فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 83، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ملیحه آقاسی زاده، مجید غیور مبرهن، طوبی کاظمی، امیر آوان، ابراهیم میری مقدم* صفحات 118-127

  لیپوپروتیین با چگالی بالا (HDL)، مجموعه ای از ذرات با ساختار ناهمگن است که به واسطه ترکیبات متنوع شامل بار سطحی، اندازه، ترکیبات لیپیدی و پروتیین دارای عملکردهای متفاوتی هستند. چندین مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر نشان داده اند که رابطه معکوس واضحی بین غلظت HDL سرم و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب وجود دارد؛ علی رغم این رابطه، شواهد بالینی، مفیدبودن تنها سطح بالاتر HDL-C در پیش بینی خطر بیماری های قلبی- عروقی را به چالش کشیده اند و اثبات کرده اند که ساختار HDL تغییر کرده و عملکرد خود را از دست می دهد؛ بنابراین تحقیقات گسترده برای شناسایی عوامل و نشانگرهای زیستی جدید برای بهبود عملکرد HDL و کاهش خطر بیماری های قلبی- عروقی مورد نیاز است. با توجه به اینکه مهمترین عملکرد HDL ، انتقال کلسترول اضافی از بافت های محیطی و سلول های ماکروفاژ از طریق گیرنده ای به نام ABCA1 و هدایت آن به سمت کبد است، نقش مهمی در محافظت از تشکیل پلاک آترواسکلروز ایفا می کند. این مولکول می تواند اثر حافظتی قدرتمندی در برابر آسیب های اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد با مهار متناوب تولید لیپیدهای اکسید شده پیش التهابی در لایه اینتیمای شریان ها فراهم کند. ارتباط معکوس بین توانایی efflux کلسترول و شیوع بیماری قلبی-عروقی وجود دارد. توانایی خروج کلسترول از ماکروفاژها توسط HDL ، یک معیار کلیدی برای تعیین عملکرد HDL به شمار می رود و رابطه معکوس قوی ای با ضخامت اینتیما- مدیا کاروتید و تنگی شریان کروناری در آنژیوگرافی مستقل از سطح HDL دارد.

  کلیدواژگان: لیپوپروتئین با چگالی بالا، بیماری های قلبی- عروقی، آتروسکلروزیس، لیپوپروتئین
 • سمانه حاجی محمدخانی*، زهرا عابدیان، امین اظهری، محمدتقی شاکری، مهدی طالبی صفحات 128-138
  زمینه و هدف

  زایمان زودرس و پیامدهای آن شامل نارسی نوزاد و بستری شدن در بخش NICU، با صدمات روحی- روانی به مادر و خانواده همراه است که با انجام مداخلات کم هزینه و عملی برای کاهش صدمات روحی- روانی می توان نقش مهمی در ارتقای سلامت مادران داشت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرین های جسمی- ذهنی بر افسردگی بعد از زایمان زودرس انجام شد.

  روش تحقیق

   این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 100 زن با زایمان زودرس در هفته 28-36، در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1398 انجام شد. نمونه گیری به روش بلوک بندی تصادفی انجام و افراد مورد مطالعه به روش در دسترس انتخاب شدند و در  دو گروه کنترل (50 نفر) و مداخله (50 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله تمرین های ورزشی کششی را به همراه مراقبه توسط پژوهشگر در روز سوم بعد از زایمان، با تواتر دو جلسه در هفته تا 8 جلسه، انجام دادند و گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. پرسشنامه افسردگی Beck برای هر دو گروه در 24 ساعت اول بعد از زایمان و در انتهای مطالعه تکمیل شد. تحلیل آماری داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون انجام گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمرات افسردگی در گروه مداخله و کنترل در انتهای پژوهش تفاوت آماری معنادار داشت (0/001≥P). میانگین نمره افسردگی در گروه مداخله در ابتدا و انتهای پژوهش معنادار بود (0/001>P).

  نتیجه گیری

  برنامه ورزشی کششی با تمرکز روی جسم متعاقب زایمان می تواند میزان افسردگی در مادران با زایمان زودرس را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: مراقبه: افسردگی بعد از زایمان، زایمان زودرس، ورزش کششی
 • ریحانه جوانشیر، مینا همتی* صفحات 139-149
  زمینه و هدف

  کوآنزیم Q10 از جمله آنتی اکسیدان هایی است که امروزه در بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استرس اکسیداتیو در عوارض ناشی از دیابت، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت های صحرایی دیابتی انجام شد.

  روش تحقیق

   تعداد 18 رت صحرایی نر نژاد اسپراگ به طور تصادفی به 3 گروه 6تایی تقسیم شدند. گروه شاهد که سرم فیزیولوژی دریافت کردند، گروه دیابتی (STZ:55mg/kg) دریافت کننده روغن کنجد؛ و گروه مکمل که دیابتی شده و Q10 با دوز mg/kg 2 را به صورت صفاقی به مدت 10 روز دریافت کردند. در پایان روز دهم، نمونه خون وریدی جمع آوری شد. سطح پلاسمایی گلوکز، انسولین، ویتامین D، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدیید و گروه های تیول پروتیینی با استفاده از روش کالریمتری مربوطه اندازه گیری شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد درمان رت های دیابتی با مکمل کوآنزیم Q10 سبب کاهش معنی دار میزان قند خون ناشتا و مالون دی آلدهید و افزایش معنی دار سطح سرمی انسولین و ویتامین D در مقایسه با رت های دیابتی شد (P<0/05). میانگین وزن، گروه های تیول، مقاومت به انسولین و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در رت های دیابتی درمان شده با مکمل کوآنزیم Q10 در مقایسه با گروه کنترل دیابتی تغییراتی داشت اما معنی دار نبودP>0/05.

  نتیجه گیری

  مصرف مکمل کوآنزیم Q10 می تواند از طریق اثرات آنتی اکسیدانی خود، استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، دیابت ملیتوس، کوآنزیم Q10، ویتامین D
 • بنت الهدی اسماعیلی، احمد عبدی*، آسیه عباسی دلویی، پروین فرزانگی صفحات 150-160
  زمینه و هدف

  دیابت یکی از بیماری های متابولیکی است که با آسیب قلبی همراه است. نشان داده شده است که فعالیت ورزشی و رزوراترول باعث بهبود ساختار و عملکرد قلب آزمودنی های دیابتی می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان  ژن های AMPK و MAFbx بافت قلب مدل تجربی دیابت بود.

  روش تحقیق

   در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر ویستار، به طور تصادفی به 5 گروه کنترل (CN)، دیابت (DM)، دیابت-رزوراترول (RDM)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، دیابت-تمرین هوازی-رزوراترول (RTDM) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته، برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. رزوراترول(mg/kg 20)  برای گروه های  RDMو TRDM به مدت 8 هفته به طور زیر جلدی تزریق شد. پس از 48 ساعت از آخرین جلسه تمرینی، رت ها بیهوش و تغییرات کمی بیان ژن های AMPK و MAFbx میوکارد به روش Real Time PCR بررسی گردید.

  یافته ها

   نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان AMPK (0/001>p) و افزایش MAFbx (0/001>p) کاردیومیوسیت ها در گروه های DM نسبت به گروه CN بود. بیان AMPK در گروه TRDM نسبت به گروه های DM (0/009=p)، RDM (0/011=p) و TDM (0/043=p) افزایش معنی داری داشت. بیان MAFbx کاردیومیوسیت ها در گروه های RDM ، TDM (0/001>p) و TRDM (0/001>p) نسبت به گروه DM کاهش معنی داری داشت؛ همچنین بیان MAFbx در گروه های TRDM نسبت به گروه RDM (0/041=p) نیز کاهش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

   تمرین طولانی مدت هوازی، با و بدون مصرف رزوراترول احتمالا می تواند سبب کاهش شاخص های ژنومی آتروفی و افزایش هیپرتروفی میوکارد موش های صحرایی دیابتی شود.

  کلیدواژگان: AMPK، موش های صحرایی دیابتی، تمرین، MAFbx، رزوراترول
 • معصومه همتی مسلک پاک*، شهین علیپور، نادر آقاخانی، حمیدرضا خلخالی صفحات 161-171
  زمینه و هدف

  خانواده می تواند نقش مهمی در سازگاری بیماران مبتلا به دیابت با تغییرات شیوه زندگی داشته باشد، به طوری که خانواده به عنوان اساسی ترین رکن جامعه، مسوول اجرای مراقبت صحیح از بیمار مبتلا به دیابت می باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

  روش تحقیق

  در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 80 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و یکی از اعضای خانواده آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. تبعیت از درمان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مقادیر آزمایشگاهی قبل و 3 ماه بعد از مداخله بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، تی مستقل، تی زوجی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   بعد از اجرای برنامه مراقبت خانواده محور، میانگین نمرات تبعیت از درمان در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بود که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود (0/0001=P). نتایج بیانگر کاهش میانگین نمره مقادیر قند خون ناشتا، قند خون تصادفی و هموگلوبین گلیکوزیله در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود .این کاهش از نظر آماری معنی دار بود (0/0001=P).

  نتیجه گیری

   مراقبت خانواده محور می تواند تبعیت از درمان را افزایش و مقادیر قند خون ناشتا، قند خون تصادفی و هموگلوبین گلیکوزیله را کاهش دهد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد خانواده به اعضای دیابتی توجه بیشتری نمایند.

  کلیدواژگان: تبعیت از درمان، قندخون، پرستاری خانواده محور، دیابت نوع دو
 • محمدرضا دوست آبادی، دیبا اباذری، مسعود یوسفی، علی حسینی نژاد محبتی، صدیقه سلیمانی، محسن فوادالدینی* صفحات 172-181
  زمینه و هدف

  عفونت های دستگاه ادراری- تناسلی می تواند یکی از عوامل مهم ایجاد ناباروری در مردان باشد. شناسایی آلودگی باکتریایی مایع سمن و استفاده از درمان آنتی بیوتیک مناسب می تواند منجر به بهبود پارامترهای اسپرم شود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی مایع سمن و تاثیر آن بر پارامترهای استاندارد اسپرم انجام شد.

  روش تحقیق

   در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، آنالیز مایع سمن 40 مرد مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیرجند با استفاده از دستگاه اسپرمیوگرام مدل CASA انجام شد. برای بررسی قابلیت حیات اسپرم، از رنگ آمیزی ایوزین- نیگروزین استفاده شد. پس از کشت نمونه سمن روی محیط های کشت میکروبی، آلودگی باکتریایی با استفاده از روش های میکروب شناسی متداول ارزیابی گردید. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های باکتریایی با روش دیسک دیفیوژن انجام شد.

  یافته ها

   در مطالعه حاضر، 12 نمونه مایع سمن (30 درصد) دارای آلودگی باکتریایی تشخیص داده شد که بیشترین فراوانی (7/41%) مربوط به اشریشیاکلای بود. بین آلودگی باکتریایی سمن و سابقه عفونت ادراری، رابطه معنی داری وجود داشت (0/001=P). کاهش حرکت، حیات و تعداد اسپرم در افراد دارای آلودگی باکتریایی سمن به طور معنی داری مشاهده گردید (P<0/05). نیتروفورانتویین، جنتامایسین و سفالوسپورین های نسل سوم به عنوان موثرترین گزینه های درمانی برای کاهش آلودگی باکتریایی سمن بودند.

  نتیجه گیری

   آلودگی باکتریایی سمن می تواند سبب کاهش قابل توجه حرکت، حیات و تعداد اسپرم شود. با توجه به شیوع به نسبت بالای آلودگی های باکتریایی سمن و ارتباط قابل توجه آن با فاکتورهای اسپرم، غربالگری میکروبی زوج های نابارور بدون علایم بالینی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، آلودگی باکتریایی، ناباروری، مایع سمن، اسپرم
 • صدیقه حاجی دوست، غلامرضا شریف زاده، انسیه نوروزی، بی بی نرجس معاشری* صفحات 182-190
  زمینه و هدف

  کم خونی ناشی از کمبود آهن، یک مسیله مهم بهداشتی به خصوص در دختران نوجوان است. هدف این مطالعه، تعیین کاربرد سازه های مدل اعتقاد بهداشتی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مصرف مکمل آهن در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند بود.

  روش تحقیق


  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 517 نفر از دانش آموزان دختر پایه نهم انجام شد. دانش آموزان با روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شد، صورت گرفت. پرسشنامه دربرگیرنده اطلاعات دموگرافیک، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و سوالات آگاهی بود. داده ها با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که آگاهی جامعه در رابطه با مصرف مکمل آهن 1/10، 6/42 و 7/34 درصد، نگرش آنان 4/1، 6/52 و 46 و عملکرد آنها 8/57، 6/34 و 5/7 درصد بوده که به ترتیب در سطوح ضعیف، متوسط و خوب قرار داشتند. پیش بینی کننده های رفتار مصرف مکمل آهن شامل: خودکارآمدی (β = 0.196, P <0.001)، راهنمای عمل (β = 0.330, P <0.001) و شدت درک شده (β = 0.085, P <0.046) بودند. این سازه ها در مجموع 4/32 درصد (0/324=R) از تغییرات رفتار را پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  آگاهی و نگرش دانش آموزان در حد متوسط است و اکثر دختران پایه نهم قرص آهن را مصرف نمی کنند؛ پیشنهاد می شود که با انجام مداخلات آموزشی و راهنما برای عمل، شدت درک شده و خودکارآمدی دانش آموزان تقویت گردد.

  کلیدواژگان: نگرش، مدل اعتقاد بهداشتی، آهن، آگاهی، مکمل، دانش آموزان
 • میترا مودی، حسن زمانیان*، غلامرضا شریف زاده صفحات 191-200
  زمینه و هدف

  بازی های رایانه ای، گونه ای از فناوری های ارتباطی نوین در حال رشد و جذاب می باشند. این مسیله محققان را بر آن داشته تا به مطالعه تاثیرات این بازی ها بر استفاده کنندگان بپردازند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع وابستگی به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397 انجام گرفت.

  روش تحقیق

   در این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی، 507 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول گناباد به روش نمونه گیری چندمرحله ای بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای Lemmens بود. داده ها با نرم افزار SPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین سنی دانش آموزان مورد مطالعه 1±13/5 سال بود. محبوبترین ویژگی بازی های رایانه ای هیجان زیاد (42%) و رقابتی بودن بازی (29%) و بیشترین نوع بازی های رایانه ای فوتبال (48/9%) و بازی های خشن (21/7%) گزارش شد. میزان 28/4% دانش آموزان برای انجام بازی رایانه ای به گیم نت می رفتند. میزان شیوع وابستگی به بازی‏های رایانه ای در سطح متوسط به بالا (73/2%) بود که با سطح تحصیلات مادر (0/03=P)، انجام بازی رایانه ای توسط والدین (0/001≥P) و پایه تحصیلی دانش آموزان (0/04=P) ارتباط معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد که بیشترین میزان وابستگی دانش آموزان در سطح متوسط بود که بیانگر اهمیت مساله و لزوم انجام مداخلات در این زمینه توسط مسیولین می باشد.

  کلیدواژگان: شیوع، وابستگی، بازی رایانه ای، دانش آموز، پسر
 • حمیده مجیدی، نازیلا نیک بین، برهان منصوری، علیرضا امیرآبادیزاده، کبری ناصری، زهره کامیار، علی نقی زاده* صفحات 201-209
  زمینه و هدف

  افزودن نمک به مواد غذایی از جمله نان در کنار بهبود طعم آن می تواند مشکلاتی از جمله بالابردن فشار خون را ایجاد نماید؛ بنابراین با توجه به اهمیت وجود نمک در نان، هدف از این مطالعه بررسی میزان نمک نان در نانوایی های استان خراسان جنوبی در سال 97-1393 بود.

  روش تحقیق

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر با روش نمونه گیری تصادفی بر روی نانوایی های سطح استان خراسان جنوبی در بازه زمانی سال های 97-1393 انجام گردید. اندازه گیری میزان نمک، مطابق استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شد. از آزمون های آنالیز واریانس و تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

   تعداد 2577 قرص نان طی سال های 1397-1393 به آزمایشگاه مواد غذایی استان خراسان جنوبی ارسال گردید که میانگین کلی میزان نمک در نان لواش برابر با 0/57±1/63 گرم، تافتون 0/53±1/51گرم و در نان سنگگ برابر با 0/56±1/42 گرم بود. نتایج میانگین میزان نمک در سال های مختلف با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند (p<0/001).

  نتیجه گیری

   مقدار نمک مصرفی از نظر تغییرات میانگین مصرف نان در سال 1395، بیشترین میزان بوده است که به نظر می رسد علت آن عدم آگاهی نانوایان از تغییر استاندارد نمک در آن سال باشد؛ در نتیجه اتخاذ برنامه های پیشگیرانه و نظارتی معاونت غذا و دارو می تواند در این زمینه رهگشا باشد.

  کلیدواژگان: نانوایی، نان، نمک، خراسان جنوبی
 • فرشید عابدی، محمدحسن نمایی، زهرا حمیدی، مریم سلطانی، زهرا کیانی* صفحات 210-215

  بهداشت دست موثرترین، ساده ترین و کم هزینه ترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به عفونت های بیمارستانی است. به منظور ضدعفونی دست، نوع ماده استفاده شده بر کاهش بار میکروبی دست موثر است؛ به طوری که موادی که پایه الکلی دارند در مقایسه با سایر مواد تاثیر بیشتری بر ضدعفونی سریع و با دوام دست ها دارند. هدف مطالعه حاضر، تولید و بهینه سازی فرمولاسیون محلول ضدعفونی هندراب توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در راستای کاهش هزینه ها در شرایط تحریم و همچنین افزایش رضایت و تحمل پذیری این فرمول بود.

  کلیدواژگان: هندراب پایه الکلی، ضدعفونی، بهینه سازی، تولید، سازمان بهداشت جهانی
|
 • Malihe Aghasizadeh, Majid Ghayour Mobarhan, Toba Kazemi, Amir Avan, Ebrahim Miri Moghaddam* Pages 118-127

  High-density lipoprotein (HDL) is a set of particles with heterogeneous structures that have different functions due to various compounds including surface charge, size, lipid, and protein compounds. Several prospective epidemiological studies have demonstrated that there is a clear inverse relationship between serum HDL concentration and risk of coronary heart disease, despite this relationship, clinical evidence has only challenged the usefulness of higher levels of HDL-C in predicting the risk of cardiovascular diseases (CVD) and have proven that the structure of HDL is altered and loosed function. Therefore, extensive research is needed to identify new agents and biomarkers to improve HDL function and reduce the risk of cardiovascular disease. Given that the most important function of HDL is to transfer excess cholesterol from peripheral tissues and macrophage cells through a receptor called ABCA1 and direct it to the liver, plays an important role in protecting the formation of atherosclerotic plaque. This molecule can provide a strong protective effect against oxidative damage caused by free radicals with intermittent inhibition of the production of pro-inflammatory oxidized lipids in the intima layer of arteries. There is an inverse relationship between the ability to efflux cholesterol and the prevalence of CVD.
  The ability to remove cholesterol from macrophages by HDL, it is a crucial criterion for determining HDL performance, and it has a strong inverse relationship with carotid intima-media thickness and coronary artery stenosis in angiography independent of HDL level.

  Keywords: High Density Lipoprotein, Cardiovascular Disease, Atherosclerosis, Lipoprotein
 • Samane Haji Mohammad Khani*, Zahra Abedian, Amin Azhari, Mohammad Taghi Shakeri, Mahdi Talebi Pages 128-138
  Background and Aim

  The Premature Birth , and the consequences are include premature newborn and hospitalization in the NICU ward, it is associated with psychological damage to mother and family that can play an important role in promoting maternal health by performing low-cost, practical interventions to reduce psychological trauma. Therefore, the present study was performed to determine the impact of physical-mental exercises on depression after premature birth.

  Materials and Methods

  In this clinical trial, 100 women with premature birth in 28-36 weeks, it was performed in public hospitals in Mashhad in 2019. Sampling was performed by random blocking method and the subjects were selected by available method and were divided into two control groups (n=50) and intervention (n=50). The intervention group performed stretching exercises as well as meditation by the researcher on the third day after delivery with a frequency of two sessions per week for up to 8 sessions, and the control group received the usual care. Beck's depression questionnaire was completed for both groups in the first 24 hours after delivery and at the end of the study. Statistical analysis of the data was performed by independent t-test, Mann-Whitney and Wilkaxon.

  Results

  The mean score of depression in the intervention and control groups at the end of the study was statistically significant (p≥0.001). The mean score of depression in the intervention group was significant at the beginning and the end of the study (P<0.001).

  Conclusion

  Stretching exercises with a focus on the body after delivery can reduce the rate of depression in mothers with premature birth.

  Keywords: Meditation, Postpartum Depression, Premature Birth, Stretching Exercise
 • Reyhane Javanshir, Mina Hemmati* Pages 139-149
  Background and Aim

  Coenzyme Q10 is an antioxidant it is now used in diseases associated with oxidative stress. Given the importance of oxidative stress in the complications of diabetes, this study aimed to investigate the effect of CoQ10 supplementation on the status of oxidative stress and insulin resistance was performed in diabetic rats.

  Materials and Methods

  18 Sprague-Dawley male rats were randomly divided into 3 groups (n=6). The control group received the physiological serum, the diabetic group (STZ: 55 mg/kg) received sesame oil, and the supplement group, which was diabetic, received Q10 intraperitoneal (i.p) at a dose of 2 mg/kg per day for 10 days. At the end of the tenth day, a venous blood sample was collected. Plasma levels of glucose, insulin, vitamin D, total antioxidant capacity, malondialdehyde (MDA), and protein thiol groups were measured using the corresponding colorimetric methods.

  Results

   The results showed that treatment of diabetic rats with CoQ10 supplementation significantly reduced fasting blood sugar (FBS) and MDA levels and significantly increased serum insulin and vitamin D levels compared to diabetic rats (P < 0.05).The Average weight, thiol groups, insulin resistance, and total antioxidant capacity in the treated diabetic ratios with CoQ10 supplementation varied compared with the diabetic control group but were not significant (p >0.05).

  Conclusion

  Consumption of CoQ10 supplementation can reduce the oxidative stress caused by diabetes through its antioxidant effects.

  Keywords: Antioxidant, Diabetes Mellitus, Coenzyme Q10, Vitamin D
 • Bentollhoda Esmailee, Ahmad Abdi*, Asieh Abbassi Daloii, Parvin Farzanegi Pages 150-160
  Background and Aim

  Diabetes is a metabolic disease that is associated with heart injury. It has been shown that exercise training and resveratrol can improve the cardiac structure and function of diabetic subjects. The aim of the present study was to examine the effect of aerobic training along with resveratrol on gene expression of AMPK and MAFbx on cardiac tissue of diabetic experimental model.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 40 males Wistar rats were randomly were divided into 5 groups: control (CN), diabetes (DM), diabetes-Resveratrol (RDM), diabetes-aerobic exercise (TDM), diabetes-aerobic exercise-Resveratrol (RTDM).Training groups have performed a running program on the treadmill for 8 weeks. Resveratrol (20 mg/kg) was injected subcutaneously 8 weeks for RDM and TRDM groups. 48 hours after the last training session, rats were anesthetized. Changes in the expression of AMPK and MAFbx myocardial genes were quantified using real-time PCR methods.

  Results

  The results of the present study showed a reduction in AMPK expression (P < 0.001) and an increase in MAFbx (P < 0.001) in cardiomyocytes in DM groups compared to CN group.
  AMPK expression was significantly increased in TRDM group compared to DM (p=0.009), RDM (p=0.011) and TDM (p=0.043) groups. MAFbx expression of cardiomyocytes in RDM (p=0.012), TDM (p<0.001) and TRDM (p<0.001) groups had significantly reduction compared to DM group. Also, MAFbx expression was significantly reduction in TRDM groups compared to RDM (p=0.041) groups.

  Conclusion

   Long-term aerobic exercise, with and without resveratrol consumption it may cause to reduce the genomic indicators of atrophy and increase myocardial hypertrophy in diabetic rats.

  Keywords: AMPK, Diabetic Rats, Exercise, MAFbx, Resveratrol
 • Masumeh Hemmati Maslakpak*, Shahin Alipor, Nader Aghakhani, Hamidreza Khalkhali Pages 161-171
  Background

  Due to the prevalence of mortality due to complications of diabetes, this disease has focused on the health system.The family as the most basic pillar of society is responsible for the proper care of the patient with diabetes. Therefore, this study aimed to determine the effect of family-based care on adherence to treatment in type 2 diabetic patients.

  Materials & Methods

  In quasi-experimental study number of 80 patients with type II diabetes and one of his family members selected by convenience sampling method and randomly was allocated to intervention and control groups. Before the study, adherence to treatment was assessed using a researcher-made questionnaire and laboratory values before and 3 months after intervention. Data were analyzed by independent t-test, paired t-test and chi-square test.

  Results

  After implementing the family-based care program, increased mean scores for patient adherence to treatment in the intervention group compared to the control group, this increase was statistically significant (p=0/0001).The results showed a decrease in the mean of fasting blood sugar, random blood glucose, and hemoglobin glycosylated levels in the intervention group compared than the control group this decrease was statistically significant (p = 0.0001).

  Conclusion

  Family-based care has been able to increase adherence to treatment and reduce fasting blood sugar, random blood glucose, and hemoglobin glycosylated levels. Therefore, it is recommended to provide this model care for patients with diabetes.

  Keywords: Adherence to Treatment, Blood glucose, Family-Centered Nursing, Type 2 Diabetes Mellitus
 • Mohamad Reza Doostabadi, Diba Abazari, Masoud Yousefi, Ali Hosseininejad-Mohebati, Sedigheh Solymani, Mohsen Foadoddini* Pages 172-181
  Background and Aim

  Urinary tract infections can be one of the most important causes of infertility in men. Identification of semen bacterial contamination and using of appropriate antibiotic treatment can cause to improvement sperm parameters. The aim of this study was to evaluate the frequency of bacterial contamination of semen and its effect on standard sperm parameters.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, the semen analysis of 40 men referring to Birjand laboratories was performed by using the CASA model spermogram device. The Eosin-Nigrosin staining was used to evaluate of sperm viability. After semen samples were cultured on microbial culture media, bacterial contamination was assessed by using conventional microbiological methods. The determination of antibiotic susceptibility of bacterial isolates was performed by the disk diffusion method.

  Results

  In the present study, 12 samples of semen (30%) were detected with bacterial contamination, the most frequent of which was related to Escherichia coli (41.7%). Statistical analysis showed that there was a significant relationship between bacterial contamination of semen and history of UTI (P = 0.001). There was a significant decrease in the motility, viability and sperm count in subjects with bacterial semen contamination (P <0.05). Nitrofurantoin, Gentamicin and third-generation of Cephalosporins were reported as the most effective treatment options for reducing bacterial contamination in semen.

  Conclusion

  The bacterial contamination of semen can significantly reduce the motility, viability and sperm count. Due to the high prevalence of bacterial contamination in semen and its significant association with sperm factors, the microbial screening of infertile couples without clinical symptoms is essential.

  Keywords: Antibiotic Resistance, Bacterial Contamination, Infertility, Semen fluid, Sperm
 • Sadigeh Hajedoost, Gholamreza Sharifzadeh, Ensiyeh Norozi, Bi Bi Narjes Moasheri* Pages 182-190
  Background and Aim

  Anemia caused by iron deficiency, an important health issue is especially in teenager girls. The purpose of this study was, to determine the application of the Health Belief Model (HBM) constructs for the identification of influential factors on iron supplementation consumption among 9 th-grade female students in Birjand.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 517 of 9th grade female students. Students were selected by the randomized multistage sampling method. Data were collected through a researcher-made questionnaire whose validity and reliability was confirmed. The questionnaire included demographic information, HBM structures, and knowledge questions. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression model.

  Results

  The results of the study showed that knowledge of subjects about iron supplementation consumption, was 10.1%, 42.6%, and 34.7%, their attitudes are 1.4%, 52.6%, and 46%, and also their performance was 57.8%, 34.6% and 7.5%, in poor, moderate and good levels, respectively. Iron supplementation consumption behavior predictors include: Self-efficacy (β = 0.196, P <0.001), practice guidelines (β = 0.330, P <0.001) and perceived severity (β = 0.085, P <0.046). These construct predicted 32.4% (R = 0.324) of behavioral changes overall.

  Conclusion

  Students' knowledge and attitude were moderate, and most 9th-grade female students do not take iron tablet, it is suggested that practice, perceived severity, and self-efficacy in students should be strengthened by conducting educational interventions

  Keywords: Attitude, Health Belief Model, Iron, Knowledge, Supplementary, Students
 • Mitra Moodi, Hasan Zamanian*, Gholamreza Sharifzadeh Pages 191-200
  Background and Aim

  Computer games are a kind of growing and attractive new communication technology. This has prompted researchers to study the effects of these games on users. This study aims to determine was performed the prevalence of computer game addiction and related factors in adolescent boys of Gonabad in 2018.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional descriptive-analytical study, 507 male students of the first-grade in Gonabad were examined by multi-stage sampling method. Data collection tools were included in two sections: Demographic Information and the Lumens Computer Games addiction questionnaire. The data were analyzed by using SPSS software (Version 19) with the help of the Chi-Esquire and Fisher's exact test.

  Results

  The average age of the students in this study was 13.5 ±1 years. The most popular feature of computer games is a lot of excitement (42%), competitive games (29%) and the most common types of computer games were football (48.9%) and violent games (21.7%). 28.4% of students went to Game Center to play computer games. The prevalence of dependence on computer games was moderate to high (73.2%) It showed a significant relationship with the level of education of the mother (P = 0.03), playing computer games by the parents (P <0.001) and the educational level of the students (P = 0.04).

  Conclusion

  The results showed that the highest level of dependence of students was at the intermediate level, which indicates the importance of the problem and the need for the authorities to intervene in this field.

  Keywords: Prevalence, Dependence, Computer Game, Student, Boy
 • Hamideh Majidi, Nazila Nikbin, Borhan Mansouri, Alireza Amirabadizadeh, Kobra Naseri, Zohreh Kamiar, Ali Naghizadeh* Pages 201-209
  Background and Aim

  Adding salt to foods including bread along with improving its taste can cause problems such as high blood pressure; therefore, considering the importance of the presence of salt in bread, the purpose of this study was to investigate the amount of bread salt in bakeries in South Khorasan province in 2014-2018.
   

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical and retrospective study was performed by random sampling method on bakeries in South Khorasan province in the period of 2014-2018. The measurement of the salt level was done according to the standards of the Iranian Institute of Standards and Industrial Research. The data were analyzed by using variance analysis tests and Tukey's post-hoc test.

  Results

  2577 loaves of bread were sent to the food laboratory of South Khorasan province during the years 2014-2018, which is the total average amount of salt In Lavash bread, it was equal to 1.63 ± 0.57 g, Taftoon was 1.51 ± 0.53 g, and in Sangag bread, it was 1.42 ± 0.56 g. The mean results of salt levels in different years had significantly different (p <0.001).

  Conclusion

  The amount of salt consumed was the highest in terms of changes in the average consumption of bread in 2016, which seems to be due to the lack of awareness of bakers about changing the standard of salt in that year. In this regard, the adoption of preventive and regulatory programs by the Food and Drug Administration can be a guide.

  Keywords: Bakery, Bread, Salt, South Khorasan
 • Farshid Abedi, Mohammad Hasan Namaei, Zahra Hamidi, Maryam Soltani, Zahra Kiani* Pages 210-215

  Hand hygiene is the most effective, simplest, and least expensive way to prevent the spread of hospital infections. Hand hygiene needs an ingredient that shows effectiveness in reducing microbial load in a way; alcohol-based hand rubs have more effective fast and long-lasting disinfection than other antiseptics. The aim of this study was to prepare and optimization of an alcohol-based hand rub solution recommended by world health organization to reduce expenses in sanction situations and also enhance the satisfaction and tolerability of the product.

  Keywords: Alcohol-Based Hand Rub, Disinfection, Optimization, Production, World Health Organization