فهرست مطالب

مطالعات جامعه شناختی - پیاپی 55 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 55 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود اسماعیل نیا، عباس کاظمی*، بهرنگ صدیقی صفحات 9-36
  این مقاله در پی بازشناسی بستر اجتماعی و سیاسی پیدایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و بررسی مناسبات آن با ساختار قدرت و روشنفکران حوزه عمومی؛ و نیز بازفهمی علل شکوفایی و افول آن در دو دهه اول فعالیت، یعنی از زمان تاسیس تا زمان انقلاب اسلامی است. این موسسه نخستین نهاد علوم اجتماعی در ایران است که یک ربع قرن پس از تاسیس دانشگاه تهران به عنوان بازوی تحقیقاتی دولت پهلوی دوم برای پیشبرد برنامه های نوسازی کشور به صحنه آمد. جایگاه موسسه، همانند وضعیت علوم اجتماعی در ایران، در کانون مثلثی با سه راس دانشگاه، قدرت سیاسی و حوزه عمومی قرار داشت؛ در نتیجه، نوع مناسبات با این سه ساحت بود که فراز و فرودش را معین می کرد. موسسه به رغم موقعیت ناسازوارش توانست در دهه اول فعالیت خوش بدرخشد و توجه دولت مردان و روشنفکران را به اهمیت علوم اجتماعی جلب کند به گونه ای که مقوله ای به نام پژوهش اجتماعی به کانونی برای هم پوشانی منافع و علایق رژیم و منقدانش تبدیل شد. اما با دگرگونی تدریجی این مناسبات و تغییر رویکرد حکومت نسبت به موسسه، دوران افولش آغاز شد و از میانه میدان به حاشیه رانده شد. در این مقاله تلاش می شود تا سهم موسسه در تثبیت و گسترش علوم اجتماعی در ایران به بحث گذاشته شود.
  کلیدواژگان: علوم اجتماعی در ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، حوزه عمومی در ایران، احسان نراقی، پژوهش اجتماعی
 • معصومه شقاقی، آرش حیدری* صفحات 37-65
  پژوهش حاضر با هدف فهم چگونگی رویت پذیر شدن جوانی برای علوم انسانی ایران انجام شده است. این پژوهش با تاکید بر دیرینه شناسی و تبارشناسی تلاش دارد آغازین لحظات شکل بندی جوانی همچون ابژه دانش-قدرت را بررسی کند و نشان دهد که جوانی چگونه پروبلماتیک (مسیله مند) شده است. از این رو از یک سو با بررسی نهادهایی که در فاصله سال های 1330 تا 1350 حول جوانی شکل گرفته اند، منطق کردارها را پی می گیرد و در سطح بعد با بررسی متونی که در این دهه ها درباره جوانی نوشته شده اند به بررسی گفتمان هایی می پردازد که جوانی را رویت پذیر و بدل به مسیله کرده اند. یافته ها نشان می دهند که چهار گفتار دینی، حقوقی، جامعه شناسانه و روان شناسانه در همدستی استراتژیکی که با یکدیگر دارند در چارچوب منطق توسعه و پیشرفت، جوانی را بدل به موضوعی برای آسیب شناسی می کنند. از این حیث آغازین لحظات شکل بندی جوانی همچون ابژه دانش-قدرت همراه است با آسیب شناسانه خواندن جوانی. این یافته ها با نظر به منطق رایج مطالعات آسیب شناسی اجتماعی در ایران امروز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: جوانی، گفتمان، رویت پذیری، پروبلماتیک شدن
 • ملیحه شیانی*، حنان زارع صفحات 67-97
  در سال های اخیر در بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و درحال توسعه افزایش قابل توجهی در تعداد زنان سرپرست خانوار پدید آمده است، به طوری که در چند دهه اخیر، بیشتر از یک سوم خانوارها بنا به دلایلی مانند طلاق، تجرد قطعی و مهاجرت توسط زنان سرپرستی می شوند. روش مورداستفاده در این پژوهش، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و فراتحلیل است. جامعه آماری این مطالعه 59 مقاله و پایان نامه مرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار است. نتایج مطالعات در چهار بعد وضعیت اقتصادی، آموزش و مهارت، شبکه ها و مناسبات اجتماعی، سلامت و بهداشت روانی نشان می دهد که اولین و مهمترین دغدغه زنان سرپرست خانوار مشکلات اقتصادی و مسیله اشتغال است. از دیگر مشکلات مهم این زنان می توان به انواع مشکلات جسمانی و روانی، بی سوادی و کم سوادی و عدم آموزش، اشتغال در مشاغل حاشیه ای و غیررسمی و بی ثبات و کم درآمد، عدم امنیت در تعاملات اجتماعی، تجربه خشونت در روابط، طرد از سوی شبکه های روابط اجتماعی، عدم جامعه پذیری اقتصادی، عدم خودباوری، عدم مهارت های اجتماعی و شغلی، عدم دسترسی به منابع اشاره نمود و این در حالی است که این زنان از حمایت های قانونی اندکی برخوردار هستند. زنان سرپرست خانوار مجبور به ایفای نقش های چندگانه ای در جامعه هستند که اغلب در تعارض با یکدیگر قرار دارند و این مسیله آنان را با مشکلات جسمانی، روانی، اقتصادی، ارتباطی و... مواجه می سازد. لذا با شناخت مسایل زنان سرپرست خانوار سیاستگذاری در راستای تدوین برنامه های مداخله ای جهت بهبود وضعیت آنان توسط نهادهای حمایتی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: زنان، سرپرست خانوار، خانواده، فراتحلیل، جامعه ایران
 • مهدی حسین زاده یزدی*، فاطمه فلاح نژاد تفتی صفحات 99-122
  رابطه ارزش و علوم اجتماعی همواره از موضوعات مورد بحث در میان جامعه شناسان و نیز فیلسوفان علوم اجتماعی بوده است. پر واضح است که این بحث اصالتا مبحثی فلسفی است و آنگاه که جامعه شناس ردای فیلسوف به تن می کند، در باب آن به بحث و نظر می پردازد. متفکران بسیاری برای حفظ عینیت علوم اجتماعی بر این باور بوده اند که علوم اجتماعی باید مستقل از ارزش ها باشد. برخی دیگر برای توضیح بهتر این منظور و یا عبور از این قرایت رادیکال، از دو مقام کشف و توجیه یاد کرده اند. روشن نبودن مفاهیم مرتبط با این موضوع و دقیق نبودن محل نزاع بر ابهام این بحث افزوده است. در این مقاله با بررسی معنای ارزش، عینیت و با تفکیک مقام های علوم اجتماعی به شش مقام کشف، مفاهیم، توجیه، پذیرش نظریه، توصیه و کاربرد، ضمن توضیح الزامات هر مقام می کوشیم با استفاده از مبانی فیلسوفان مسلمان در مسیر روشن شدن بحث قدم برداریم.
  کلیدواژگان: ارزش، علوم اجتماعی، علوم اجتماعی ارزش بار، علوم اجتماعی فارغ از ارزش، عینیت علوم اجتماعی
 • سیمین کاظمی* صفحات 123-152
  چگونگی رابطه پزشک-بیمار می تواند از عوامل تعیین کننده شکایت بیمار از پزشک به علت قصور پزشکی باشد. این مطالعه با هدف سنخ شناسی رابطه پزشکان دارای پرونده شکایت قصور پزشکی با بیمار انجام شد. در این مطالعه کیفی داده ها به روش مشاهده همراه با مشارکت جمع آوری شد و محقق به عنوان بیمار به مطب پزشکانی که دارای پرونده های متعدد شکایت از قصور پزشکی در سال 1394 بودند مراجعه و حاصل مشاهدات را بعد از خروج از مطب یادداشت و تحلیل کرد. سه سنخ مطب و الگوی رابطه پزشک-بیمار قابل شناسایی بود. اول، مطب همچون یک بنگاه تجاری کوچک با رابطه پزشک/کاسب-بیمار/مشتری؛ دوم، مطب همچون یک قصر کوچک با رابطه پزشک/سرمایه دار-بیمار/هم طبقه؛ سوم، مطب همچون یک فضای اداری و ایدیولوژیک با رابطه پزشک/مدیر- بیمار/ارباب رجوع. رابطه پزشکان دارای پرونده قصور پزشکی با بیماران رابطه ای متکی به قدرت و منفعت است که می تواند فراهم کننده زمینه شکایت بیمار از پزشک باشد.
  کلیدواژگان: رابطه پزشک و بیمار، شکایت قصور پزشکی، مشاهده همراه با مشارکت
 • محمود سید*، اختر شیری صفحات 153-170
  این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های امنیت اجتماعی زنان در بستر جامعه شناسی تاریخی برآمد که برای این منظور پس از مرور ادبیات موجود در این باره، به گردآوری داده های تاریخی پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که امنیت اجتماعی دارای دو بعد ذهنی و عینی است که برآیند دیالکتیکی آن ها منجر به برسازی آن می گردد. در تاریخ شاهنشاهی ایران که اسناد زیادی از فعالیت های زنان، به ویژه زنان طبقه فرادست وجود دارد، زنان دوره قاجار با حمایت های خانوادگی و حمایت سازمان های مذهبی، فعالیت های محدودی در دربار و مشارکت هایی در مراسم خیریه و مذهبی داشتند. در دوره رضاشاه که بعد عینی امنیت اجتماعی برسازی شد، تشکل ها و انجمن های زنان دوباره شروع به فعالیت کردند؛ اما به دلیل هم فراخوان نشدن ابعاد عینی و ذهنی امنیت اجتماعی، فعالیت ها و مشارکت های آنان گسترش زیادی پیدا نکرد. دوره محمدرضاشاه، دوره ای از تاریخ شاهنشاهی ایران بود که با تصویب قوانین حمایت از حقوق زنان و خانواده و دادن حق رای به زنان، حمایت های دولتی برای سامان یافتن ابعاد عینی امنیت اجتماعی شکل گرفت و باز شدن فضا برای فعایت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز احساس امنیت را برای زنان به وجود آورد. نکته مهم این است که امنیت اجتماعی با بسترهای طبقاتی زنان و خاستگاه طبقاتی آنان ارتباط دارد و حمایت های اجتماعی اعم از خانوادگی، دولتی و سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در شکل گیری امنیت اجتماعی زنان دارد.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، احساس امنیت، خاستگاه طبقاتی، هم فراخوانی، حمایت های اجتماعی
 • محمد امیرپناهی*، الهه باقرنژاد صفحات 171-199
  آثار هنری از جمله فیلم های سینمایی، ابزاری جهت بازنمایی و شناسایی گفتمان های موجود در هر جامعه ای بشمار می آید. فیلم های سینمایی با ژانر های مختلف از جمله اجتماعی، درام، دفاع مقدس یا جنگ دارای مفاهیم جدی و برآمده از متن جامعه و بازگوکننده کیفیات روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردمان اند. این مطالعه به دنبال مطالعه بازنمایی کالایی شدن یا صبغه بازاری پیدا کردن روابط اجتماعی در فیلم های سینمایی در بازه زمانی دهه 80 و 90 است. چهارچوب مفهومی با الهام از آرای مارکس، لوکاچ و پولانی که از دیرباز به موضوع سلطه منطق کالایی و مناسبات بازار بر سپهر اجتماعی جهان مدرن پرداخته اند، صورت بندی شده است. از میان فیلم های سینمایی 5 فیلم به صورت هدفمند انتخاب و موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی فیلم های موردبررسی و ژانر های مختلف غلبه منطق کالایی و ارزش های نظام بازار در روابط فردی، اجتماعی، عاطفی و... کاملا مشهود است و سپهر اجتماعی و اخلاقی در تصرف و سیطره منطق اقتصادی و مقاصد نفع طلبانه است. اما بیشترین میزان در ژانر های اجتماعی و دفاع مقدس با تاکید بر تفاوت در مصادیق در این دو ژانر بوده است.
  کلیدواژگان: ژانر، فیلم سینمایی، بازنمایی، نئولیبرالیسم، کالایی شدن، روابط اجتماعی
 • محمدحسین پناهی، نیما شجاعی باغینی* صفحات 201-239

  نهادهای سیاسی مشارکتی، شامل شیوه های نهادمند پاسخ به تقاضاهای سیاسی، از قبیل نهادهای مدنی و شهروندی، انتخابات و نهادهای انتخابی، آزادی بیان، روزنامه ها و مطبوعات و مواردی از این دست می باشند که به نظر اندیشمندی همچون چارلز تیلی این ها می توانند منجر به دموکراتیزاسیون یا افزایش فراگیری، برابری، حمایت و تعهد متقابل حقوقی میان دولت و شهروندان شوند. در تاریخ معاصر ایران، از عصر ناصری تا وقوع انقلاب اسلامی، در بزنگاه های تاریخی گوناگون، فرصت های متعددی برای تکوین و توسعه همه جانبه این نهادها مهیا شده که اکثرا به دلایل متعدد داخلی و بین المللی، دود شدند و به هوا رفتند. به طور معمول، دولت خودکامه، یکی از عوامل اصلی این عدم موفقیت در نظر گرفته شده است، اما، در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل تطبیقی تاریخی، و با ارایه یک چارچوب نظری تلفیقی، و بررسی موانع توسعه آن نهادها در دوره های موسوم به مشروطه و ملی گرایی نشان داده شده است که دولت اگرچه نقشی تعیین کننده در فرایند دموکراتیزاسیون داشته است، اما، در عین حال، خود متاثر از نظام جهان است، و این رابطه، همزمان با نقش سلبی فرهنگ سیاسی و سازمان های سیاسی، برخی از مهم ترین موانع اصلی توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: هادهای سیاسی مشارکتی، دموکراتیزاسیون، توانایی دولتی، فرهنگ سیاسی، سازمان های سیاسی، نظام جهان
 • سید حمید طالب زاده، حسن مهرنیا*، سید سعید موسوی اصل صفحات 241-272

  نهادهای سیاسی مشارکتی، شامل شیوه های نهادمند پاسخ به تقاضاهای سیاسی، از قبیل نهادهای مدنی و شهروندی، انتخابات و نهادهای انتخابی، آزادی بیان، روزنامه ها و مطبوعات و مواردی از این دست می باشند که به نظر اندیشمندی همچون چارلز تیلی این ها می توانند منجر به دموکراتیزاسیون یا افزایش فراگیری، برابری، حمایت و تعهد متقابل حقوقی میان دولت و شهروندان شوند. در تاریخ معاصر ایران، از عصر ناصری تا وقوع انقلاب اسلامی، در بزنگاه های تاریخی گوناگون، فرصت های متعددی برای تکوین و توسعه همه جانبه این نهادها مهیا شده که اکثرا به دلایل متعدد داخلی و بین المللی، دود شدند و به هوا رفتند. به طور معمول، دولت خودکامه، یکی از عوامل اصلی این عدم موفقیت در نظر گرفته شده است، اما، در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل تطبیقی تاریخی، و با ارایه یک چارچوب نظری تلفیقی، و بررسی موانع توسعه آن نهادها در دوره های موسوم به مشروطه و ملی گرایی نشان داده شده است که دولت اگرچه نقشی تعیین کننده در فرایند دموکراتیزاسیون داشته است، اما، در عین حال، خود متاثر از نظام جهان است، و این رابطه، همزمان با نقش سلبی فرهنگ سیاسی و سازمان های سیاسی، برخی از مهم ترین موانع اصلی توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: نهادهای سیاسی مشارکتی، دموکراتیزاسیون، توانایی دولتی، فرهنگ سیاسی، سازمان های سیاسی، نظام جهان
 • منوچهر علی نژاد *، علی اصغر سعیدی، فاطمه بیرجندی چهارطاقی صفحات 273-292

  درک مناسبات اقتصادی در متن بنگاه های خانوادگی با الگوی مدیریت تبارگرایانه آنها همبسته است. معمولا بنگاه های کسب وکار خانوادگی از طریق ترکیب بهینه منابع، زمینه را برای درآمدزایی و موفقیت خود فراهم می کنند. مدیریت تبارگرایانه با انعطاف در مسایل حقوقی، مالکیت و رقابت هماهنگ باعث موفقیت بنگاه می شوند. هدف این تحقیق بررسی و مطالعه رفتارهای تبارگرایانه از شیوه مدیریت شیرینی حاج خلیفه و پسران، به عنوان یک بنگاه خانوادگی موفق در شهر یزد بوده است. مسیله محوری تحقیق بیان ویژگی ها و فضای روابط اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی حاکم در این بنگاه خانوادگی و دلایل موفقیت تاریخی آن به مثابه یک برند بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی تیوری زمینه ای است که به شیوه نمونه گیری هدفمند در میان 11 نفر از مدیران و کادر شیرینی حاج خلیفه و پسران انجام شده است. نتایج این تحقیق برآمده از تقطیع مجموع مصاحبه های انجام شده، 12 مقوله گزینشی و یک مقوله اصلی را نشان می دهد که تبیین کننده نهایی منطق رفتارهای تبارگرایانه شیرینی حاج خلیفه و پسران است؛ این مقولات شامل «مشتری مداری»، «تعهد اجتماعی»، «حفظ اصالت و کیفیت محصول»، «مدیریت خلاقانه و مشارکتی»، «اهمیت به توانمندی نیروی کار»، «به روزرسانی سیستم تولید و فروش»، «شخصیت کارآفرین و نوآور»، «انسجام خانوادگی در مدیریت بنگاه»، «ارایه تسهیلات به نیروی کار»، «تنوع در بسته بندی»، «تعامل سازنده در محیط کار» و «برندشدگی» بودند و مقوله محوری «کارآفرینی تبارگرایانه پایدار» به عنوان تبیین کننده نهایی بوده است.

  کلیدواژگان: بنگاه خانوادگی، مدیریت، تبارگرایی، شیرینی حاج خلیفه، کارآفرینی
|
 • Mahmood Esmaeilnia, Abbas Kazemi *, Behrang Sedighi Pages 9-36
  This article re-examines the socio-political context of foundation of The Institute of Social Studies and Research, its relationship to the power structure, and public intellectuals as well as its rise and fall in the first two decades of activity from the beginning to the Islamic Revolution. The Institute is the first social science institution in Iran, emerging quarter century after establishment of Tehran University, which founded to act as a research aid of the Shah administration for accomplishment of modernization programs. The Institute, like the social sciences itself, was bounded with three dimensions: academy, political power, and the public sphere. So, its ups and downs were highly dependent to its relations with theses three domains. Despite its paradoxical situation, the Institute was very successful in the first decade, drawing the attention of statesmen and intellectuals to the importance of the social sciences, so that the social research became a focus for converging interests of the regime and its opponents. However the gradual change of these relations, as well as changing government's viewpoint on the Institute, pushed it to the margin of academy. Nevertheless, the Institute's contribution to the consolidation and expansion of the social sciences in Iran is undeniable.
  Keywords: Social science in Iran, The Institute of Social Studies, Research, Public Sphere in Iran, Ehsan Naraghi, Social Research
 • Masomeh Shaghaghi, Arash Heydari * Pages 37-65
  The aim of the present study is to understand this question that how youthfulness has been visible in Iranian human sciences? With emphasis on archaeology and genealogy, present research seeks to discover the original moments of youth formation as an object for knowledge-power. In another word we sought to the springs which youth has become problematic. On the one hand, non-discursive practices, and in the other hand discursive propositions were analyzed and excavated. Historical excavations suggested at least four different discourses are objectifying youth: religious, legal-juridical, sociological, and psychological. These orders of discourses making youth as a pathological object which needs cure and policymaking. In this sense, the early moments of youth formation as an object of knowledge-power are accompanied by the pathological reading of youth. These findings are discussed in light of the current area of social pathology studies in contemporary Iran.
  Keywords: Youth, discourse, Visibility, problematic
 • Malihe Shiyani *, Hanan Zare Pages 67-97
  In recent years, there has been a significant increase in the number of female-headed households in many developed and developing countries, In recent decades, more than one-third of households are made up of women due to divorce, definitive lonely and immigration.The method used in this study is documentary and library research and meta-analysis and including 59 articles and theses related to the topic of female-headed household.The results on the four dimensions of economic status, education and skills, social networks and relationships, mental health have show that the first and most important concerns of female-headed household are economic and employment problems. Other important problems for these women include all kinds of physical and mental problems, illiteracy, illiteracy, lack of education, low-income or informal employment opportunities, unstable and low income, lack of security in social interactions, Relationship violence experience, social exclusion, lack of economic socialization, lack of self-confidence, lack of social and occupational skills, lack of access to resources and while these women have little legal protection.Female-headed household have to play multiple roles in society that often they are in conflict with each other, and this causes them to have physical, psychological, and economic, communication and ... problems. Therefore, considering the issues facing them, it is necessary to supportive institutions and policymakers intervene to develop protective programs to improve the economic, physical and psychological well-being of these women.
  Keywords: Women, head of household, family, Meta-analysis, Society of Iran
 • Mahdi Hosseinzadeh Yazdi *, Fatemeh Falahnejad Pages 99-122
  The relationship between value and the social sciences has always been a subject of debate among sociologists as well as philosophers of the social sciences. It is clear that this debate is essentially a philosophical debate, and when the sociologist wears the philosopher's cloak, he discusses it. Many thinkers have maintained that social science must be independent of values ​​in order to maintain the objectivity of the social sciences. Others have cited two sources of discovery and justification for better explaining this purpose or going beyond this radical reading. The lack of clarity in the concepts involved and the inaccuracy of the dispute have added to the ambiguity of the debate. This article examines the meaning, value, objectivity and disaggregation of the social sciences into six positions, discoveries, concepts, justifications, acceptance of theory, recommendation and application. While explaining the requirements of each official, we try to take the path of clarification by using the foundations of muslim philosophers.
  Keywords: objectivity, Value, Value-dependence, Social science, Muslim Philosophers
 • Simin Kazemi * Pages 123-152
  Doctor-patient relationship model is one of the determinant factors that can prompt patients to file a lawsuit against doctor. The study aimed to determine the relationship models between physicians who had history of medical malpractice lawsuit and patients. In this qualitative study data collection conducted by participant observation method, and the researcher referred to the doctor as a patient. She noted and analyzed the results of her observations after leaving the office. Three categories of doctor-patient relationship were identified: first, medical office as a small business enterprise with physician/tradesman-patient/customer relationship; second, medical office as a small palace with physician/Bourgeois man- high class patient relationship; third, medical office as a government office whit physician/manager-patient/client relationship. The findings of this study showed that the relationship between physicians who had history of medical malpractice lawsuit and patients is based on financial interests and authority that can leads patient to make a medical malpractice lawsuit against doctor.
  Keywords: doctor-patient relationship, medical malpractice complaint, participant observation
 • Mahmood Seyyed *, AKHTAR SHIRI Pages 153-170
  This study aimed to identify the components of women's social security in a historical sociological context and to fulfill this goal, after reviewing existing literature on this subject, it collected historical data. The results of the study showed that social security has two subjective and objective dimensions which their dialectical consequence leads to its improvement. There is a great deal of evidence of women's activities, especially of upper class women in the Iranian imperial history. Women in the Qajar period did limited activities in the court and had some participation in charity and religious ceremonies as a result of the family support and support from religious organizations. In Reza Shah' period the objective dimension of the social security was restored. Women's associations started to be active again but due to non-existance of the recall of subjective & objective dimensions of social security, their activities and partnership were not expanded. The period of Mohammad Reza Shah was a period in the Iranian imperial history when the state support for establishing the subjective & objective dimensions of social security was formed, strengthening laws protecting families and women's rights also assigning the right to vote for women. Opening up the space for social, cultural and political activities created a sense of security for women. The important point is that social security is linked to women's class background and class origins. Social support from family, state or social organizations plays a major role in shaping women's social security.
  Keywords: social security, feeling of security, class origin, Recall, Social support
 • Mohammad Amirpanahi *, Elahe Baghernejad Pages 171-199
  Artwork, including film, is a tool to represent and identify discourses in any society. Cinemas of various genres, including social, drama, sacred defense or war, have serious, transcendental contexts that reflect the qualities of social relationships and the daily lives of people. This study seeks to study the representation of the social relations commodity in cinema in the 2000s and 2010s. The conceptual framework is inspired by the ideas of Marx, Lukacs and Polanyi who have long been concerned with the domination of commodity logic and market relations over the social sphere of the modern world. Five of the films were purposely selected and reviewed. The findings show that in all the films studied and in different genres the dominance of commodity logic and market system values in individual, social, emotional, and so on relationships is evident and the social and ethical spheres are dominated by economic logic and favorable intentions. But the most common in the social and sacred genres has been the emphasis on differences in samples of the two genres.
  Keywords: Genre, Cinema, Representation, Neoliberalism, Commodification, social relations
 • Mohamad Hossein Panahi, Nima Shojaei Baghini * Pages 201-239

  Democratic Political Institutions, includes institutionalized ways of replying to political requests, such as citizenship and civic institutions, election and elective institutions, freedom of expression, newspapers and magazines, and etc. could result to democratization (as Tilly’s theory, they could increase breath, equality, protection, mutually binding consultation between the state and the citizens). In the modern history of Iran, including various critical junctures from Naser’i Era to the Islamic Revolution of Iran, there were numerous opportunities to give birth and develop those democratic political institutions, while as the chain of the events of the modern history shows all of the opportunities were missed. Regularly speaking, one of the main obstacles that always considered is the Authoritarian State, but, in this article, we argue that other variables must be seriously taken into account. To do so, we present a combined theoretical method that make a configuration of those variable to explain the problem. Besides, we use the method of Comparative-Historical Analysis (CHA) to study the obstacles of development of democratic political institutions in the Juncture of Constitutionalism and Nationalism in Iran to develop our study. As a result, we believe that the variables of World-System, Political Culture and Political Organizations are as much imperative as Authoritarian States. In this article, we try to explain these variables in the modern history of Iran by the method of CHA.

  Keywords: Democratic Political Institutions, Democratization, State Capability, political culture, Political Organization, World-System
 • Seyed Hamid Talebzadeh, Hassan Mehrnia *, Seyed Saeid Mosavi Asl Pages 241-272

  Upgrading the epistemic context of modern science from mechanism to organism in German idealism allows Émile Durkheim to establish academic social science in France. The philosophical formulation of necessity and freedom (from Kant's dualism to Schelling's and Hegel's philosophy of nature) evolves in German idealism to the extent that it is possible to legalize the social affairs in the essential field of positivist science. Basic concepts and ideas of Durkheim's sociology, such as organic solidarity and division of social work, can be realized with the features of an organic approach such as a priori unity, internal consistency, and the necessity and legitimacy of the organic affairs, in a way that a prerequisite for understanding Durkheim's fundamental difference with English social science, as Durkheim repeatedly states, is to understand the quality of his thinking within the German tradition. Moreover, ethics, which prior to Durkheim, are independent sciences, are based on the organic approach to positivist science; therefore, the ethics of science is established with Durkheim.

  Keywords: Mechanism, organism, German idealism, Social science, Durkheim
 • manouchehr alinejad *, Ali asghar Saeidi, Fatemeh Birjandi Chahartaghi Pages 273-292

  The understanding of economic relations in the context of family firms is correlated with the pattern of management, their entrepreneurial and heritability characteristics. The purpose of this research was to study the behavioral patterns of Haj Khalifa's and Sons' management of sweetmeat as a successful family owned company in Yazd. The expression of the characteristics and the space of social, cultural and managerial relationships in this family firm and the reasons for its historical success as a brand has been the central issue of the research. The method used in this research was qualitative method of ground theory which was conducted through targeted sampling among 11 managers and confectionery staff of Haj Khalifa and boys. The results of this study show that the fragmentation from the total number of interviews conducted consists of 14 selective categories and one main category that has been the final explanation of the logic of the behavioral behaviors and the pattern of pastoral management of Haj Khalifa and boys; these categories include selective categories of "customer orientation" "Social commitment", "preserving originality and product quality", "creative and participatory management", "importance to the workforce", "updating the production and sales system", "creative and participatory management", "entrepreneurial and innovative personality" , "Family cohesion in corporate governance", "becoming a family business", "providing facilities to the workforce" , "Packaging diversity" and "positive interaction in the workplace", "becoming brand" and a core category of "sustainable livestock entrepreneurship" as the ultimate explanator.

  Keywords: family business, management, parentage, Hajj Khalifa sweets, entrepreneurship