نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و پاسخگویی سازمانی

پیام:
چکیده:
زمینه

در دهه اخیر بیشتر سازمان ها برای جذب کارکنان آراسته به اخلاق حرفه ای، مشتاق و متعهد به وظایف شغلی و در عین حال مسیولیت پذیر در راستای نیل به اهداف و آرمان های سازمان به عنوان یک عامل مزیتی تلاش می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و پاسخگویی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بود.

روش

روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 420 نفر بود. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای، اشتیاق شغلی و پاسخگویی سازمانی استفاده شد که پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزارهای پژوهش با  تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده نیز معادلات ساختاری می باشد.

یافته ها

نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای بر اشتیاق شغلی کارکنان (67/0) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی کارکنان (46/0) اثر مستقیم مثبت و معناداری دارد. اثر مستقیم اشتیاق شغلی بر پاسخگویی کارکنان (39/0) مثبت و معنادار  است. همچنین نتایج بیانگر اثر غیر مستقیم اخلاق حرفه ای بر پاسخگویی کارکنان با میانجیگری اشتیاق شغلی (26/0) است.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش، برای رویارویی با چالش های زندگی سازمانی مدرن، رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه ای که کارکنان را نسبت به اهداف و فعالیت های سازمان مشتاق و پاسخگو نگه دارد یک اصل اساسی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137806 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.