ارزیابی تاثیر چرخه های انجماد-ذوب بر روی سرعت امواج فشاری و چگالی سنگ شیست (مطالعه موردی: معدن انگوران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق تاثیر چرخه های مختلف انجماد-ذوب بر سرعت امواج فشاری و چگالی سنگ شیست بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا 13 عدد گمانه در معدن انگوران حفاری و تعداد 25 نمونه استوانه ای آماده سازی گردید. سپس، نمونه ها در آزمایشگاه با استفاده از فرآیند انجماد-ذوب هوازده و پارامترهای سرعت امواج فشاری و چگالی خشک نمونه ها در چرخه های 0، 7، 15، 40 و 75 اندازه گیری گردید. تحلیل نتایج نشان دهنده کاهش نمایی سرعت امواج فشاری (50% کاهش) و چگالی خشک (20% کاهش) به ازای افزایش تعداد چرخه های انجماد-ذوب می باشد. همچنین، سرعت امواج فشاری با افزایش چگالی خشک به صورت نمایی افزایش می یابد. با برازش نتایج حاصله، دو رابطه تجربی مجزا جهت محاسبه سرعت موج فشاری و چگالی خشک در سنگ شیست به ازای چرخه های مختلف انجماد-ذوب و یک رابطه هم بین سرعت موج فشاری و چگالی خشک ارایه شده است. بعلاوه، بافت نمونه ها هم در حالت بکر و هم پس از اعمال 75 چرخه انجماد-ذوب به وسیله میکروسکوپ الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان دهنده متراکم بودن بافت نمونه ها قبل از هوازدگی و افزایش فاصله بین ناپیوستگی ها بعد از هوازدگی می باشد. در نهایت، نتایج اعتبارسنجی نشان داد که همخوانی خوبی بین خروجی حاصل از تحقیق حاضر و مطالعات قبلی وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2136301 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!