ارائه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز

پیام:
چکیده:

به دلیل نبود توجه کافی به زیرساختهای سیستم اشتراک دوچرخه و همچنین عدم فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از آن و همچنین برنامه ریزی ضعیف در راستای استقرار، نگهداری و توسعه این سیستم، تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان بوده و از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده های جمعآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، بسترها و زمینه های الزم، متغیرهای مداخله گر، راهبردها و پیامدهای سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیلدهندهی الگو دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به تحقق آنها موجب توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز می گردد. نتایج بیانگر آن است که به دلیل انگیزه فعالیت ورزشی، بهرهوری زیست محیطی، تسهیل ترافیک شهری، انعطاف پذیری، امنیت و راحتی، از سیستم اشتراک دوچرخه در شیراز استفاده می شود و توسعه سیستم اشتراک دوچرخه، پیامدهایی همچون افزایش نشاط و سلامت شهروندی، ارتقای مشارکت و رضایت کاربران، بهبود مشکالت حمل و نقل و ترافیک، ارتقای کیفیت زیست محیطی، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری پایداری و افزایش جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را به دنبال دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
146 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2116081 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.