آلودگی باکتریایی مایع سمن: الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و پارامترهای استاندارد اسپرم در مردان شهر بیرجند، 1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

عفونت های دستگاه ادراری- تناسلی می تواند یکی از عوامل مهم ایجاد ناباروری در مردان باشد. شناسایی آلودگی باکتریایی مایع سمن و استفاده از درمان آنتی بیوتیک مناسب می تواند منجر به بهبود پارامترهای اسپرم شود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی مایع سمن و تاثیر آن بر پارامترهای استاندارد اسپرم انجام شد.

روش تحقیق

 در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، آنالیز مایع سمن 40 مرد مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیرجند با استفاده از دستگاه اسپرمیوگرام مدل CASA انجام شد. برای بررسی قابلیت حیات اسپرم، از رنگ آمیزی ایوزین- نیگروزین استفاده شد. پس از کشت نمونه سمن روی محیط های کشت میکروبی، آلودگی باکتریایی با استفاده از روش های میکروب شناسی متداول ارزیابی گردید. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های باکتریایی با روش دیسک دیفیوژن انجام شد.

یافته ها

 در مطالعه حاضر، 12 نمونه مایع سمن (30 درصد) دارای آلودگی باکتریایی تشخیص داده شد که بیشترین فراوانی (7/41%) مربوط به اشریشیاکلای بود. بین آلودگی باکتریایی سمن و سابقه عفونت ادراری، رابطه معنی داری وجود داشت (0/001=P). کاهش حرکت، حیات و تعداد اسپرم در افراد دارای آلودگی باکتریایی سمن به طور معنی داری مشاهده گردید (P<0/05). نیتروفورانتویین، جنتامایسین و سفالوسپورین های نسل سوم به عنوان موثرترین گزینه های درمانی برای کاهش آلودگی باکتریایی سمن بودند.

نتیجه گیری

 آلودگی باکتریایی سمن می تواند سبب کاهش قابل توجه حرکت، حیات و تعداد اسپرم شود. با توجه به شیوع به نسبت بالای آلودگی های باکتریایی سمن و ارتباط قابل توجه آن با فاکتورهای اسپرم، غربالگری میکروبی زوج های نابارور بدون علایم بالینی ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
172 -181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137420 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.