سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: یک مطالعه مقطعی در سال 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

برخی مطالعات سبک یادگیری دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی را به صورت مجزا مورد ارزیابی قرار داده اند. اما، تعداد معدودی به بررسی سبک یادگیری دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های علوم پزشکی پرداخته اند. لذا این مطالعه با هدف تعیین سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام یافته است.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 228 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1396 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش آخرین نسخه پرسشنامه سبک یادگیری Kolb بود. در نهایت داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (مجذور کای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

8/54% نمونه ها مونث و 89/5% مجرد بودند. 63/2% معدل بالاتر از 16 داشتند و 52/2% ترم 2 تحصیلی بودند. سبک یادگیری 40/4% دانشجویان جذب کننده، 21/9% واگرا، 19/3% انطباق یابنده و 18/4% هم گرا بود. ارتباط معناداری بین سبک یادگیری و رشته تحصیلی (0/014=p) و نیز معدل (0/006=p) مشاهده شد، اما ارتباط معناداری بین سبک یادگیری با جنس، سن، وضعیت تاهل و ترم تحصیلی دیده نشد (0/05<p).

نتیجه گیری

با توجه به این که سبک یادگیری غالب دانشجویان جذب کننده بوده است و با توجه به این نکته که حرفه های پزشکی از مشاغل ارتباطی، مردم محور و عملی است، لازم است اساتید دانشگاه توجه بیش تری به سبک یادگیری دانشجویان داشته باشند، و از راهبردهای مختلف آموزشی برای تقویت و افزایش توانمندی های لازم برای این گروه از فراگیران در محیط های آموزشی و بالینی استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135737 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.