اثر پوشش توری بر برخی ویژگی های رویشی، فیزیولوژیکی، کمی و کیفی انجیر دیم رقم سبز

نویسنده:
پیام:
چکیده:

انجیرهای دیم مورد خسارت پرندگان، زنبورهای قرمز و تنش گرمایی قرار می گیرند که کاربرد پوشش توری روی درخت روش مناسبی برای کاهش این نوع خسارت می باشد، اما اثر تور بر دیگر ویژگی های رویشی و زایشی انجیر تاکنون مشخص نشده است. هدف این آزمایش، تعیین اثر رنگ و سایه دهی تور روی برخی از ویژگی های درختان انجیر دیم بود. به همین منظور پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل، با فاکتورهای رنگ تور (سیاه، سفید، آبی، سبز و قرمز) و سایه دهی (30 و 50%) و یک تیمار اضافی بدون تور (شاهد) روی درختان انجیر دیم رقم سبز در ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان در سال 1396- 1397 اجرا گردید. نتیجه ها نشان داد که پوشش تور آبی با کمترین نشانه ناهنجاری (زردی و سوختگی)، بیش ترین اندازه ها (طول و عرض) و غلظت کلروفیل a برگ و تاثیر مناسب بر کمیت و کیفیت میوه، بهترین رنگ بود. تور آبی با سایه دهی 30%، محتوای نسبی آب، هدایت روزنه ای و اندازه های برگ را افزایش و ناهنجاری و نشت یونی را کاهش داد. درختان شاهد با بیش ترین نشانه ناهنجاری زیر تنش خشکی بود، اما برخی از تورها به ویژه تور آبی با سایه دهی 30%، اثر مطلوبی روی ویژگی های انجیر داشت و تنش خشکی را کاهش داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
423 -434
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.