بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به مولفه های اسلامی شدن دانشگاه ها

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر اسلامی شدن دانشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام شد.

روش

روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ماهیت آن، کاربردی است. جامعه آماری 512 نفر و حجم نمونه آماری 105 نفر به صورت هدفمند انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی، آزمون تی مستقل، یومن- ویتنی و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.

یافته ها

اساتید، مولفه های فرهنگی- تربیتی و آموزشی را بر اسلامی شدن دانشگاه موثر می دانند. با مقایسه میانگین رتبه ای، مولفه های فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهش- فناوری و مدیریتی در اولویت اول تا چهارم قرار دارند. در مولفه های چهارگانه مزبور بین دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت، گروه تحصیلی، سطح تحصیلات، سنوات خدمت و مرتبه علمی، تفاوت معناداری وجود نداشت.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد مولفه های فرهنگی- تربیتی و آموزشی، تاثیر قابل توجهی در اسلامی شدن دانشگاه ها دارند. توجه و توسعه راهبردمحور این مولفه ها، موجب اسلامی شدن دانشگاه خواهد شد..

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134107 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.