بهینه سازی کشت درون شیشه ای پسته بادامی ریز زرند با استفاده از جوانه های جانبی

پیام:
چکیده:

پسته بادامی ریز زرند به دلیل حساسیت کم به بیماری گموز، تحمل شوری و سازگاری با پیوندک رقم های تجاری به عنوان پایه در باغ های پسته ایران استفاده می شود. در این پژوهش اثر محیط کشت (MS و DKW)، نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزافزایی این پایه بررسی شد. بیشترین رشد ریزنمونه ها در محیط کشت نیم غلظت DKW  به دست آمد. افزودن ترکیب های آنتی اکسیدان و زغال فعال تاثیر معنی داری بر مقدار استقرار جوانه ها نداشت. بیشترین شمار نوساقه (5 تا 6 عدد در هر ریزنمونه) در محیط کشت DKW حاوی 1 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) یا حاوی 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و نیم میلی گرم در لیتر جیبرلیک اسید (GA) و هم چنین در محیط کشت نیم غلظت DKW حاوی نیم میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین یا 1 تا 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و نیم میلی گرم در لیتر جیبرلیک اسید به دست آمد. رشد طولی نوساقه ها در محیط کشت MS بیشتر بود (84/3 تا 5 سانتی متر). در مرحله ریشه زایی، محیط کشت نیم غلظت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر ایندول-3-بوتیریک اسید (IBA) و 05/0 میلی گرم در لیتر نفتالن استیک اسید (NAA) با بیشترین طول ریشه (48/4 سانتی متر)، شمار ریشه در هر ریزنمونه (5/4) و بالاترین مقدار ریشه زایی (36/86 درصد) پس از 4 هفته از زمان کشت، بهترین تیمار بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
369 -376
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.