انگیزه های اقدام به جراحی های زیبایی در زنان متاهل: یک مطالعه ی کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

این مطالعه با هدف بررسی علل اقدام زنان متاهل به جراحی های زیبایی مورد بررسی قرار گرفت.

روش اجرا

 مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی و در حیطه ی پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش داده بنیاد انجام شد. بدین منظور 21 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه ی عمیق در طول دوره ی 6 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، ثبت و سپس کدگذاری و در قالب مقوله های اصلی، دسته بندی شدند.

یافته ها

تحلیل مصاحبه ی شرکت کنندگان به شناسایی 416 کد اولیه، 21 زیرمقوله و 3 مقوله ی اصلی شامل زمینه های فردی، زناشویی خانوادگی و فرهنگی اجتماعی منجر شد.

نتیجه گیری

 تمایل به جراحی زیبایی از طرفی متاثر از عوامل فردی همچون بدریخت انگاری، تصویر منفی فرد نسبت به خود و غیره بوده است. از طرفی متاثر از عوامل خانوادگی زناشویی همچون ادراک تکراری شدن برای همسر، تحقیر از سوی همسر و خانواده و غیره بوده و از طرفی متاثر از عوامل اجتماعی فرهنگی همچون نقش همسالان و دوستان و نقش مدل های رسانه ای و غیره بوده است بنابراین لزوم توجه به علل اقدام زنان به جراحی های زیبایی اهمیت اساسی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.