تحلیل روابط چندگانه استرس رسانه و انعطاف پذیری کنشی با تعهد سازمانی در داوران لیگ برتر ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری یکی از عوامل مهم در روابط بین افراد و سازمان هاست که نقش بسزایی در رشد و توسعه همه جانبه سازمان ها دارد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین استرس رسانه و انعطاف پذیری کنشی با تعهد سازمانی در داوران لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه داوران حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور بودند. نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است؛ بر این اساس 95 نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. مولفه ها با استفاده از پرسشنامه استرس رسانه در فوتبال کریستیانسن، هلوری و روبرت (2012)، پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون (2003) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) اندازه گیری شدند. نتایج تحلیل نشان داد استرس رسانه و انعطاف پذیری کنشی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی داوران لیگ برتر ایران است. نتایج تحقیق کمک شایانی در توجه مجدد به راهکاری اصولی در جهت کاهش اشتباهات داوری و افزایش کیفیت قضاوت های ورزشی می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118147 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!