تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر تغییرات در شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی با تاکید بر توسعه مناطق روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان خلخال)

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر باهدف تبیین جامعه شناختی تغییرات در شیوه های زندگی و فرهنگ مصرفی خانواده های ساکن در مناطق روستایی شهرستان خلخال انجام شده است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه مصرف، نظریه کاشت، الگوی مصرف تنظیم شده است. روش تحقیق از نوع پیمایش است و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش را روستاییان 18 سال به بالای شهرستان خلخال تشکیل می دهد؛ که تعداد آنان طبق آمار اداره ثبت احوال 29236 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارهای آماری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که متغیرهای گسترش و توسعه گردشگری، استفاده از تکنولوژی های ارتباطی، تعاملات روستاییان با شهرنشینان، استقرار صنعت (ورود تکنولوژی) در مناطق روستایی و سطح پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد، با تغییرات در شیوه های زندگی و فرهنگ مصرفی خانواده ها در مناطق روستایی رابطه معنی داری وجود دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
501 -524
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139561 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.