فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهره حسنی*، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی صفحات 9-20

  هدف این پژوهش، تعیین اثر تصویر برند ورزشکار بر همانندسازی با ورزشکار و اثربخشی صحه گذاری ورزشکاران مشهور بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد و رازی کرمانشاه بود که 500 نفر به عنوان نمونه مطالعه شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های تصویر برند ورزشکار حاصل پژوهش آرایی، جی کو و کاپلانیدیو (2013) (0/89=α)، همانندسازی کوهن و پرس (2003) (0/89=α) و پرسشنامه صحه گذاری ورزشکاران مشهور با اقتباس از مقیاس ساخته شده توسط واندر والدت، دی بییر و دوپلسیز (2007) (0/76=α) بود که روایی سازه و روایی محتوایی آنها نیز تایید شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد، تصویر برند ورزشکار بر صحه گذاری و همانندسازی ضریب اثر معناداری داشت. همانندسازی به عنوان میانجی، تاثیر معناداری بین تصویر برند ورزشکار و صحه گذاری داشت. این نقش میانجی برای محصولات ورزشی نسبت به محصولات غیرورزشی تاثیر بیشتری داشت. این یافته، بر تناسب صحه گذار- مخاطب و همچنین صحه گذار- محصول تاکید دارد.

  کلیدواژگان: تصویر برند ورزشکار، صحه گذاری، مدل، معادلات ساختاری، همانندسازی
 • رضا رجب زاده، مهدی طالب پور*، علیرضا حدادیان، مهدی جباری نوقابی صفحات 21-33

  هدف از تحقیق حاضر تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور است. این پژوهش از نظر نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر راهبرد پژوهشی، از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شد. هواداران چهار باشگاه (استقلال، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن) در سال 96-1395 به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ بر اساس حجم منطقی نمونه مورد نیاز در روش مدل یابی معادلات ساختاری، حجم نمونه 810 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 41 گویه در مقیاس 5 مرتبه ای لیکرت بود. روایی محتوای کل پرسشنامه توسط 15 نفر از استادان تایید شد و برای اندازه گیری روایی همگرا از ضریب AVE و پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب CR استفاده شد که دارای روایی و پایایی بالایی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. داده های تحقیق براساس مدل معادلات ساختاری بررسی شد. (GFI) برابر 0/94 نشان دهنده برازش مطلوب و تایید مدل پژوهش است. براساس نتایج می توان گفت متغیر ارزش ویژه برند و زیر معیارهایش بر روی تصویر برند، تصویر برند بر روی تعهد هواداران و تعهد هواداران بر برندسازی باشگاه های فوتبال کشورمان تاثیر مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، باشگاه های برتر، برندسازی، تصویر برند، تعهد هوادار، فوتبال
 • حمیدرضا میرصفیان*، مصطفی افشاری، معصومه کلاته سیفری صفحات 35-50

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفته است. به همین منظور 206 نفر از کارکنان ادارات مذکور با روش تصادفی طبقه ای برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد الگوی مدیریت سایبرنتیک بیرن بایوم (1988)، رفتارهای خودمدیریتی مانز (2009)، و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده از الگوی مدیریت CM (M=2/58) و همچنین میزان بهره مندی کارکنان از رفتارهای خودمدیریتی (M=2/67) و توانمندسازی روان شناختی (M=2/73) در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان وجود دارد (0/05 ≥P). همچنین مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و حاکی از آن است که کاربست الگوی مدیریت CM به صورت مستقیم بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی (0/37) و توانمندسازی روان شناختی (0/33) کارکنان، و به صورت غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی کارکنان، بر توسعه توانمندسازی روان شناختی آنان در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان اثرگذار بوده است (0/20).

  کلیدواژگان: ادراک، انگیزه، عملکرد شغلی، کارایی سازمانی، مزیت رقابتی
 • ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز*، ناهید مروی اصفهانی صفحات 51-67

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل بحران در ورزش همگانی ایران بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصان حوزه ورزش همگانی و اعضای هیات علمی ‌رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد تقریبی 1300 نفر بود، که با استفاده از جدول مورگان 300 نفر به‌‌طور تصادفی برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق‌ساخته 60 سوالی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/81 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد 9 عامل بحران زا در حیطه ورزش همگانی ایران وجود دارد که براساس اولویت ضعف برنامه ریزی، نگرش نامناسب جامعه، ضعف نیروی انسانی، ضعف هماهنگی، مشکلات زیرساختی، مسایل مالی، مشکلات ساختاری و قانونی، ضعف نظام ارتباطی و عملکرد ضعیف رسانه ها هستند.

  کلیدواژگان: ایران، بحران، مدیریت، ورزشکار، ورزش همگانی
 • سید نعمت خلیفه*، حبیب هنری، محمدحسین قربانی صفحات 69-79

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل عاملی شایستگی های شغلی مربیان ملی و بین المللی تکواندو جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه استادان مدیریت ورزشی، مربیان با سابقه ملی، قهرمانان و مدیران ارشد فدراسیون بود (310=N). با استفاده از روش دلفی 100 مولفه در قالب 10 عامل به عنوان شایستگی های انتخاب مربیان ملی و بین المللی تکواندو به دست آمد. همچنین، بین شایستگی های انتخاب مربیان ملی تکواندو از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد (Sig=0.001, χ2=30.561)، به طوری که بالاترین اولویت ها مربوط به "ویژگی های مربیگری و فنی" و "ویژگی های برنامه ریزی" و پایین ترین اولویت ها مربوط به "ویژگی های مهارت های انسانی" و "ویژگی های اجتماعی" است. در نهایت با استفاده از معادلات ساختاری، مدل شایستگی های مربیان ملی و بین المللی تکواندو طراحی و برازش مدل به دست آمده تایید شد. این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای انتخاب و پرورش مربیان تکواندو استفاده شود.

  کلیدواژگان: ایران، تکواندو، مدل شایستگی، مربیگری، ملی
 • کاظم چراغ بیرجندی، حسین پیمانی زاد*، محمد کشتی دار، حسن فهیم دوین صفحات 81-93

  هدف از این پژوهش طراحی و ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران بود. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و نمونه آماری 122 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظرهای خبرگان مدیریت ورزشی با استفاده از تکنیک دلفی ساخته شده بود. روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی) مطلوب ارزیابی شد و برای همه ابعاد شایستگی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 0/7 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شایستگی های مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران شامل شایستگی اسلامی، ویژگی های فردی، عملکرد مطلوب، توانایی فکری، ارتباطی، سازمانی و حرفه ای است که از میان این عوامل، شایستگی اسلامی، بیشترین اهمیت را در طراحی الگو از دیدگاه مدیران داشته است. ارزیابی و توسعه این شایستگی ها باید به اولویتی اساسی در انتخاب، انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران تبدیل شود.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی، ایران، دانشگاه، شایستگی، مدیران تربیت بدنی
 • شقایق هاشمی مطلق، محمدعلی اصلانخانی*، علی محمد صفانیا صفحات 95-104

  هدف از این پژوهش اثر محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان زن و مرد منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی (2050=N) است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت که به صورت تایید اکتشافی بوده، پرسشنامه محیط ادراک شده ساخته روبرتسون - ویلسون و همکاران (2007) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ساخته سالیس و همکاران (1987) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/81، 0/78 و 0/86 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، رگرسیون چندمتغیره و برای روایی سازه ها از تحلیل عاملی و میزان اثر آن و از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بین محیط ادراک شده با حمایت اجتماعی و بین حمایت اجتماعی با فعالیت بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد متغیر حمایت اجتماعی توانایی پیش بینی فعالیت بدنی را دارد. همچنین محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر فعالیت بدنی اثر معنادار ندارد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، حمایت اجتماعی، فعالیت بدنی، کارکنان، محیط ادراک شده
|
 • Zohreh Hassani*, Mahmoud Goodarzi, Majid Jalali Farahani, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi Pages 9-20

  The aim of this study was to determine the effect of athlete brand image on identification with athletes and the effectiveness of celebrity athlete endorsement. The statistical population consisted of students of Azad University as well as Razi University in Kermanshah and 500 subjects were studied as the sample. Athlete Brand Image Questionnaire by Arai, Jae Ko & Kaplanidou (2013) study (α=0.89), Cohen & Perse’s Identification Scale (2003) (α=0.89) and Celebrity Athlete Endorsement Questionnaire adopted from Van der Waldet, De Beer & Du Plessis (2007) developed scale (α=0.76); their structural and content validity was confirmed. The results of structural equation modeling indicated that athlete brand image had a significant impact factor on endorsement and identification. Identification as a mediator had a significant effect between athlete brand image and endorsement. This mediating role for sport products was more effective than non-sport products. This finding emphasized the congruity of endorser-audience as well as endorser-product.

  Keywords: Athlete brand image, endorsement, identification, model, structural equation
 • Reza Rajabzadeh, Mahdi Talebpour*, Alireza Hadadian, Mahdi Jabari Noghabi Pages 21-33

  The aim of this study was to explain the effect of brand equity, brand image and fan commitment on international branding in Iran premier football clubs. This study was applied in terms of results and aims and descriptive-correlation in terms of research methodology which was conducted as a field. Fans of 4 clubs (Esteghlal, Persepolis, Sepahan and Zob Ahan) in 2016-2017 were selected as the population. Based on the logical volume of the sample needed in structural equation modeling, sample consisted of 810 subjects. A researcher-made questionnaire with 41 items in 5-point Likert Scale was used to collect data. Content validity of the whole questionnaire was confirmed by 15 professors.  To measure convergent validity, AVE coefficient was used and to measure reliability, Cronbach's alpha coefficient and CR coefficient were used and the validity and reliability were high. For data analysis, SPSS and AMOS were used. The data were analyzed based on structural equation modeling. GFI=0.94 showed a good fit and confirmed the model. Based on these results, it can be stated that brand equity and its subscales had a positive and significant effect on brand image, brand image on fan commitment and fan commitment on branding of Iran football clubs.

  Keywords: Brand equity, brand image, branding, fan commitment, football, premier clubs
 • Hamidreza Mirsafian*, Mostafa Afshari, Masoumeh Kalateh Seifari Pages 35-50

  The aim of this study was to investigate the effect of applying cybernetic management model on the development of self-management behaviors and its role in developing psychological empowerment in staff of Sport and Youth departments of Isfahan province. 206 staff members of the mentioned departments were selected by stratified random sampling method to participate in this study. Three standard questionnaires were employed: CM (Birnbaum, 1988), Self-Management Behaviors (Manz, 2009) and Psychological Empowerment (Spreitzer, 1995). The SPSS and AMOS Graphics were employed to analyze the data. The results indicated a significant difference between current and desire conditions in employing the CM model (M=2.58), in staff’s self-management behaviors (M=2.67) and their psychological empowerment (M=2.73) in Sport and Youth departments of Isfahan province (P≤0.05). Furthermore, the model had a good fit which indicated that applying CM model directly affected the development of staff’s self-management behaviors (0.37) and their psychological empowerment (0.33). Furthermore, it affected the development of staff’s psychological empowerment indirectly and through affecting the development of self-management behaviors in Sport and Youth departments of Isfahan province (0.20).

  Keywords: Competitive advantage, job performance, motivation, organizational effectiveness, perception
 • Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz*, Nahid Marvi Esfahani Pages 51-67

  The aim of the present study was to identify factors causing crisis in sport for all in Iran. The statistical population included managers and specialists in the field of sport for all and members of the faculties of physical education in Iran (N=1300). Based on Morgan Table, 300 subjects were selected randomly for the research sample. To achieve the study aims, a researcher-made questionnaire (containing 60 items) was used. Face and content validity of this questionnaire15 was confirmed by 15 sport management experts; its reliability was calculated 30in ina pilot study with 30 subjects by Cronbach’s alpha as 0.81. For data analysis, the descriptive and inferential statistics including exploratory factor analysis by SPSS software were used. The results showed 9 factors causing crisis in sport for all: poor planning, inappropriate attitude of the society, poor human resources, poor coordination, infrastructural problems, financial problems, structural and legal problems, poor communication and poor media respectively.

  Keywords: Athlete, crisis, Iran, management, sport for all
 • Seyed Nemat Khalifeh*, Habib Honari, Mohammad Hossein Ghorbani Pages 69-79

  The aim of the present study was factor analysis of job competencies of national and international coaches of Islamic Republic of Iran. The statistical population included all sport management professors, national experienced coaches, champions and senior managers of the federation (N=310). Using the Delphi method, 100 components in the form of 10 factors were achieved as competencies to choose national and international taekwondo coaches. Also, there was a significant difference in the competencies to choose national taekwondo coaches from the viewpoints of the subjects (Sig=0.001, χ2=30.561), that is to say the highest priorities were attached to "coaching and technical characteristics" and "planning features" and the lowest priorities were attached to "human skill attributes" and "social features". Finally, using the structural equations, competency model was designed for national and international taekwondo coaches and the fit of the model was confirmed. This model can be used as a tool to select and train taekwondo coaches.

  Keywords: Coaching, competency model, Iran, national, taekwondo
 • Kazem Cheragh Birjandi, Hossein Peymanizad*, Mohammad Keshtidar, Hassan Fahim Davin Pages 81-93

  The aim of this study was to design and evaluate the competency model of physical education managers in universities of Iran. The research was performed using a descriptive-analytical methodology and 122 physical education managers of universities in Iran were selected as the sample by stratified random sampling method. The data were collected by a researcher-made questionnaire prepared using the Delphi technique and was designed to evaluate the proposed model using review of literature and the viewpoints of sport management experts. Content and construct validity (factor analysis) were evaluated as desirable and Cronbach's alpha and composite reliability values were greater than 0.7 for all dimensions of competency. The data were analyzed by confirmatory factor analysis and structural equation modeling using SMART PLS software. The results showed that the competencies of physical education managers in Iran universities included Islamic competency, individual characteristics, optimal performance, and intellectual, communication, organizational and professional abilities. Among these factors, Islamic competency had the most importance in designing the model from the viewpoints of managers. The primary priority should be to evaluate and develop these competencies when physical education managers in Iranian universities are going to be selected, appointed and their performance is going to be evaluated.

  Keywords: Competency, competency model, Iran, physical education managers, university
 • Shaghayegh Hashemi Motlagh, Mohammad Ali Aslankhani*, Ali Mohammad Safania Pages 95-104

  The aim of the present study was to investigate the effect of perceived environment and social support on participation in leisure-time physical activity of staff in Islamic Azad University (district 13). The statistical population consisted of all male and female staff of Islamic Azad University of district 13 (N=2050). In order to collect data, the Participation in Leisure-Time Physical Activity Questionnaire confirmed by exploration, Robertson-Wilson et al. (2007) Perceived Environment Questionnaire, and Sallis et al. (1987) Social Support Scale were used. The reliability of the questionnaires was determined by Cronbach's alpha coefficient as 0.81, 0.78, and 0.86 respectively. In order to analyze the data, descriptive indicators, statistical tests of Kolmogorov-Smirnov and multivariate regression were used; to determine their construct validity, factor analysis and its effect, and structural equation test were used. The results indicated a positive and significant relationship between perceived environment and social support and between social support and physical activity. The results also showed that the social support variable had the ability to predict physical activity. Also, perceived environment and social support had no significant effect on physical activity.

  Keywords: Leisure-time, perceived environment, physical activity, social support, staff