قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی

پیام:
چکیده:

عناصر تاثیرگذار برتفسیر قرآن در عصر اطلاعات حسن شمسینی غیاثوند [1] حسین یوسفی ثابت[2] چکیده: نیاز به دین و معنویت برای انسان یک امر دایمی و فطری شناخته می شود. در این راستا یکی از خصوصیات ادیان الهی از جمله اسلام تفسیر بوده است. بدین معنا که مفسران بر اساس اصولی چون تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر بر اساس احادیث نبوی، توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی عصر نزول، تبیین معنای واژگان به کار رفته در آیه، توجه به تاریخ گذشتگان و اقوام و ملل پیشین و نیز تکیه بر فهم شخصی خود به تفسیر آیات الهی پرداخته اند. هدف این تفسیر نیاز به دین منطبق با شرایط زمانی و مکانی بوده است. در عصر اطلاعات که بحران های اخلاقی و هویتی و همچنین بی معنا شدگی انسانها و انزواگرایی افزایش یافته است، نیاز به دینی که به این بحران ها پاسخ دهد بیش از گذشته شده است. به همین دلیل در سده بیست و یکم مفسران بر اساس مقتضیات روز و روش های گفتمانی در عصر جهانی شدن همچون هرمنوتیک، به ارایه تفسیرهای نوین از قرآن کریم پرداخته اند. در این تفسیرها مولفه هایی همانند بحران هویتی، اخلاق مداری، معنویت گرایی، نسبی گرایی و... بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. واژگان کلیدی: قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی [1]- استادیار و عضوهییت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران:نویسنده مسیول shamsini_h@yahoo.com [2]- کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران Yousefisabet@gmail.com تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:7/8/1397

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138934 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.