فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین امینی فرد*، زهره قلی زاده صفحات 1-16

  به منظور بررسی اثر کنسانتره کود مرغی بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی در سال زراعی 1394-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار آزمایشی شامل: 0، 5، 10 و 15 تن در هکتار کنسانتره کود مرغی بود. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی دار تیمار کنسانتره کود مرغ بر عملکرد گل تر، وزن خشک کلاله، و وزن بنه ها به همراه فلس بود. بر اساس نتایج آزمایش بیشترین عملکرد گل تر و وزن خشک کلاله از تیمار 5 تن در هکتار کنسانتره کود مرغ و کمترین آن ها در تیمار شاهد مشاهده گردید. همچنین نتایج، نشان دهنده تاثیر معنی‏دار کنسانتره کود مرغ بر اجزا برگ (طول، وزن خشک و تعداد) و رنگیزه‏های آن بود، به طوری که بیشترین طول و وزن خشک برگ، کلروفیلa و b در تیمار 15 تن در هکتار کنسانتره کود مرغ به دست آمد. اما، تفاوت آماری بین سطوح 5، 10 و 15 تن در هکتار کنسانتره کود مرغ یافت نشد و کمترین آنها در تیمار شاهد مشاهده شدند. بنابراین، نتایج این آزمایش نشان می دهد که کنسانتره کود مرغ (5 تن در هکتار) تاثیر بسزایی بر رشد رویشی و زایشی زعفران در شرایط مزرعه دارد.

  کلیدواژگان: تغذیه، رنگیزه های فتوسنتزی، زعفران، کلاله، کود آلی
 • علی افتاده فدافن، محمدحسین امینی فرد*، فرید مرادی نژاد، محمدعلی بهدانی صفحات 17-28

  به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، با سه سطح نیتروکسین (صفر، 5، 10 لیتر در هکتار) با سه تکرار، در سال زراعی 1394 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد و عملکرد گل از تیمار 5 لیتر نیتروکسین در هکتار به ترتیب به میزان 66/6 عدد در متر مربع و 784/5 کیلوگرم گرم در هکتار و کمترین آنها از تیمار شاهد و به ترتیب 5 عدد در متر مربع و 100/4 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین، بیشترین میزان سافرانال و کروسین کلاله از تیمار 5 لیتر نیتروکسین در هکتار به ترتیب با 17 و 57/46 درصد و کمترین آن از تیمار شاهد به ترتیب با 11 و 13/27 درصد به دست آمد. همچنین تیمار 10 لیتر نیتروکسین در هکتار، باعث افزایش 45 درصدی میزان پیکروکروسین کلاله در مقایسه با شاهد شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان آنتی اکسیدان، فنول و آنتوسیانین گلبرگ، در تیمار 10 لیتر نیتروکسین در هکتار به ترتیب 66/35 درصد، 26/83 و 74/23 میلی گرم در100 گرم مشاهده شد. بنابراین نتایج به دست آمده بیانگر اثر مثبت کاربرد نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیت های ثانویه زعفران بود.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنتی اکسیدان، فنول، متابولیتهای ثانویه
 • علی اکبر زارع، محمدجعفر ملکوتی، حسینعلی بهرامی*، فاطمه سفیدکن صفحات 29-40

  این پژوهش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار به شرح: T1: بدون کوددهی (شاهد)، T2: کوددهی بر اساس عرف زارع (کوددهی سنتی)، T3: کوددهی بر اساس مصرف متعادل کود ، T4: کود زیستی، T5: تیمار دوم + کود زیستی وT6 : تیمار سوم + کود زیستی در دو برداشت در گلخانه دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت. بین تیمارها از لحاظ کلیه پارامترها در سطح پنج درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. میانگین عملکرد برگ خشک و اسانس دو برداشت در تیمار شاهد به ترتیب (664 و 7.15 کیلوگرم در هکتار) و در تیمار مصرف متعادل کود + کود زیستی (1261 و 19.97 کیلوگرم در هکتار) کمترین و بیشترین مقدار به دست آمدند. تیمار مصرف متعادل کود+ کود زیستی نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی در هر دو برداشت بود. بیشترین غلظت پتاسیم، آهن، روی و منگنز برگ در تیمار مصرف متعادل کود + کود زیستی بدست آمد. مجموع ترکیبات اصلی ژرانیال و نرال تیمارهای شاهد و مصرف متعادل کود + کود زیستی به ترتیب بامقادیر 40.52 درصد و 52.27 درصد، کم ترین و بیشترین میزان بدست آمدند. با عنایت به نتایج مصرف متعادل کود همراه با کود زیستی در مزارع گیاهان دارویی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: مصرف متعادل کود، کوددهی سنتی، اسانس، آنتی اکسیدان
 • امین جهانیان*، سید جلال طباطبائی، نصرت الله نجفی صفحات 41-48

  فسفر یک عنصر ضروری است که نقش های مهمی در متابولیسم های کربوهیدرات ها و سیستم انتقال انرژی ایفا می کند. فسفیت (-phi,PO33) یک شکل احیاء شده فسفات (-pi,PO43) می باشد. لذا به منظور بررسی اثر فسفات و و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و با دو فاکتور شامل منبع فسفر (در سه سطح فسفیت، فسفات و نسبت مساوی فسفیت فسفات) و pH (در سه سطح 5.5، 7 و 5.8) و با چهار تکرار انجام شد. در پایان آزمایش، اثرات اصلی منبع فسفر و pH بر غلظت فسفر و پتاسیم برگ در سطح احتمال 1 درصد معنی داربود، درضمن اثر متقابل منبع فسفرpH× بر فسفر برگ در سطح احتمال 1 درصد و بر پتاسیم برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شدند. کمترین وزن تر هد(عملکرد) مربوط به تیمار فسفیت می باشد و در واقع چنین می توان نتیجه گرفت که فسفیت استفاده شده به عنوان منبع فسفر باعث تولید هدهای کوچک و نابالغ و حتی در بعضی از گیاهان مانع تولید هد شد و باعث ایجاد حالت سمیت و در نتیجه کاهش عملکرد را در پی داشت.

  کلیدواژگان: کلم بروکلی، فسفیت، فسفات
 • سید جواد صانعی*، سید اسماعیل رضوی صفحات 49-58

  این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم (0، 4، 8 و 12 میلی مولار) بر رشد و وزن خشک اندام های گیاهی و کلروفیل و فنل کل در ریحان (Ocimum basilicum L.) آلوده به Colletotrichum gloeosporioides انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه اجرا گردید. در گیاهان آلوده به بیمارگر، خصوصیات رشدی، وزن خشک اندام های هوایی، رنگیزه های فتوسنتزی و فنل کل کاهش یافتند. کاربرد نیترات پتاسیم به ویژه غلظت 12 میلی مولار در شرایط تنش توانست با افزایش مقدار رنگیزه های فتوسنتزی و فنل کل در گیاه ریحان، منجر به کاهش بیماری و افزایش صفات سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی نسبت به گیاهان شاهد (غلظت صفر نیترات پتاسیم) شود. کاربرد محلول پاشی نیترات پتاسیم تاثیر معنی داری بر وزن خشک ریشه و تعداد برگ در مقایسه با گیاهان نداشت. کاربرد نیترات پتاسیم به طور معنی داری میزان نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز را افزایش می داد.

  کلیدواژگان: ریحان، آنتراکنوز، نیترات پتاسیم، فنل کل
 • داریوش طالعی*، نسرین سرتیپ نیا، فاطمه فراهانی صفحات 59-68
  گیاهان بادرشبو (Dracocephalum moldavica) و بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از تیره نعناع به علت وجود ترکیبات دارویی، به ویژه اسانس های روغنی از اهمیت و ارزش اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف نانوکود کلات آهن بر خصوصیات جوانه زنی و مفدار کمی و کیفی پروتئین در آزمایشی با دو فاکتور در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شد. فاکتورها شامل: نانوکود آهن با پنج سطح (mg/L 16 ، 12، 8، 4، 0) و توده های ژنتیکی با 3 سطح (بادرشبو مشهد و نیشابور و بادرنجبویه اصفهان) بودند. بذور در غلظت های مختلف نانوکود کلات آهن خیسانده شدند و درصد جوانه زنی بذور روزانه بمدت 14 روز یادداشت برداری و شاخص های جوانه زنی محاسبه و الگوی نوارهای پروتئینی بذور جوانه زده به روش SDS-PAGE مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف اثر معنی داری روی خصوصیات جوانه زنی و مفدار کمی و کیفی پروتئین داشت. بیشترین سرعت جوانه زنی و بیشترین نسبت ریشه چه به ساقه چه به ترتیب در غلظت mg/L 8 و mg/L 4 نانوکود آهن در توده بادرنجبویه مشاهده شد. نتایج الکتروفورز تعداد 9 نوع نوار پروتئینی با وزن مولکولی بین 10 تا 150 کیلودالتون بین توده های ژنتیکی نشان داد که 3 پروتئین از بین آنها پلی مورفیسم بودند. با افزایش میزان نانوکود آهن مقدار کمی پروتئین کل افزایش یافت و بیشترین محتوای پروتئین در تیمارmg/L 16 بدست آمد، در حالیکه در مقدار کیفی پروتئین ها تغییری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که مقدار کمی پروتئین توده بادرنجبویه نسبت به دو توده بادرشبو بیشتر بود.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، بادرشبو، SDS-PAGE، نانوکود آهن، جوانه زنی
|
 • MohammadHosein Aminifard*, Zohreh Gholizade Pages 1-16
  Introduction

  The nutrient management is the most important factors in relation to quantitative and qualitative characteristics of saffron (Crocus sativus L.).

  Materials and methods

  In order to investigate the effects of different of chicken manure levels on vegetative and reprouductive characteristics of saffron, an experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, University of Birjand during growing season of 2015. Treatments were 4 levels of chicken manure (0, 5, 10 and 15 t.ha-1).

  Results and discussion

  yield of fresh flower, dry weight of stigma and Corm weight with scale were influenced by chiken manure treatments. The highest yield of fresh flower (19/26 g.m-2) and dry weight of stigma (0/58 g.m-2) were obtained in plants treated with 5 t. ha-1 chiken manure while the lowest values (13/93 and 0/26 g.m-2) was recorded in the control. Results showed that chiken manure improved the leaf growth indices (length, dry weight of leaf and number of leaf) and photosynthetic pigments (chl a, chl b, total chl and cartenoid). The highest length, dry weight of leaf and photosynthetic pigments (chl a and chl b) were obtained in plants treated with 15 t. ha-1 chiken manure. but, not significance difference between treatments 5, 10 and 15 t. ha -1 and the lowest values were recorded in the control.

  Conclusion

  Thus, results showed that chicken manure (5 t. ha-1) hase strong impact on vegetative and reprouductive characteristics of saffron under field conditions.

  Keywords: Nutrition, photosynthetic pigments, saffron, stigma, organic matter
 • Ali Oftadeh Fadafen, MohammadHosein Aminifard*, Farid Moradinezhad, MohmmadAli Behdani Pages 17-28
  Introduction

  Nutritional management one of the main factors affecting chemical properties and yield of saffron. the aim of this research was to investigate effects rates of nitroxin on flower properties and second metabolites of saffron.

  Materials and methods

  This experiment was carried out as randomized completely block design with three replications in research farm of Birjand University, Iran, during growing season 2015.Total phenolic wase determined using the Folin-Ciocalteu assay. Free radical scavenging activity of the samples wase determined using (DPPH) method. The main secondary metabolites’ crocin, picrocrocin and safranal were measured by Spectrophotometric approach according to Iran’s national standard.

  Results and discussion

  Use of Nitroxin on the safranal (perfume) and crocin (color) Saffron significant effect at 1 percent And the picrocrocin (taste) at 5 percent,The highest rate of treatment safranal and Safranal nitroxin 5 liters per hectare, respectively, 17 and 46.57 percent and the lowest of control, respectively, 11 and 27.13 respectively.The treatment nitroxin 10 liters per hectare, an increase of 45 percent compared with the control Picrocrocin. The amount of antioxidants, phenols and anthocyanin petals were significant at the 5% level, the highest amount of antioxidants, phenols and anthocyanin in the treatment of 10 liters per hectare nitroxin by 35.66 percent, 83.26 and 23.74 mg per 100 g, respectively.

  Conclusion

  Generally, the findings of current study revealed that the use of nitroxin had strong impact on quantitive and qualitive properties saffron in this study.

  Keywords: secondary metabolites, antioxidants, phenols, Anthocyanin
 • A.A. Zare, M.J. Malakouti, F. Sefidkon Pages 29-40

  In this experiment, six treatments were performed in a completely randomized block design and in three replications as follows: T1 = control (no fertilization); T2 = fertilization based on farmers conventional fertilizer use (NP); T3 = balanced fertilization (fertilizer recommendation on the basis of soil test); T4= T1+ bio- fertilizer; T5 = T2+ bio-fertilizer and T6= T3+ bio-fertilizer. Samples were taken at two- time intervals. The samples were weighed in dry content. Meanwhile, essential oil extractions were measured by Clevenger Instrument and total antioxidant extracted by DPPH method. Subsequently, data were analyzed by SAS software. The differences were shown significant at 5 percent statistical level. Average yield of dry leave weight and essential oil in two harvest in control treatment were 664 and 7.15 kgha-1, respectively, these values in the best treatment were 1261 and 19.97 kgha-1, respectively. The treatment of balanced fertilization + bio-fertilizer compared with other treatments has the highest amount of antioxidant properties in both harvest. Also, the highest concentration of potassium, iron, zinc and manganese in edible organs (Leaves) in both the yields was found in balanced fertilization + bio-fertilizer. Also results analysis of essential oil showed that percent of citral (neral+geranial) in essential oil in control treatment were 40.52, these value in the T6 treatment wrer52.27.

  Keywords: balanced fertilization, fertilization based on farmers conventional fertilizer use, Essential oil, antioxidant
 • Seyed Jalal Tabatabaei, Nosratollah Najafi Pages 41-48

  Phosphite (PO33; Phi; valence of +3), a reduced form of phosphate (PO43; Pi; valence of +5), that are being widely marketed either as an agricultural fungicide or as a superior source of plant phosphorus (P) nutrition. The present study was conducted to investigate the effect of phosphite and phosphate in different pH on yield, growth and P status in broccoli (Brassica oleracea L var. italica cv. Fiorentino). The experiment was conducted with three pH levels (5.5, 7, 8.5) factorially combined with three P source levels (Pi, Phi and Pi& Phi). The plants were grown in black buckets containing 8 L of aerated nutrient solution for 10 week after transplanting. Phi had statistically significant negative effect on yield and was formed immature heads and to form button-like flower heads. Likewise, Phosphite increased phosphorus and potassium concentration in the leaves, roots ,Stems and heads. Both P and K concentration were significantly reduce by the increase pH level. The highest yield was observed in Pi& Phi with pH(5.5) at 237 g plant -1 .Phosphate (pH=5.5) compare to Phosphite (pH=5.5) increased by 75% in yield. . The increase in Pi uptake in the Phi treatment plant caused increased in P concentration in leaves and growth reduction and phytotoxicity. The negative effects application of only Phosphite was strong inhibiting effect in fresh weight head. Hence, Phosphite was not available to the plants as a P source.

  Keywords: broccoli, phosphite, phosphate
 • Seyed Esmael Razavi Pages 49-58

  This study was conducted to investigate the effects of different concentrations of potassium nitrate (0, 4, 8 and 12 mM) on growth, dry weight and total chlorophyll and phenol of basil (Ocimum basilicum L.) under Colletotrichum gloeosporioides infection. The experiment was factorial based on a randomized complete block design with four replications. All growth characteristics, dry weight of shoots and roots and photosynthetic pigments of infected plants decreased. Application of potassium nitrate, especially at concentration of 12 mM, could increase the amount and activity of photosynthetic pigments and total phenol in basil which resulted, in reducing the negative effects of C. gloeosporioides infection and an increase on leaf area, dry weight of shoot as compared with those of control (non-application of potassium nitrate). Foliar applications of potassium nitrate not have significant effect on dry weight of roots and leaf number as compared with those of the control. Application of foliar mineral, KNO3 significantly increased nitrate content and nitrate reductase.

  Keywords: Basil, Anthracnose, Potassium nitrate, Total phenol
 • Daryush Talei *, Nasrin Sartipnia, Fatemeh Farahani Pages 59-68
  Genera of Lemon balm (Melissa officinalis L) and Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica) belong to the Lamiaceae family. The plants due to its medicinal compounds, particularly essential oils; are very important for cultivation and quality improvement. The aim of this study was to investigate the effect of Nano-Fe fertilizer rates on seed germination indices. The experiment was carried out based on factorial complete randomized design with two factors and three replicates. The factors were Nano-Fe with five levels and genetics of the plants with three levels. The results showed that different levels of Nano-Fe had high significant effect on germination rate, mean of germination day and root to shoot ratio among genetic accessions. The interaction was significant only in terms of root to shoot ratio. The Nano-Fe fertilizer significantly improved the root length. The highest germination rate was obtained in treatment of 8 mg/L and M. officinalis genus. The highest root to shoot ratio was achieved in 4 mg/L of Nano-Fe fertilizer and M. officinalis genus. According to the electrophoresis results of nine types of protein band of the molecular weight between 10 to 150 kDa among the genetic masses, three proteins were polymorphism. The increase of Nano-Fe fertilizer led to the small increase of total protein and 16 mg/L treatment had the highest protein content, while, no alteration was discovered in the protein quality (protein band type). Moreover, it was found that the mass of M. officinalis had a bit higher protein content in comparison to two D. moldavica ones.
  Keywords: Melissa officinalis L, Dracocephalum moldavica, germination traits, Electrophorese, Nano-Fe fertilizer