اثرات ضدباکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلای و مقایسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد

پیام:
چکیده:
زمینه

تحقیقات بسیاری بر روی مرکبات و اسانس آن ها از نظر خاصیت نگهدارندگی و تاثیر بر ایمنی مواد غذایی صورت گرفته است. 

هدف

این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد باکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات انجام شده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی میوه کامکوات در اوایل زمستان سال 1396 از بازار شهر قزوین خریداری شد. حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی اسانس پوست میوه کامکوات برای سویه های استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیا کلای با استفاده از روش میکرودایلوشن (دامنه غلظت اسانس 82/48-655/97-31/195-625/390-25/781-5/1562-3125-6250-125000-25000 میکروگرم بر میلی لیتر) و قطر هاله عدم رشد باکتری ها با روش دیسک دیفیوژن تعیین شد و با دامنه غلظت های 105×4، 105×6، 105×8، 106 میلی گرم بر میلی لیتر، اسانس پوست میوه با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه شد. برای بررسی وجود اختلاف معنی دار در نتایج از آزمون های آنوای یک طرفه و تی مستقل استفاده شد.

یافته ها

غلظت 18/0±42/0 میکروگرم بر میلی لیتر اسانس پوست میوه کامکوات بر ضد باکتری استافیلوکوکوس اوریوس و غلظت 09/0±26/0میکروگرم بر میلی لیتر اسانس بر ضد باکتری اشریشیا کلای بیشترین اثر مهار کنندگی را از خود نشان داد. در روش دیسک دیفیوژن هم میانگین بیشترین قطر هاله عدم رشد برای استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیاکلای به ترتیب 1/12 و 17/10میلی متر تعیین شد.

نتیجه گیری

اثر ضدمیکروبی اسانس پوست میوه کامکوات علیه باکتری های مورد مطالعه قابل توجه بود؛ بنابراین به عنوان یک فراورده گیاهی استفاده از آن می تواند مفید باشد و همچنین می تواند جایگزینی برای داروها و افزودنی های غذایی سنتزی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
504 -513
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131405 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.