اثر تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان ژن های AMPK و MAFbx میوکارد موش های صحرایی دیابتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت یکی از بیماری های متابولیکی است که با آسیب قلبی همراه است. نشان داده شده است که فعالیت ورزشی و رزوراترول باعث بهبود ساختار و عملکرد قلب آزمودنی های دیابتی می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان  ژن های AMPK و MAFbx بافت قلب مدل تجربی دیابت بود.

روش تحقیق

 در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر ویستار، به طور تصادفی به 5 گروه کنترل (CN)، دیابت (DM)، دیابت-رزوراترول (RDM)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، دیابت-تمرین هوازی-رزوراترول (RTDM) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته، برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. رزوراترول(mg/kg 20)  برای گروه های  RDMو TRDM به مدت 8 هفته به طور زیر جلدی تزریق شد. پس از 48 ساعت از آخرین جلسه تمرینی، رت ها بیهوش و تغییرات کمی بیان ژن های AMPK و MAFbx میوکارد به روش Real Time PCR بررسی گردید.

یافته ها

 نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان AMPK (0/001>p) و افزایش MAFbx (0/001>p) کاردیومیوسیت ها در گروه های DM نسبت به گروه CN بود. بیان AMPK در گروه TRDM نسبت به گروه های DM (0/009=p)، RDM (0/011=p) و TDM (0/043=p) افزایش معنی داری داشت. بیان MAFbx کاردیومیوسیت ها در گروه های RDM ، TDM (0/001>p) و TRDM (0/001>p) نسبت به گروه DM کاهش معنی داری داشت؛ همچنین بیان MAFbx در گروه های TRDM نسبت به گروه RDM (0/041=p) نیز کاهش معنی داری داشت.

نتیجه گیری

 تمرین طولانی مدت هوازی، با و بدون مصرف رزوراترول احتمالا می تواند سبب کاهش شاخص های ژنومی آتروفی و افزایش هیپرتروفی میوکارد موش های صحرایی دیابتی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
150 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137418 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.