks were selected by available cluster random sampling method. data collection instrument was questionnaire, and using structural equation modeling by AMOS 18 software was used for analysis the data. The results indicate that service quality, customers satisfaction and corporate image on behavioural intentions are effective. But the state banks only customers satisfaction on behavioral intentions is effective. comparative study of the public and private banks showed that the direct impact of service quality on satisfaction and the direct impact of satisfaction on behavioural intentions in the public banks are more than the private banks but the direct impact of service quality on corporate image in the private banks is more than the public banks.
  Keywords: Service Quality, Corporate Image, Customer Satisfaction, behavioral intentions
 • Mohammad Saebi, Vahid Hajilo * Pages 41-51

  The present study examines the role of climate in relation to creating an environment for increased organizational citizenship behavior (OCB) in the management of Social Security in Western Azerbaijan province, with the aim of functional and descriptive correlational. Data collection was just Library athletics. Data needed to help complete the organizational climate and organizational citizenship behavior were collected. The study consisted of all employees in the management of social security organization West Azerbaijan were 700 people using 248 samples were selected Morgan Questionnaire designed by simple random sampling were available to them. In this study the techniques of descriptive statistics and inferential statistical techniques such as t-test and test a structural equation model was used to analyze the data and test hypotheses. The main research question was: "Is the organizational climate and the organizational citizenship behavior correlated? " The results showed that the 5 organizational, 4 the effectiveness of communication, consent and agree on procedures, clarity of roles and clarity of goals with organizational citizenship behavior, but the relationship between the satisfaction of reward and organizational citizenship behavior relationship was not found. In total between organizational climate and organizational citizenship behavior SSO West Azerbaijan Province, there is a significant correlation and model of research in terms of indicators RMSEA, AGFI, GFI was in good condition.

  Keywords: organizational climate, Organizational Citizenship Behavior, Social Security
 • Seyedyaser Ebrahimian Jolodar *, Majid Fattahi Pages 53-62
  Increasingly speed of technological change; changing in the nature of customers' demands and competition intensity among organizations, have caused organizations and companies to be in search of new competitive advantages for over the rivals and better supply of customers' demands. It seemed that the movement towards the organizations which are highly flexible and speedy in response to changing and unsustainable environment is the new and critical solution. Achievement of such targets resulted in the light of organizational agility as a new concept. On the other hand, using information technology and communication increase the knowledge and awareness of staff and job enrichment and the knowledge of staff causing that they control their business and organizations professionally. Then it could be claimed that the organizations which technology is dominated, staff have more power and flexibility to deal with environmental changes. So, the purpose of this study is to examines the effects of information and communication technology acceptance on organizational agility in SAIPA Co. in Tehran. The population of this study was 505 people and the sample number became 177. The results showed that the acceptance information technology and communication have a significant effect on the company's agility. Also the study revealed that among three outer variables of user experience, organizational support and quality of information, the effects of user experience on perception of ease of use and effectiveness of acceptance information technology and communication is more than two other variables.
  Keywords: information, communication technology, Organizational Agility, Agile organization, Saipa
 • Marziyeh Hajisalim, Ali Badizadeh * Pages 63-73

  Considering features of application is important since it can be effective in customer satisfaction and produce competitive advantages. In this way, one of the newest application services implemented in insurance companies is insurance mobile App services. Thus, in this research, the effects of insurance mobile app services on customer satisfaction and attitude toward using in insurance industry is considered. This research is practical in terms of purpose and explorative, survey.Considering limitations of population, all of those 200 customers were selected as sample. Data collection method is based on questionnaire with 2 separate parts. First part includes demographic information and second part includes 29 professional questions. Validity of the questionnaire was approved based on content validity test according to 30 professors' answer. In addition, reliability test was performed based on factor analysis. Explanation and analysis of collected data is performed by descriptive (frequency, average, standard deviation) and inferential (Variance Analysis, Correlation, and structural equation) methods. Based on the results, features of mobile app services( perceived ease of use, perceived usefulness, perceived playfulness, and perceived compatibility) have positive effects on attitude toward using and customer satisfaction, and perceived risk has negative effect on attitude toward using and customer satisfaction. In addition, attitude toward using has positive effect on customer satisfaction and attitudes toward the use is the role of mediation in Effects of the characteristics software in mobile services on customer satisfaction

  Keywords: Mobile phone software service characteristics, attitudes to use, Customer Satisfaction, the insurance industry
 • Saeede Majidi *, Meysam Majidi Pages 75-83
  In recent years, trust between managers and employees has been highly regarded for reasons that have affected the organization's impact and success. The purpose of this research, which is done, is to examine the effect of employees' trust on managers (vertical trust) on the success of the knowledge management system. This research was conducted with the aim of investigating the role of employees' trust in managers on the success of knowledge management in one of the ICT domains of Tehran in 2015. To elaborate a conceptual model, theories and models related to topics and research backgrounds have been extensively studied and a model that verifies the trust between managers and employees (vertical trust) and the success of the KM system, their interdependent design. Analysis has been analyzed. The statistical population of the present study consisted of 75 high and medium managers and experts and users of knowledge management system. Sampling method was used for data collection. The results showed that there is a positive and significant relationship between vertical trust and the success of management knowledge in the field of ICT. It was also concluded that trust, the factor affecting vertical trust has the lowest correlation and evaluation, the factor affecting vertical trust with the highest correlation with the success of knowledge management knowledge.
  Keywords: Knowledge management, Trust, Knowledge Sharing, Vertical Trust, Information System Assessment
 • Hossein Ali Hassanpour, Morteza Jabale * Pages 85-93
  A product when at the number of appropriate and timely delivered to the customer at the appropriate time is worth. Today, companies and people are facing the challenges of agility and pivotal values that the use of both approaches and combine them there is no in analytic model of the supply chain and the previous literature. In this paper, a study based on linear integer modeling in the field of supply chain network design has been done to address this gap research. Supply chain proposed in three levels of manufacturers, distributors and customers is proposed for multi-objective, multi-product and multi-period. The objective functions is including: Maximizing agility and pivotal values. To solve the Mathematical model is used from GAMS program. Then multi-objective genetic algorithm using non-dominated sorting members of the population proposed and Meta heuristic algorithm and GAMS`s results are Compared to Validate proposed algorithm. In the End, results are analyzed.
  Keywords: Agility, pivotal values, linear integer modeling, non-dominated sorting genetic algorithms
 • Navid Sabermaash *, Hadi Hematian, Mohammad Zargar, Naser Esmaeilzadeh, Jalal Rizaneh Pages 95-105
  Why do people in some organizations can together create a synergy and improve their performance,but this is not possible in other organizations?These questions and answers are improved, they are vital for the development of organizations.This study examines the moderating role oforganizational commitment in relation between social capital and job performance .research in term of target is practical and in terms of gathering data is descriptive correlational.research questionnaire distributed among staff in sangan iron ore complex and 166 questionnaires were analyzed.In this study, to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used.with the usage of Amos application from The normality of the data ensured and with Using statistical analysis and structural equation data were analyzed.The results show a significant impact of social capital on job performance also organizational commitment dose not have any moderating role in relation between social capital and job performance.this article is very suitble for executive manager to improve their organizatonal performance.
  Keywords: Organizational Commitment, Organizationaldevelopment, Socialcapital, job performance
 • Kourosh Imami Saleh, Maryam Hosseini *, Elahe Asgari, Amer Dehgan Najmabadi Pages 107-116
  The strategic orientation responds to the business environmental changes. Appling the appropriate strategy to gain an understanding of the existing opportunities leads to the development of new products and the creation of the competitive advantages over competitors. The present research in terms of purpose is practical and regarding the data collection method is descriptive-survey. It has been examined the impact of the strategic orientation on the performance of the new product development. The statistical population of the study consisted of the 260 furniture retailers and providers. Using the Cochran formula and the simple- random sampling method, 155 individuals were selected as the sample size. The required data were collected through standard questionnaires. To analyse data and examine the hypotheses, the Structural Equation Modeling method (SEM) using Partial Least Squares method (PLS) has been applied. The research findings indicate that the strategic orientation influences the performance of the new product development. It was also concluded that the market trending, technological orientation, entrepreneurial orientation and network orientation have a significant effect on the performance of the new product development.
  Keywords: strategic orientation, the performance of the new product development, Strategic
 • Mohammad Ebrahimi, Maghsod Amiri * Pages 117-129
  The Capacitated Lot Sizing Problem (CLSP) consists of determining the production quantity and timing for several items on a single facility over a finite number of periods so that the demand and capacity constraints can be satisfied at a minimum cost. In this Article, developing two level lot sizing problem with multi production methods is provided. The objective of the proposed model is to minimize costs. Vibration Damping Optimization (VDO) is used to solve a model. Taguchi method has been utilized to calibrate the parameters of algorithms Since the quality of solving all of the meta-innovative algorithms depends on their parameters.Then, to demonstrate the proper function of the solution method is provided, at first, experimental issues with different dimensions were generated, then it was solved by Lingo software and Vibration Damping Optimization. Finally, we compare the Lingo response and the optimization algorithm to reduce the vibration damping Optimization algorithm together in terms of the solution time. The results show that the answer to the vibration damping Optimization algorithm has a better quality than Lingo in issues of large size.
  Keywords: Multilevel product structure, Lot sizing problem, vibration damping Optimization algorithm
 • Latif Emami, Farshid Namamian * Pages 131-140
  The aim of this study was to identify factors affecting the development of electronic banking at National Bank branches in Ilam So better keep pace with the demands of the customers.The method used in this research is qualitative method.The population of the research management and banking experts have estimated that 12 people were selected using a sampling method Hdfmndtdad. The questionnaire (open ended) and variables affecting e-banking and conceptual model are derived using the Delphi technique and include: Ease of use,Beuseful,Customerconfidence,Attitude And Subjective norms. The results showed that Ease of use,Be useful,Customer confidence, Attitude And Subjective norms The growth of e-banking subsidiaries of the National Bank of Ilam province have an impact on customers.
  Keywords: Electronicbanking, Ease of use, Be useful, Customer confidence, Attitude
 • Mohammad Khalilzadeh *, Davod Sedighezadeh, Morteza Vassie, Mohammad Reza Pashapour, Hedeyeh Shakeri Pages 141-157

  Tax fraud essentially entails cheating on a tax return in an attempt to avoid paying the entire tax obligation. Tax fraud is one of the most important issues in each economic system which can be difficultly analyzed. The aim of this research paper is to identify the causal relationships and prioritize the main effective factors in tax fraud in Iran. In this paper, we use Decision Making Trial and Evaluation (DEMATEL) technique together with Group Analytic Network Process (ANP) method in fuzzy environment. Also, we propose an experimental example to show that the fuzzy Multi Criteria Decision Making (MCDM) model can measure and evaluate the tax fraud issue in real world problems. The findings and results can be presented to the decision makers to select the best solution in order to prevent and confront the tax fraud problem. Finally, five principal factors and twenty secondary factors in tax fraud problem are identified and analyzed by the proposed model and interviewing with experts.

  Keywords: Tax fraud, MCDM, ANP, DEMATEL, fuzzy theory
 • Gholamreza Kashani *, Masood Asadi Taheri Pages 159-170
  Objective
  To identify the current status of organizational culture and organization's desirable culture in order to determine the organization's readiness for change
  Method
  Quinn competitive values model was used to achieve the above goal. A questionnaire was sent to 110 people from the research community in the Hamshahri newspaper ad. Cronbach's alpha was used to investigate the reliability of the research tool. To assess the validity of the model, the multidimensional scaling method was used which is the research innovation. In the next step, while extracting the existing and desired organizational culture profiles using sample pair tests, Spearman correlation coefficient and Friedman test, the existing status of the organization's culture was described.
  Findings
  The results show that the dominant culture of organization in the first priority of hierarchy and in the second priority is to focus on the values of market culture, and the values of the adhoc-culture based on innovation and entrepreneurship are less visible in it and with the desired culture from the perspective of the answer The difference is that the culture of the organization showed the most solidarity with hierarchical culture.
  Conclusion
  it is expected that most values such as innovation in creativity, risk taking and the acquisition of new resources and, on the other hand, the reduction of cultural values Hierarchy in the organization.
  Keywords: Hierarchical Culture, Ehudocracy culture, Market Culture, Tribal Culture, Competitive values
 • Hosein Norouzi, Esmail Esmail Shabani Nejad *, Rzvan Velayati Shokohi Pages 171-178
  The relationship between market orientation and performance with the mediating role of entrepreneurial marketing in small and medium-sized enterprises in Mazandaran Province iran.The main objective of this study was to investigate the relationship between market orientation and organizational performance with the mediating role of entrepreneurial marketing.The population consisted of small and medium-sized businesses in Mazandaran province. Based on the limited population formula, at the confidence level of 95%, 160 managers were chosen as the sample.To collect data, standardized questionnaires were used .In order to assess the validity and reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha and composite reliability were calculated. Data analysis using SPSS version 19 and LISREL version 8.5 with structural equation modeling showed marketing orientation has a significant positive effect on performance, through which 68 percent of the variance is explained .Also, the mediating effect of entrepreneurial marketing in the relationship between market orientation and performance was confirmed.
  Keywords: Market Orientation, Entrepreneurial marketing, performance, small, medium enterprises
 • Saheb Imani, Mehdi Basirat *, Hosein Abolebad Pages 179-191

  The present study evaluates effects of Transformational leadership on organizational citizenship behavior with emphasis on the role of mediator Knowledge management of Employee working in insurance Companies. This is a collection of quantitative data and the process of doing research is a descriptive – survey. Statistic population included of experts working in insurance Companies that using a census method and Cochran formula, 102 selected as the sample size. Data analysis using structural equation modeling (SEM) with partial least squares (PLS) approach and Smart PLS software was conduct. The results indicate a positive and significant impact of Transformational leadership on organizational citizenship behavior and Knowledge management. On the other hand, positive and significant impact of Knowledge management on organizational citizenship behavior. Also, Mediating Role of Knowledge management in the relationship between Transformational leadership on organizational citizenship behavior.

  Keywords: Transformational Leadership, Organizational Citizenship Behavior, PLS, Knowledge management, Insurance, companies, Partial Mediating
 • Ahad Janabadi *, Morteza Motavassel Pages 193-204
  Considering the fact that income is a base for decision marking , entitled individual predictions and its effect on firm’s stock return , this research studies relevance of income components to stock return and income persistency . Hypotheses test is conducted using a panel data sample of 132 firms of Tehran stock Exchange during 2009 to 2015 . The results of first hypothesis show that , unlike previous researches findings , accruals persistency component is more than cash component . The results of second hypothesis show that , again unlike previous researches findings, net payments to lenders has more persistency than net payments to stock holders . The results of third hypothesis indicate that cash components of earning have a positive significant effect on. In addition , the findings show that operating income do not specify stock return.
  Keywords: Accruals component persistency, Cash component, Normal, abnormal stock return
 • Mohamad Mehdi Ghomian, Seyed Hesam Vaghfi *, Ali Fayaz Pages 205-218

  Focusing only on organizations' performance aspects (and not focusing on features, intrinsic differences aspects and external factors that affect organizations' performance), is one of the major deficiencies in current performance evaluation and ranking systems which also receive little attentions in previous studies. So, we tried in this study to develop and modify Balanced Scored Cards (B.S.C) and design a customized pattern for ranking municipality dependent organizations. We consider performance and classification indexes in the pattern together (but in two separate layers). In this study, we used Delphi Technique for designing phase and experts' opinions review who include managers in all municipality organizations and dependent companies (14 organizations and 6 dependent companies). Suggested weights by participants to four aspects of the pattern were tested by analytical hierarchy process pairwise comparisons (AHP) and compatibility rate for weights is 0.019 which shows compatibility in pairwise comparisons. After designing pattern which includes 41 categorized indexes), we execute it selectively in Mashhad five urban services dependent organizations (including fir stations and safety organizations, waste management organization, parks and green spaces organization, cemeteries organizations and fruits and vegetables and organizing jobs department).

  Keywords: Classification, Performance Evaluation, Ranking, Balanced Score Card, Municipality
 • Shima Yavari, Seyed Mahmoud Saberi * Pages 219-226
  This research aim is order to investigate the intention to buy in the insurance industry; considering that in this research the effect of the variables or the causal relations between the variables of the model is sought to be sought, this research is based on the nature and method of scientific research. This study is also an applied research on the cognitive purpose, and is based on a quantitative research. The data collection method is library-field. The statistical population of the study consisted of employees and managers of Tehran municipality. According to Morgan's table, the minimum number of samples required to conduct this research is 291 people, which according to the widespread number of questionnaires, 385 questionnaires were collected. To test the hypotheses of this research, a questionnaire of 29 questions was used that contains dimensions of message content, perception, personalization, attitude and intention of purchase. The results of the analysis of variance based on SmartPLS2 software showed that positive behavior toward promotional SMS has a positive effect on purchasing intention. Additionally, the customization of SMS messages on the relationship between the message content of the message and the perception of the ad text of the moderated effect Does
  Keywords: Purchasing Intent, People's Attitude, People's Perception, Content, Promotional Content
 • Meghdad Haji Mohammadalijahromi *, Soleyman Allah Virdicalhory Pages 227-235
  The main objective of this paper is to investigate the factors influencing the investment of companies in the research and development sector. The factors considered in this study as independent variables include tangible resources, intangible resources, financial factors, market factors, as well as the presence of international companies in the country as an intermediary variable. The research method in this research is applied in terms of applied and descriptive-survey nature and the statistical population selected in this study is all active companies in Takestan industrial towns. The results show that market factors (intensity of competition, complexity of the environment), tangible resources (size of organization and structural capital), intangible resources (manpower, reputation and business resources), and ultimately financial factors (financial independence and profitability of the company) The title of effective factors is the key to deciding on investment in research and development. The results show that the presence of international companies in Iran after the imposition of sanctions and the elimination of sanctions as a mediating variable in terms of intensity of competition does not have a significant effect on directors' decision making on investing in research and development, but the effect of this mediator variable is Then, the impact of environmental complexity on investment decisions on research and development is meaningful.
  Keywords: Research_Development (R & D)_Investment decisions_market agents_tangible resources_Intangible resources ans financial factors
 • Reza Ehteshamrsi, Vahid Amini, Saeed Amini * Pages 237-247

  The present study aims to examine relationship between strategic orientation and Social Responsibility in karaj industrial companies. Statistical population consisted of 3697 people including Senior Managers of karaj City’s industrial companies. Based on Cochran formula and random sampling, 348 people were chosen. This study is applied in objective and description-correlation in data collecting. Questionnaire is used to collect data and to verify its validity and reliability, experts’ opinions and software SPSS were used respectively. Cronbach alpha for strategic orientation and Social Responsibility both were above 0.7 indicating the questionnaire’s high reliability. Data were analyzed using SPSS and AMOS soft wares and path analysis model. Results show that there is positive and significant relationship between strategic orientation dimensions (aggression , cost orientation , Innovation orientation and tendency to risk) and Social Responsibility)Economic dimension، Social dimension ، Environmental dimension (in industrial companies.

  Keywords: Social Responsibility, trategic orientation, Economic dimension, Social dimension Environmental dimension
 • Morteza Maleki Minbashzargah, Azim Zaree, Mahbobeh Asadzade * Pages 249-257
  Mobile marketing offers great opportunities for businesses. Marketing activities supported by mobile devices allow companies to directly communicate with their consumers without time or location barriers. The aim of present research is to considring to relationship between SMS advertising and purchase intention by attending to brand equity mediating role in Mellat Insurance agencies in Mashhad. To achieve this goal by cluster sampling with allocation in accordance, 2 agent choose in different cultural and income situation in Mashhad and the sample has been choose within their customers. This research according to the goal is applicable method and based on collecting data as a description and is type of solidarity. Questionnaire has been used to gathering datas and datas have analyzed by smart PLS and SPSS soft wars. The results of this study show that SMS advertising is directly and indirectly via brand equity connected positively and meaningful to purchase intention. The results also indicate that the factor for time of use of the services is related to the purchase intention and brand equity.
  Keywords: SMS Advertising, brand equity, purchase intention, Insurance Industry
 • Hossein Norouzi *, Roghayeh Ahmadi Pages 259-269
  This study aims to survey and ranking the most important factor desire of domestic consumer's in choosing foreign alternative products. In present study, factors related to the manufacturer and factors related to the government integrated with Philip Kotler'S model of buyer behavior to propose a Conceptual model. Research statistical population consists of appliance buyers with foreign brands in shiraz city and Sampling method is Non randomly sampling from type judgmentally. present study In terms of objective is Functional and in terms of data collection is descriptive-survey (questionnaire). The causes identified for tend domestic consumer's to choose foreign alternative products including individual factors, group factors, Product-related factors, cultural factors (wrong culture dominant over society), Halo effect, manufacturer- related factors and government - related factors. In order to verify these factors, confirmatory factor analysis was used. Then, Student T Test was used to test hypotheses and the Friedman test was used to rank the factors. Based on the hypothesis testing, Impact factors related to the manufacturer and factors related to the government On desire local consumers to choose foreign products was rejected. And the impact of other factors on desire was confirmed. Also, cultural factors and individual factors were having highest rating and lowest rating.
  Keywords: Consumer purchase intention, Individual Factors, group factors, Halo effect, Cultural Factors
 • Masoud Semyari, Fereshteh Mansouri Moayyed *, Majid Semyari Pages 271-276
  Impulsive and compulsive buying behavior is one of the important aspects of consumer behavior and important concepts in the marketplace. In this paper, we have tried to examine the effective factors in the behavior of impulsive and compulsive buying behavior with the role of hedonic value among the consumers of Iranian fast moving consumer goods. The current research is aimed at an applied research in terms of data collection method. Descriptive research is also required. The required information is collected through quantitative methods and the survey method is also scrolling. The sample size included 508 people and information gathered by some questionnaires. The questionnaire validity reviewed by some comments Supervisors and other experts.. Questionnaire reliability used of Cranach's alpha and validity of the questionnaire has been used for content validity. In this study used of SEM (Structural equation modeling way) or Confirmatory factor analysis used of spss or pls software. The results showed that individual and environmental factors with role of hedonic value affected on impulsive and compulsive behavior.
  Keywords: Impulsive Buying, CompulsiveBuying, Hedonic value, Environmental, Personal Factor