تدوین مدل اندازه گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک مولفه اخلاقی

پیام:
چکیده:
زمینه

یکی از مهمترین جنبه های اخلاقی در سازمان، فضیلت سازمانی است، لذا هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اندازه گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک مولفه اخلاقی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود.

روش

پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 890 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران بوده که تعداد 397 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فضیلت سازمانی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار SPSS24 و LISREL8.5 استفاده شد که ابتدا پارامترهای مدل به روش بیشینه درستنمایی برآورد شد، و سپس مدل اندازه گیری فضیلت سازمانی به وسیله انجام شاخص های برازش، آزمون شد.

یافته ها

نتایج نشان داد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب اند (01/0=sig؛ 249/4740=Bartlett؛ 96/0=KMO)، همچنین نتایج نشان داد مدل اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار است و شاخص های برازش (59/2=x2/df؛ 063/0= RMSEA؛ 80/0=PNFI؛ 99/0=NNFI؛ 99/0=NFI؛ 99/0=CFI؛ 99/0=IFI) مورد تایید می باشند. در خصوص روابط مولفه ها با مفهوم فضیلت سازمانی نتایج نشان داد که تمامی مولفه ها توانستند پیش گوی خوبی برای مفهوم فضیلت سازمانی باشند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که پژوهشگران می توانند برای سنجش فضیلت سازمانی در سازماهای ورزشی از پرسشنامه فضیلت سازمانی 15 گویه موجود در این پژوهش که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137809 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.