بررسی جامعه شناختی-تاریخی امنیت زن در اجتماع و عوامل تاثیرگذار بر آن

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های امنیت اجتماعی زنان در بستر جامعه شناسی تاریخی برآمد که برای این منظور پس از مرور ادبیات موجود در این باره، به گردآوری داده های تاریخی پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که امنیت اجتماعی دارای دو بعد ذهنی و عینی است که برآیند دیالکتیکی آن ها منجر به برسازی آن می گردد. در تاریخ شاهنشاهی ایران که اسناد زیادی از فعالیت های زنان، به ویژه زنان طبقه فرادست وجود دارد، زنان دوره قاجار با حمایت های خانوادگی و حمایت سازمان های مذهبی، فعالیت های محدودی در دربار و مشارکت هایی در مراسم خیریه و مذهبی داشتند. در دوره رضاشاه که بعد عینی امنیت اجتماعی برسازی شد، تشکل ها و انجمن های زنان دوباره شروع به فعالیت کردند؛ اما به دلیل هم فراخوان نشدن ابعاد عینی و ذهنی امنیت اجتماعی، فعالیت ها و مشارکت های آنان گسترش زیادی پیدا نکرد. دوره محمدرضاشاه، دوره ای از تاریخ شاهنشاهی ایران بود که با تصویب قوانین حمایت از حقوق زنان و خانواده و دادن حق رای به زنان، حمایت های دولتی برای سامان یافتن ابعاد عینی امنیت اجتماعی شکل گرفت و باز شدن فضا برای فعایت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز احساس امنیت را برای زنان به وجود آورد. نکته مهم این است که امنیت اجتماعی با بسترهای طبقاتی زنان و خاستگاه طبقاتی آنان ارتباط دارد و حمایت های اجتماعی اعم از خانوادگی، دولتی و سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در شکل گیری امنیت اجتماعی زنان دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.