اضطراب مرگ در سالمندان: نقش سرسختی روان شناختی و التزام عملی به نماز

پیام:
چکیده:
سالمندی فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان آن را تجربه می کنند، از این رو توجه خاص و پیشگیری از اختلالاتی نظیر اضطراب در حوزه سالمندی بسیار مهم است. یکی از واقعیت های انکارناپذیر در سالمندی، نزدیک شدن به واقعیت مرگ و اضطراب حاصل از آن است که سازگاری افراد سالمند را تضعیف می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرسختی روان شناختی و التزام عملی به نمازبا اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل سالمندان مرد بالای 60 سال ساکن منطقه 1 شهر تهران بود. از منطقه یک شهر تهران در پارک های محلی، 250 مرد سالمند بالای 60 سال، به صورت در دسترس انتخاب شدند و مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز انیسی و همکاران، سیاهه سرسختی روان شناختی اهواز کیامرثی و همکاران و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل کردند. داده های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسونو رگرسیون چندگانه به روش همزمان در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند کهسرسختی روان شناختی و التزام عملی به نماز با اضطراب مرگ در سالمندان رابطه منفی دارد (01/0P<). همچنین مدل رگرسیون اضطراب مرگ نشان داد که سرسختی روان شناختی (05/0>P) و التزام عملی به نماز (01/0>P)، اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی (01/0>P)، توجه و عمل به مستحبات (01/0>P)، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز (01/0>P)، مراقبت و حضور قلب در نماز (01/0>P) قادر به پیش بینی اضطراب مرگ به صورت منفی بودند. طبق نتایج، پیشنهاد می شود مشاوران و روان شناسان حوزه سالمند با آگاهی رسانی و بکارگیری تدابیری در جهت افزایش سرسختی و انجام فرایض دینی، اضطراب مرگ در سالمندان را کاهش دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123638 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.