بررسی میزان رضایت بیماران از زمان بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد)

پیام:
چکیده:
مقدمه

خدمات بهداشت و درمان که در راس آنها بیمارستان ها قرار دارند،  نقش مهمی را در تامین رضایت مندی جامعه ایفا می کنند. در این پژوهش میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد از زمان بندی قرار ملاقات بررسی شده است.

روش بررسی

پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده و با استفاده از نمونه گیری تصادفی از بین مراجعینی انجام گرفته که مراحل درمانی آنها به پایان رسیده و در حال خروج از محیط درمانی بوده اند. از آزمون های آماری T-test و همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

یافته ها

بین نمره رضایت عمومی بیماران و جنسیت آنها و همچنین شهر محل سکونت آنها رابطه معناداری وجود دارد و رضایت عمومی مردان از زنان بالاتر و رضایت عمومی افراد بومی از افراد غیربومی بالاتر بوده است. همچنین بین رضایت از زمان بندی قرار ملاقات و زمان انتظار، پخش شدن قرار ملاقات ها، انجام قرار ملاقات در زمان دقیق، انتخاب درمانگر و در نظرگرفتن ترجیحات، هبستگی مثبت وجود دارد.

نتیجه گیری

تعداد مراجعینی که به درمان در رشته های مختلف پزشکی نیاز داشتند نسبتا قابل توجه بوده و  درصد بالایی از آنها با یک پزشک، بیش از یک قرار ملاقات داشته اند. تعداد زیادی از مراجعین که با انتخاب قبلی متخصص خود به درمانگاه مراجعه کرده بودند میزان رضایتمندی عمومی و تخصصی از خدمات ارایه شده بالاتر از حد متوسط داشته اند. با این وجود با توجه نارضایتی نسبی برخی از بیماران، ضروری است با برنامه ریزی مناسب در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود شرایط موجود اقدام کرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.