تحلیل نقش میانجی فاصله اخلاقی در روابط بین فردی دانشجویان

پیام:
چکیده:
زمینه

از اساسی ترین اصول ایجاد ارتباط و روابط سالم و اثر گذار با سایر افراد، اهمیت به اصول اخلاقی انسانی است. ازین رو پژوهش با هدف نقش میانجی فاصله اخلاقی در روابط بین فردی دانشجویان صورت گرفت.

روش

پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی استان مازندران بودند که تعداد 324نفر بر اساس جدول مورگان و روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فاصله اخلاقی و روابط بین فردی استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون،تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج تحلیل مسیر نشان داد فاصله اخلاقی بر همدلی و صمیمت، ابراز وجود، مهارت ارتباطی، حل تعارض، حفظ ارتباط و گوش کردن نقش منفی معناداری دارد که فاصله اخلاقی بر ابراز وجود (610/0-=β) بیشترین اثر و بر حفظ ارتباط (462/0-=β) کمترین نقش را داشته است. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد فاصله اخلاقی بر روابط بین فردی دانشجویان (001/0=Sig، 559/5-=t)با ضریب مسیر (426/0-=β) نقش منفی مستقیم معناداری دارند.در نهایت شاخص های برازش مدل نشان از تایید مدل تحقیق حاضر دارد.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های تحقیق اتخاذ سیاست هایی توسط مدیران که منجر به بهبود ارزش های اخلاقی،فرهنگی و کاهش فاصله اخلاقی در بین دانشجویان می گردد،به ارتقای روابط بین فردی آنان کمک می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
116 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.