عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا

پیام:
چکیده:
بزرگترین دغدغه دانش آموختگان رشته های کشاورزی و دولت مردان کشور افزایش فرصت های شغلی است. هدف این پژوهش، تحلیل عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی به اشتغال در منطقه های روستایی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی است. روش این تحقیق از نوع پژوهش های علی- ارتباطی است. جامعه آماری آن، 1287 تن از دانشجویان همه ی مقطع های تحصیلی در گرایش های کشاورزی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1397 بودند (1287=N). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 114 نفر برآورد شد. نمونه گیری در این تحقیق به روش طبقه ای - تصادفی از میان گروه های آموزشی اجرا شد. ابزار تحقیق، پرسش نامه با پرسش های بسته در قالب طیف لیکرت و ضریب تتای ترتیبی (88/0=Ө) نیز نشان دهنده ی پایایی ابزار تحقیق بود. برای پردازش داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد چهار عامل آموزشی- سیاستی، انتخاب رشته، حمایتی و عامل نگرشی در حدود 06/51 درصد از واریانس متغیرهای علاقمندی به اشتغال دانشجویان در منطقه های روستایی را تبیین می کنند. تحلیل عاملی تاییدی نیز گویای برازش مطلوب با داده ها بود. بنابر نتایج، تناسب محتوای درس ها، برگزاری برخی کلاس های آموزشی در محیط روستا و حمایت های مالی می تواند در علاقمندی دانشجویان کشاورزی به اشتغال در روستا موثر واقع شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117708 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.