بررسی اثر ضدباکتریایی پروتئین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای آن بر روی برخی از باکتری های مولد ورم پستان گاوشیری با داکینگ مولکولی

پیام:
چکیده:
متاسفانه استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری ورم پستان دام منجر به ایجاد اثرات جانبی نامطلوبی شده است. از جایگزین های آنتی بیوتیک می توان به پروتیین های ضد میکروبی نظیر لاکتوپراکسیداز اشاره کرد. هدف از این پژوهش پیش بینی پپتیدهای پروتیین لاکتوپراکسیداز و مقایسه ی آن ها در گونه های انسان، شتر، گوسفند، بز، گاومیش و گاو و بررسی خواص ضد باکتریایی آن در برابر باکتری های Staphylococcus aureus و Escherichia coli مولد ورم پستان از طریق داکینگ مولکولی است. از این رو، خواص فیزیکوشیمیایی پروتیین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای زیست فعال حاصل از آن با استفاده از نرم افزار CLC Main Workbench 5 بررسی و سپس ساختار سوم آن برای شتر و انسان از طریق نرم افزار Swiss-Model پیش بینی شد. در ادامه پپتیدهای این پروتیین پیش بینی و در نهایت برهمکنش های پروتیین لاکتوپراکسیداز و پپتیدهای حاصل از آن با پروتیین های سطحی دو باکتری مذکور با استفاده از نرم افزار آنلاین ClusPro2.0 صورت گرفت. نتایج داکینگ مولکولی نشان داد که مناسب ترین موقعیت اتصال که در آن پروتیین لاکتوپراکسیداز حاصله با منفی ترین انرژی به پروتیین سطحی غشاء این دو باکتری متصل شده است، به ترتیب مربوط به گاو و بز می باشد. بررسی بیوانفورماتیکی هفت پپتید حاصل از این پروتیین نیز نشان داد که پپتید شماره ی سه مربوط به گاو، بز، گاومیش، گوسفند عملکرد بهتری در اتصال و تخریب پروتیین سطحی غشاء این دو باکتری داشته و با انرژی اتصال منفی تری نسبت به فرم کامل پروتیین لاکتوپراکسیداز به این باکتری ها متصل شده است. امید است بتوان در آینده از این پپتیدها به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها در بخش درمان بیماری ورم پستان استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
100 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139281 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.