فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

این پژوهش به شناسایی تحقیقات انجام شده در حوزه تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم با استفاده از رویکرد فراتحلیل پرداخته شده است.

روش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده است و به دلیل به کارگیری روش فراتحلیل در زمره پژوهش های کمی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل چهار پایان نامه، بیست مقاله فارسی و دو مقاله لاتین بوده است که از سایت نشریات ناجا، ایران داک، مگ ایران، سیویلیکا، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه های ساینس دایرکت و امرالد مورد نظر قرار گرفته است. از بین آن ها تعداد ده مطالعه که در آن ها آماره های ضریب همبستگی، ضریب معناداری یا ضریب همبستگی و مقدار خی دو محاسبه شده، بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، روش مرور ساختار یافته و در بخش آمار استنباطی روش فراتحلیل بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار CMA استفاده شده است.

یافته ها

در این ده پژوهش هم سی و شش متغیر بررسی شده است که یافته های پژوهش نشان داده است که متغیرهای مورد بررسی جهت پیشگیری از جرایم موثر بوده که بیشترین تاثیرگذاری متغیرهای فعالیت های اجتماعی 911/0، فرهنگی 908/0 و اقتصادی 894/0 سازمان های مردم نهاد در پیشگیری اجتماعی از جرایم می باشد که دارای اندازه اثر بزرگ بوده است و کمترین متغیر موثر در پیشگیری از جرایم عبارت است از ارایه اطلاعات پلیس به جامعه با اندازه اثر کوچک 190/0 بوده است.

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین متغیر تاثیرگذار در پیشگیری از جرایم، فعالیت های اجتماعی سازمان های مردم نهاد بوده است و کمترین متغیر ارایه اطلاعات پلیس به جامعه بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129821 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.