بررسی مداخله ای تاثیر تمرینات آمادگی همراه با رژیم غذایی پرچرب بر بیماری کاهش فشار در غواصان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات آمادگی ویژه غواصی همراه با رژیم غذایی پرچرب بر پاسخ برخی شاخص های ریوی مربوط به بیماری کاهش فشار در غواصان حرفه ای بود.

روش بررسی

22 غواص حرفه ای به طور تصادفی در 2 گروه شامل گروه تجربی (12) و گروه کنترل (12) تقسیم شدند. غواصان گروه تجربی به مدت 12 هفته، تمرینات آمادگی به همراه رژیم غذایی پرچرب را دنبال کردند و آزمودنی های گروه کنترل به مدت 12 هفته فقط به تمرینات آمادگی پرداختند. حجم ها و ظرفیت های ریوی پیش از شروع تمرینات، بعد از هفته ششم و دوازدهم موردسنجش قرار گرفتند. با مجوزهای لازم و کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصله، زیر نظر کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم تحقیقات مطالعه انجام گرفت. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس مکرر در سطح معناداری 0/05>P مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که اثر اصلی هفته ها (گذر زمان) در میزان حجم جاری معنی دار بود (P = 0.000, F = 32.13) ولی اثر اصلی هفته ها بر میزان حجم ذخیره دمی معنی دار نبود (P = 0.371, F = 1.015). اثر اصلی هفته ها برای میزان حجم ذخیره بازدمی معنی دار بود(P = 0.000, F = 37.612). اثر اصلی هفته ها برای میزان ظرفیت حیاتی معنی دار نبود (F = 1.375, P =.026). اثر اصلی هفته ها برای میزان حجم باقیمانده معنی دار نبود (1/580= P=0/219،F). اثر اصلی هفته ها برای ظرفیت باقیمانده عملکردی معنی دار بود (F = 36.138, P = 0.000). اثر اصلی هفته ها برای میزان ظرفیت کل ریه معنی دار نبود (P = 0.207, F = 1.354).

نتیجه گیری

با توجه به ارتباط بین افزایش چربی های خون و بیماری کاهش فشار در غواصان، بنابراین می توان گفت که از مصرف رژیم غذایی پرچرب هم زمان و قبل از فعالیت غواصی خودداری کنند. How to cite this article: Hosseini R, Matin Homaee H, Banaeifar A. Effect of High Fat Diet on Pulmonary Performance of Divers: An Interventional Study. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):208-16.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
208 -216
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137134 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.