تحلیل عاملی شایستگی های شغلی مربیان ملی و بین المللی تکواندو

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عاملی شایستگی های شغلی مربیان ملی و بین المللی تکواندو جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه استادان مدیریت ورزشی، مربیان با سابقه ملی، قهرمانان و مدیران ارشد فدراسیون بود (310=N). با استفاده از روش دلفی 100 مولفه در قالب 10 عامل به عنوان شایستگی های انتخاب مربیان ملی و بین المللی تکواندو به دست آمد. همچنین، بین شایستگی های انتخاب مربیان ملی تکواندو از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد (Sig=0.001, χ2=30.561)، به طوری که بالاترین اولویت ها مربوط به "ویژگی های مربیگری و فنی" و "ویژگی های برنامه ریزی" و پایین ترین اولویت ها مربوط به "ویژگی های مهارت های انسانی" و "ویژگی های اجتماعی" است. در نهایت با استفاده از معادلات ساختاری، مدل شایستگی های مربیان ملی و بین المللی تکواندو طراحی و برازش مدل به دست آمده تایید شد. این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای انتخاب و پرورش مربیان تکواندو استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118258 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.