تعیین رابطه بین محیط مدرسه و کلاس درس با رفتارهای پرخطر و استعداد به اعتیاد در دانش آموزان متوسطه

پیام:
چکیده:
مقدمه

درک خطرپذیری نوجوان به عنوان اقتضای قابل انتظار و نه به عنوان یک رفتار انحرافی ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محیط مدرسه و کلاس درس با رفتارهای پرخطر و استعداد به اعتیاد دانش آموزان متوسطه بود.

مواد و روش ها

 جهت انجام این پژوهش از یک طرح پژوهشی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه اول در سال تحصیلی 1397- 1398 شهر زاهدان تشکیل می دادند که به روش خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل محیط کلاس درس و مدرسه آلفرد و همکاران (2004)، خطرپذیری نوجوانان ایرانی (1390) و استعداد به اعتیاد (1991) بود. داده ها در مدت سه هفته جمع آوری شدند و سپس با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون خطی در نرم افزار 23Spss  تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محیط کلاس و مدرسه با رفتارهای پرخطر (20.0=r) در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین استعداد به اعتیاد با محیط کلاس و درس (0.23=r) دانش آموزان در سطح 95 درصد اطمینان وجود داشت.

نتیجه گیری

پیشگیری از رفتارهای پرخطر همواره راحت تر، کم هزینه تر و موثرتر از درمان آن می باشد. بنابراین ایمن سازی فضای مدارس میتواند موجب کاهش بروز رفتارهای خطرناک در دانش آموزان شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.