ساخت و بررسی روایی مدل و پرسشنامه ی هویت نویسنده با رویکرد تحلیل عاملی

پیام:
چکیده:

از زمان بازگشایی جعبه سیاه مفهوم "هویت نویسنده"، کمبود مدلی بر اساس چارچوب های نظری جامع، نیاز را برای ساخت مدلی مستحکم برای این مفهوم را پررنگ کرده است. بدین منظور، اهداف اصلی این پژوهش بواسطه ی رویکرد سه مرحله ای ذیل تحقق یافتند که شامل فرضیه سازی مدل هویت نویسنده، ساخت و بررسی روایی پرسشنامه بر اساس این مدل و سنجش مدل بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه میباشد. جامعه آماری این پژوهش را، 30پاسخ دهنده در سنجش اولیه، 60پاسخ دهنده در مرحله بررسی پایایی، 140پاسخ دهنده در تحلیل عامل اکتشافی، 175پاسخ دهنده در تحلیل عامل تاییدی تشکیل داده اند. در مرحله ی اول، مدل هویت نویسنده بر اساس مدل هویت نویسنده ی (Ivanic (1998، مدل صدای نویسنده ی (Prior (2001، مطالعه ی دقیق پیشینه ی تحقیقاتی و مشورت با متخصصان، شکل گرفت. در مرحله ی دوم، پرسشنامه ای بر اساس مدل ساخته شده، تهیه و روایی آن مورد برسی قرار گرفت. . بنابر نتایج آزمون کرونباخ آلفا، میزان همبستگی درونی این پرسشنامه 73/0 تخمین زده شد. به دنبال آن، نتایج تحلیل عامل اکتشافی مدل نهایی را متشکل از چهار عامل هویت و صدای نویسنده، نقش نویسنده، پیشینه ی نویسنده و سبک نویسنده ارایه داد. سوم، در مرحله ی تحلیل عامل تاییدی، از مدلسازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس (AMOS) برای ارزیابی مدل ارایه شده استفاده شد که نتایج آن برازش مدل چهار عاملی را تایید کرد. نتایج این پژوهش چند مرحله ای به منظور نشان دادن نقس اساسی هویت نویسنده در نوشتار دانشگاهی برای نویسندگان مبتدی و حرفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
243 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135987 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.