بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L)

پیام:
چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، با سه سطح نیتروکسین (صفر، 5، 10 لیتر در هکتار) با سه تکرار، در سال زراعی 1394 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد و عملکرد گل از تیمار 5 لیتر نیتروکسین در هکتار به ترتیب به میزان 66/6 عدد در متر مربع و 784/5 کیلوگرم گرم در هکتار و کمترین آنها از تیمار شاهد و به ترتیب 5 عدد در متر مربع و 100/4 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین، بیشترین میزان سافرانال و کروسین کلاله از تیمار 5 لیتر نیتروکسین در هکتار به ترتیب با 17 و 57/46 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد به ترتیب با 11 و 13/27 درصد به دست آمد. همچنین تیمار 10 لیتر نیتروکسین در هکتار، باعث افزایش 45 درصدی میزان پیکروکروسین کلاله در مقایسه با شاهد شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان آنتی اکسیدان، فنول و آنتوسیانین گلبرگ، در تیمار 10 لیتر نیتروکسین در هکتار به ترتیب 66/35 درصد، 26/83 و 74/23 میلی گرم در100 گرم مشاهده شد. بنابراین نتایج به دست آمده بیانگر اثر مثبت کاربرد نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه زعفران بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.