نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در سالیان اخیر پژوهشگران از عوامل متعددی برای موفقیت در کشف و شناسایی، توسعه و بهره برداری از نخبگان و استعدادهای برتر یادکرده اند که به نظر می رسد نشان سازی ملی در این حوزه یکی از اصلی ترین عوامل موثر در این فرآیند باشد. براین اساس پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر عرصه علم و فناوری انجام شده است.

روش شناسی

این پژوهش با رویکردی آمیخته، توصیفی-اکتشافی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، نخبگان، مدیران بنیاد ملی نخبگان و اساتید مربوطه در این حوزه بوده است. نمونه های آماری با روش های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی و در دسترس انتخاب گردیده و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های با استفاده از روش تیوری داده بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است.

یافته ها

شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر که بر نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر تاثیرگذار هستند شناسایی شده و فرایند نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر به عنوان راهبردی برای اجابت و ارضای میل به نشان سازی ملی در این حوزه محسوب شده است. این فرآیند درنهایت منجر به پیامدهای اثربخشی از قبیل حفظ و جذب نخبگان، ارتقای غرور ملی و... خواهد شد.

نتایج

بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، میل به نشان سازی ملی، محوری ترین مولفه است که نشان دهنده اهمیت بالای آن در اجرای فرایند نشان سازی ملی است زیرا نشان سازی ملی در حوزه نخبگان قابل اجرا به صورت دستوری نیست و تا زمانی که ذی نفعان متقاعد نشوند و همکاری نکنند امکان پذیر نخواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.