نقش فضیلت سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر می باشد. این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایش، همبستگی است .ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد فضیلت کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه عملکرد سازمانی شریف آبادی و همکاران (1390) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل که دارای سمت سازمانی بوده و در دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر مشغول فعالیت بودند را شامل می شود تعداد کل کارکنان 230 و نمونه آماری براساس جدول کرجسی مورگان 140 نفر انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. نتایج حاکی ار آن است که خوش بینی بر عملکرد شغلی کارکنان (645/0) تاثیر دارد. همچنین اعتماد (725/0)، شفقت (648/0)، صداقت (871/0) و بخشش (878/0) بر عملکرد شغلی کارکنان بر دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیر دارد. در نتیجه فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2127069 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!