مقایسه میزان نمک در نان های عرضه شده در نانوایی های استان خراسان جنوبی در سال های 97-1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

افزودن نمک به مواد غذایی از جمله نان در کنار بهبود طعم آن می تواند مشکلاتی از جمله بالابردن فشار خون را ایجاد نماید؛ بنابراین با توجه به اهمیت وجود نمک در نان، هدف از این مطالعه بررسی میزان نمک نان در نانوایی های استان خراسان جنوبی در سال 97-1393 بود.

روش تحقیق

 این مطالعه توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر با روش نمونه گیری تصادفی بر روی نانوایی های سطح استان خراسان جنوبی در بازه زمانی سال های 97-1393 انجام گردید. اندازه گیری میزان نمک، مطابق استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شد. از آزمون های آنالیز واریانس و تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته ها

 تعداد 2577 قرص نان طی سال های 1397-1393 به آزمایشگاه مواد غذایی استان خراسان جنوبی ارسال گردید که میانگین کلی میزان نمک در نان لواش برابر با 0/57±1/63 گرم، تافتون 0/53±1/51گرم و در نان سنگگ برابر با 0/56±1/42 گرم بود. نتایج میانگین میزان نمک در سال های مختلف با یکدیگر اختلاف معناداری داشتند (p<0/001).

نتیجه گیری

 مقدار نمک مصرفی از نظر تغییرات میانگین مصرف نان در سال 1395، بیشترین میزان بوده است که به نظر می رسد علت آن عدم آگاهی نانوایان از تغییر استاندارد نمک در آن سال باشد؛ در نتیجه اتخاذ برنامه های پیشگیرانه و نظارتی معاونت غذا و دارو می تواند در این زمینه رهگشا باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137423 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.