ساخت و اعتباریابی پرسش نامه خاطره پردازی سالمندان

پیام:
چکیده:
بر اساس ادبیات پژوهشی سالمندان، مرور خاطرات در این افراد از متغیرهای بسیار مهم است. با این حال فقدان یک ابزار مناسب در ایران جهت سنجش میزان و نوع خاطره پردازی سالمندان به چشم می خورد. بنابراین هدف این مطالعه، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه خاطره پردازی سالمند بر اساس مدل وات و وانگ (1991) بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، یک مطالعه «تحقیق و توسعه» و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان بالای 60 سال شهرهای همدان، کرمانشاه، اراک، رشت، سمنان، ارومیه، آبادان، تهران و کرمان بودند که از میان آنها 436 نفر (226 مرد و 210 زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه 48 گویه ای خاطره پردازی سالمندان پاسخ دادند. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 23 نشان داد، پایایی درونی بر حسب آلفای کرونباخ برای کلیه گویه ها 904/0 و برای زیرمقیاس های روایتی-انتقالی، وسواسی، انسجامی، آمادگی برای مرگ، و گریزی به ترتیب 904/0، 826/0، 795/0، 812/0 و 774/0 بود. به منظور بررسی ساختار عاملی پرسش نامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه چرخش وریماکس استفاده شد که نتایج نشان داد 18 گویه از پرسش نامه از بار عاملی قابل قبولی در هیچ یک از زیرمقیاس ها برخوردار نبودند و 30 گویه در قالب پنج عامل در پرسش نامه جهت سنجش خاطره پردازی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از خاطره پردازی روایتی-انتقالی (8 گویه)، وسواسی (6 گویه)، انسجامی (7 گویه)، آمادگی برای مرگ (5 گویه) و گریزی (4 گویه). همچنین زیرمقیاس خاطره پردازی ابزاری و حفظ صمیمیت از مقیاس حذف شدند. بنابراین کاربست پرسش نامه 30 گویه ای خاطره پردازی سالمندان در مطالعات آینده و بررسی رابطه میزان و نوع خاطره پردازی با دیگر متغیرهای مهم سالمندان می تواند باب جدیدی در حوزه مطالعات سالمند در ایران باز نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
333 -345
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123640 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.