سیگما: یک بازی جدی مبتنی بر روشی جدید برای بهبود حدت بینایی در کودکان مبتلا به اختلال تنبلی چشم (آمبلیوپی)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تنبلی چشم یکی از مهمترین علل نابینایی، ضعف بینایی یک طرفه در کودکان، جوانان و افراد میانسال است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تولید یک بازی جدی در راستای درمان این اختلال و بررسی تاثیر استفاده از آن بر میزان حدت بینایی در کودکان می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه ی تحلیلی-مداخله ای، تعداد 60 نفر همگی مبتلا به اختلال تنبلی چشم یک طرفه در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل وارد مطالعه گردیدند. جهت انجام مداخله از ابزار تولید شده با نام سیگما (تحت تلفن هوشمند) استفاده گردید. حدت بینایی نمونه ها پیش و پس از مداخله اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

حدت بینایی چشم تنبل 12 نمونه (63 درصد) در گروه آزمون یک بهبود یافته و در 7 نمونه (37 درصد) تغییری مشاهده نگردید. در گروه آزمون دو، حدت بینایی چشم تنبل 11 نمونه (65 درصد) بهبود یافته و در 6 نمونه (35 درصد) تغییری نکرده بود. در گروه کنترل، حدت بینایی چشم تنبل 5 نمونه (27 درصد) بهبود یافته و در 13 نمونه (72 درصد) ثابت مانده بود. یافته ها اختلاف معنی داری را در تعداد نمونه های بهبود یافته میان گروه های آزمون و کنترل در سطح (0/05≥p) نشان می دهد.

نتیجه گیری

استفاده از مجموعه بازیهای سیگما به تنهایی یا در کنار سایر روش های درمانی می تواند منجر به بهبود حدت بینایی در چشم تنبل کودکان گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.