طراحی مدلی به منظور رعایت الزامات اخلاقی جمع سپاری فراکتالی

پیام:
چکیده:
زمینه

افزایش پیچیدگی در سطح سازمانها و روابط بین کسب و کارها بر مشکلات تصمیم گیری افزوده و به منظور پیاده سازی جمع سپاری موفق نیازمند رعایت الزامات و مولفه های اخلاقی بسیاری است. بر همین اساس هدف این پژوهش ارایه مدلی به منظور رعایت الزامات اخلاقی جمع سپاری فراکتالی درسامانه های پیچیده و دارای مولفه های بسیار زیاد است.

روش

پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان کسب وکار های فعال در حوزه جمع سپاری در ایران است که با کمک نمونه گیری قضاوتی8 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه بسته بود. به منظوراولویت بندی مولفه های استخراج شده جمع سپاری به کمک مطالعات پیشین دربرابر شاخص ها، از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع، سپس از مدل چهار سطحی کانونی به منظور ارایه مدل، با کمک نرم افزار اکسل استفاده شد.

یافته ها

مدل الزامات اخلاقی جمع سپاری فراکتالی یک مدل کارا است، زیرا فراوانی مولفه ها در مدل نمایانگر آن بود که 54% مولفه ها شامل3  مولفه بین بازه (108+تا36+)؛3مولفه بین بازه (35+تا1+) درمحدوده مولفه های علت و اثرگذار؛3مولفه خنثی (27%مولفه ها) با مقدار صفر و2 مولفه (19%مولفه ها) بین بازه (107-تا1-)می باشد. به همین منظور لازم است تا کسب و کارها رویکردی را اتخاذ نمایند تامولفه های اثر پذیرحداقل به ناحیه بی تفاوتی برسند؛ مولفه های خنثی با اثر پذیری از مولفه های کانونی، تبدیل به مولفه های اثر بخش شوند.

نتیجه گیری

مولفه های راهبرد مناسب، بالابرد ن استاندارد ها و حقوق مالکیت معنوی به عنوان مهمترین الزامات اخلاقی جمع سپاری دردنیای پیچیده و دارای روابط آشوب گون می باشند که به منظور ایجاد خصلت های فرهنگی مثبت و کارایی مدل بایستی مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.